Dofinansowanie  nr RPKP.10.02.03-04-0052/19


ZARZĄDZANIE PRZYRODĄ

Cel

Celem projektu jest podniesienie do 31.08.2022 r. poziomu kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 285 uczniów Technikum Leśnego w Tucholi, co ma przełożyć się na zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Projekt ma wpłynąć na poprawę jakości i rozszerzenie oferty edukacyjnej KZ w TL w Tucholi oraz wesprzeć 8 nauczycieli.


Grupa docelowa

 • Placówka oświatowa, której organem prowadzącym jest Ministerstwo Środowiska, tj.: Technikum Leśne im. Adama Loreta w Tucholi
 • 285 uczniów Technikum Leśnego im. Adama Loreta w Tucholi, z klas I – III, kształcących się na kierunku technik leśnik
 • 38 nauczycieli przedmiotów zawodowych zatrudnionych w Technikum Leśnym im. Adama Loreta w Tucholi

Co otrzymują uczestnicy:

 • Spotkania z doradcą - określenie ścieżki aktywizacji zawodowej
 • Wsparcie szkoleniowe – rozwój kompetencji/kwalifikacji zawodowych
 • Spotkania z Pośrednikiem pracy
 • Rozwój doświadczenia zawodowego - staże
 • Dotacje na założenie działalności gospodarczej

Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Priorytet 10, Działanie 10.02, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe.


Zadania

W latach szkolnych 2020/2021 oraz 2021/2022 w ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:

 • Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy
 • Kurs operatorów żurawi przenośnych
 • Staże zawodowe uczniów u pracodawców
 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów
  • Warsztaty: Budowa i eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych (dronów)
  • Warsztaty: Praktyczne wykorzystanie BSP – Filmowanie i fotografowanie z powietrza
  • Warsztaty: Kluczowe kompetencje na rynku pracy
  • Szkolenie z zakresu pielęgnacji drzew
  • Warsztaty dziennikarskie dla edukatorów leśnych
  • Warsztaty: Strażnik leśny
  • Warsztaty z wykorzystania w pracy leśnika ICT
 • Staże i kursy dla nauczycieli kształcenia zawodowego
  • Kurs doskonalący dla nauczycieli – Obsługa dronów
  • Kurs doskonalący dla nauczycieli – Archiwizacja i montowanie materiału zarejestrowanego za pomocą drona
  • Kurs doskonalący dla nauczycieli – Wykorzystanie e-podręczników w nauczaniu

Efekty projektu:

 • zdobycie pracy, a przez to zapewnienie dochodu i poprawa sytuacji materialnej – 94% (głównie mężczyźni)
 • stabilność zatrudnienia - 88%
 • podjęcie aktywności innej niż opieka nad dziećmi/OZ - 36% (głównie kobiety)
 • dążenie do większej samodzielności - 30% (głównie kobiety i osoby niepełnosprawne)
 • godzenie życia zawodowego i rodzinnego - 26% (głównie kobiety)