SZKOLENIA:
PRAWO


Znajomość zarówno przepisów prawa pracy jak i dokumentów z tym związanych, jest niezbędna dla każdego świadomego pracodawcy. Zapraszamy do pogłębiania wiedzy z zakresu prawa pracy wszystkich, którzy na co dzień zajmują się obsługą kadrową w organizacjach. Warsztaty pozwolą poszerzyć wiedzę niezbędną m.in. do sporządzania i zawierania umów o pracę, do rozliczania czasu pracy czy informacji o świadczeniach socjalnych i urlopowych. Szkolenia, które poniżej prezentujemy pomogą także zrozumieć aspekty mobbingu i nierównego traktowania w miejscu pracy, tak by móc temu przeciwdziałać. Zachęcamy do zapoznania się ze szkoleniami prawnymi: Prawo pracy dla menedżera, Mobbing i nierówne traktowanie, Kodeks postępowania administracyjnego praz Prawo zamówień publicznych.

Zapraszamy również do zdobycia najbardziej aktualnej wiedzy z prawa zamówień publicznych dedykowane osobom, które przygotowują i przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego, którzy odpowiadają za wykonanie udzielonych zamówień publicznych lub pracownicy działów zamówień, komisji oraz osoby zainteresowane z perspektywy zamawiającego lub wykonawcy.

Trenerzy, którzy realizują szkolenia to eksperci z dużym doświadczeniem zarówno zawodowym jak i trenerskim.

Realizujemy szkolenia w tradycyjnej formie stacjonarnej oraz w formacie online.

Przykładowe szkolenia z zakresu obszaru prawnego


Dział prawny stanowi ważny element w krwiobiegu firmy. Prawnicy podejmują się obrony interesów organizacji w razie wystąpienia sporu, ale dzięki bieżącym działaniom zapobiegają występowaniu sytuacji, które zagrażają interesom spółki.

W skład działu prawnego mogą wchodzić radcy prawni i adwokaci, ale także absolwenci prawa, którzy nie mają tytułu zawodowego.

Przy ubieganiu się o pracę kandydaci muszą wykazać się co najmniej dyplomem studiów prawniczych, a jeśli wymaga tego stanowisko, także tytułem adwokata lub radcy prawnego.

Nikt nie jest jednak specjalistą we wszystkich dziedzinach, zwłaszcza że sfera prawa jest bardzo złożona. Stąd konieczność podnoszenia kwalifikacji zespołów prawnych poprzez cykliczne szkolenia.

Dlaczego dział prawny w firmie jest potrzebny?

Jeszcze do niedawna działy prawne występowały tylko w rozbudowanych strukturach korporacji. Mniejsi przedsiębiorcy uznawali, że albo nie stać ich na dział prawny, albo nie jest im potrzeby. Wraz z coraz większą profesjonalizacją biznesu to myślenie zaczęło się zmieniać i dziś – choćby niewielkie działy prawne – znajdują się nawet w średnich przedsiębiorstwach.

Zobacz więcej

Prawnicy zatrudnieni w firmie dbają o to, by organizacja unikała problemów na gruncie prawa i działała zgodnie z procedurami. Zajmują się szerokim spektrum spraw:

  • przygotowują umowy handlowe, regulaminy, dobre praktyki,
  • sporządzają opinie prawne w sprawach dotyczących bieżącej działalności,
  • analizują zmiany w przepisach, które mogą mieć wpływ na działanie spółki,
  • mają nadzór nad prawnymi aspektami zatrudnienia w firmie,
  • reprezentują spółkę w sporach sądowych.

Dział prawny nie jest „samotną wyspą”. Menedżerowie, a nawet poszczególni pracownicy innych działów mogą zgłosić się do prawników z pytaniami dotyczącymi stosowania prawa i sporządzania dokumentów. W ten sposób prawnicy uzupełniają pracę innych działów i zapobiegają wystąpieniu problemów w przyszłości.

Jakie są obowiązki działu prawnego w firmie

Zobacz więcej

Dział prawny zajmuje się pełną obsługą prawną organizacji. Zakres jego działań jest bardzo szeroki: od tworzenia dokumentów i umów poprzez opiniowanie umów przedkładanych przez kontrahentów po reprezentowanie firmy przed organami administracyjnymi i sądami.

Zadaniem działu prawnego jest bieżąca kontrola działań firmy i chronienie jej przed konsekwencjami w postaci konieczności zapłaty kary umownej czy przegranego procesu lub koniecznością realizowania niekorzystnej umowy.

Jak powinna być zorganizowana praca działu prawnego?

Zobacz więcej

W zależności od wielkości firmy, dział prawny może składać się z kilku lub kilkunastu osób, a w przypadku najmniejszych podmiotów może to być nawet jednoosobowe stanowisko.

Działem prawnym najczęściej kieruje prawnik z uprawnieniami – adwokat lub radca prawny. Radcy prawni mogą być zatrudniani na etat, natomiast adwokaci nie mogą pozostawać w stosunku pracy.

W działach prawnych mogą także pracować absolwenci prawa, którzy nie ukończyli aplikacji prawniczej. Zakres ich uprawnień jest mniejszy niż w przypadku radców i adwokatów, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by pod ich kierunkiem przygotowywali pisma, również projekty pism procesowych, sporządzali dokumentację, uczestniczyli w negocjacjach. Tym bardziej, że po latach pacy w spółce mogą być specjalistami w obszarach prawa, którymi się zajmują.

In-house czy zewnętrzna kancelaria prawna?

Zobacz więcej

Omówiona powyżej struktura to „in-house” i jest przeciwieństwem sytuacji, w której spółka nie ma wewnętrznego działu prawnego i zleca obsługę prawną zewnętrznej kancelarii. Oba modele niosą za sobą korzyści i pewne ryzyka. Utrzymywanie wewnętrznego działu prawnego wiąże się z kosztami stworzenia etatów lub zawarcia kontraktów B2B na atrakcyjnych zasadach.

W przypadku zlecenia obsługi na zewnątrz klient jest rozliczany godzinowo, co może być tańszym rozwiązaniem, niemniej istnieje ryzyko, że prawnikowi, który nie przebywa na co dzień w siedzibie firmy i traktuje ją tylko jako jednego z wielu klientów, mogą umknąć pewne sprawy oraz nie wychwyci w porę potencjalnych problemów.

Prawnicy z działu prawnego wewnątrz firmy są blisko zachodzących w niej procesów i dzięki temu mogą szybciej reagować na sytuacje, które jej dotyczą.

Szkolenia dla skutecznego działu prawnego

Aby prawnicy sprawnie wykonywali swoje obowiązki, muszą nie tylko znać poszczególne gałęzie prawa, umieć poruszać się w przepisach, łączyć regulacje wynikające z różnych aktów i je interpretować, ale także poznać specyfikę działania konkretnej organizacji. Wiedzę teoretyczną wynoszą ze studiów i aplikacji, jeśli ją odbyli, a praktyczną nabywają każdego dnia pracy.

Zobacz więcej

Ważne jest jednak nieustanne podnoszenie kwalifikacji, czemu służą specjalistyczne kursy i szkolenia. Konieczność ich przeprowadzenia wynika z różnych powodów.

Zmieniają się przepisy. Co kilka lat przedmiotem tzw. dużych nowelizacji są kodeksy (np. w 2022 roku znowelizowano Kodeks spółek handlowych), a zmiany przepisów mogą całkowicie odmienić obowiązujące do tej pory zasady.

Regulacje wewnętrzne w firmach muszą być zgodne z prawodawstwem europejskim, które również podlega nieustannym zmianom.

Zmieniają się procedury względem pracowników, np. dotyczące mobbingu. Firma, która nie dostosowała się do nich, ryzykuje wysoką karę w razie podjęcia przez pokrzywdzonego pracownika kroków sądowych. Zasłanianie się brakiem wiedzy nie zostanie uwzględnione.

Z czasem prawnicy zatrudniani w działach prawnych zaczynają specjalizować się w określonych obszarach. O ile na początku pracy wystarczała im dość ogólna wiedza na temat prawa cywilnego czy administracyjnego, z czasem chcą ją pogłębiać, a sprzyja temu kontakt ze specjalistami w wąskich dziedzinach.

Umożliwienie pracownikom działów uczestnictwa w profesjonalnych szkoleniach poprawi pracę całego zespołu i pozwoli prawnikom lepiej wykonywać swoje obowiązki. W oczywisty sposób przyniesie to korzyści całej organizacji.

Szkolenia należy traktować jako benefit pracowniczy, którego oczekują zatrudnieni.

Szkolenia prawne online i stacjonarne

Szkolenia dla działów prawnych mogą być organizowane w formule zdalnej i stacjonarnej. Mogą w nich uczestniczyć wszystkie osoby zatrudnione lub prawnicy, którzy specjalizują się w określonej dziedzinie.

Centrum szkoleniowe Certes zaprasza do udziału w następujących szkoleniach: