Kompetencje przyszłości 2030 KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI 2030

 

Metakompetencje przyszłości
Czy za kilka dekad na rynku pracy będzie jeszcze miejsce dla człowieka?

 

Czy za kilkanaście/kilkadziesiąt lat nadal będziemy pracować w obecnych zawodach?

Te pytania dziś wydawać się mogą może nieco na wyrost, jednak zgodnie z prognozami World Economic Forum około 65% dzieci, które dziś są w tzw. wieku szkolnym, będzie pracowało w profesjach, których dziś jeszcze nie ma. Ponadto zawody, które dziś wykonują miliony osób na całym świecie, przede wszystkim związane z branżą produkcyjną, czy też szeroko rozumianą pracą biurową, mają przejąć roboty oraz sztuczna inteligencja.

Bazując na doświadczeniach, benchmarkach, dobrych praktykach i rozwiązaniach wdrażanych przez Klientów CERTES, a także programach rozwojowych oraz wyspecjalizowanych narzędziach diagnostycznych, jak również śledząc najnowsze raporty i odnosząc się do ogólnoświatowych trendów, warto wskazać obszary kompetencyjne, które będą kluczowe za 5/10/20 lat. Warto także wspomnieć, że aby cieszyć się efektami w perspektywie długoterminowej, zdaniem prognostów oraz ekspertów w zakresie rynku pracy i trendów, pracę nad rozwojem i wzmacnianiem w/w umiejętności należy rozpocząć już dziś. To w zasadzie ostatnia szansa i zarazem najlepszy moment!


Pierwszym obszarem kompetencyjnym, który bez wątpienia należy określić mianem metakompetencji przyszłości, jest innowacyjność oraz umiejętność rozwiązywania złożonych problemów. Drugim, niezwykle ważnym obszarem kompetencyjnym, jest rozwijanie inteligencji emocjonalnej oraz wzmacnianie psychicznej odporności. Globalizacja oraz czerpanie z mocy synergii różnorodnych i międzynarodowych zespołów wpłynęły na trend współpracy w zespole wirtualnym. Czwartym obszarem, który nieodłączny jest innowacjom, postępującym procesom digitalizacyjnym oraz nowym technologiom, jest umiejętność zwinnej adaptacji do zmian. Piątym obszarem jest nieustająca potrzeba samorozwoju oraz umiejętność tzw. crossowania czyli łączenia umiejętności. Obszar szósty dedykowany jest liderom oraz szeroko rozumianej kadrze menedżerskiej. Obszar ten łączy takie zagadnienia jak choćby przywództwo przyszłości, oczekiwany w napięciu model Managementu 4.0, który aktualnie znajduje odzwierciedlenie w szerokim wachlarzu działań CERTES – zarówno w odniesieniu do Przemysłu 4.0, jak i do zmiany roli menedżerów i liderów w zespołach i organizacjach.

NOWATORSKA AKADEMIA METAKOMPETENCJI PRZYSZŁOŚCI


INNOWACYJNOŚĆ ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ ROZWIĄZYWANIA ZŁOŻONYCH PROBLEMÓW

Bieżąca oraz przyszła rzeczywistość oznacza ciągłą zmianę, nieustanne procesy samodoskonalenia się, szukania rozwiązań, które wymakają się utartym schematom, pozwalają wyprzedzić konkurencję o co najmniej dwa kroki. Najlepiej wyceniane dziś pod względem wartości Organizacje stawiają na innowacyjność zarówno od strony kreowania rozwiązań (generowania jakościowych pomysłów, poszukiwania nowych ścieżek i możliwości rozwijania produktów i usług, digitalizowania analogowych procesów) jak i wdrażania śmiałych pomysłów i rozwiązań w życie, zyskując tym samym przewagę konkurencyjną. Innowacyjność to także swoisty mindset, a zatem umiejętność nieoczywistego, nieszablonowego podejścia do trudności, problemów czy wyzwań których na co dzień nie brakuje.


PROGRAM SZKOLENIA (2 dni)
 1. Jak uruchamiać myślenie „out-of-the-box”?
 • Różnice pomiędzy kreatywnością a innowacyjnością
 • Podejście indywidualne vs podejście zespołowe – jak uruchamiać nieszablonowe myślenie?
 1. Generatory pomysłów – metody pracy twórczej
 • Burze mózgów oraz odwrócone burze mózgów
 • Myślenie lateralne – de Bono
 • Metoda W. Disneya
 • Metoda L. da Vinci
 • Techniki kruszenia
 • Mind Mapping
 • Kwestionowanie istniejących założeń
 1. Zalety prototypowania na gruncie innowacyjności i analitycznego myślenia
 • Rodzaje prototypów (tymczasowe, użyteczności, funkcjonalne, wizualne, storyboard)
 • Testowanie prototypów
 • Prezentowanie prototypów decydentom
 1. Kreowanie środowiska sprzyjającego kreatywności i innowacyjności
 1. Metody innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów
 1. Problem solving – szukanie przyczyn problemów i ich eliminowanie
 • No blame culture
 • Cykl Deminga
 • Podejście do problemy wg metodologii LEAN
 • 5 x WHY
 • 5 kroków problem solving:
  ● Poszukiwanie przyczyn
  ● Określenie problemu
  ● Analiza i wybór przyczyny problemu
  ● Działania korygujące
  ● Standaryzacja
* Program realizowany jest również w formie webinaru.

ROZWIJANIE INTELIGENCJI EMOCJONALNEJ ORAZ WZMACNIANIE ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ

Inteligencja emocjonalna wskazywana jest jako jedna z wiodących metakopetencji przyszłości, ponieważ jest spoiwem wielu innych, miękkich kompetencji, bez których przyszłość nie istnieje. W świecie, który zgodnie z prognozami zostanie zdominowany przez sztuczną inteligencję, niezwykle ważny będzie udział tej ludzkiej, społecznej i emocjonalnej, której nie osiągnie żaden algorytm. Udział człowieka w zarządzaniu własnymi emocjami oraz emocjami innych osób na gruncie pozostałych, społecznych umiejętności, czy empatyczna komunikacja, wciąż są nieodzwone i będą takie też za kilka dekad. Podobnie jak wzmacnianie psychicznej odporności w kontekście zmian, konieczności permanentnego uczenia się nowych rzeczy, nieustannego zastępowania przestarzałych nawyków nowymi. Warto wspomagać się umiejętnościami takimi jak zarządzanie stresem czy budowanie psychicznego balansu.


PROGRAM SZKOLENIA (1 dzień)
 1. Czym jest inteligencja emocjonalna i jaką pełni rolę?
 1. Inteligencja społeczna vs inteligencja emocjonalna
 1. Rola emocji
 • Czym są emocje i wyzwalacze emocji?
 • Zarządzanie własnymi emocjami i emocjami otoczenia
 1. Emocje w procesie komunikacji
 1. NVC – komunikacja bez przemocy. Idea i założenia oraz metody NVC
 1. Kompetencje psychologiczne na gruncie inteligencji emocjonalnej
 • Samoświadomość
 • Samoocena
 • Samokontrola
 1. Kompetencje społeczne
 • Empatia
 • Asertywność
 • Perswazja
 1. Kompetencje prakseologiczne
 • Motywacja
 • Zdolności adaptacyjne
 • Odpowiedzialność
 1. Wzmacnianie odporności psychicznej i pewności siebie
 1. Rezyliencja – wzmacnianie własnej odporności psychicznej
 1. Własne przekonania i interpretacje, które są odpowiedzialne za stres
* Program realizowany jest również w formie webinaru.

WSPÓŁPRACA I KOMUNIKACJA W ZESPOLE WIRTUALNYM

Początek obecnej dekady korzystnie wpłynął na przyspieszoną transformację cyfrową społeczeństw, dostarczył nowych doświadczeń, m.in. pracy zdalnej. Coraz więcej Firm przekonuje się do zalet tego trybu pracy wespół z modelem hybrydowym. Zdaniem ekspertów model pracy zdalnej w niedalekiej przyszłości będzie nie tylko benefitem, ale wiodącym, pełnoprawnym trybem pracy. Globalizacja oraz czerpanie z mocy synergii różnorodnych i międzynarodowych zespołów wygenerowały trend współpracy w zespole wirtualnym. Wyzwaniem dla takiego zespołu jest umiejętność wspólnej pracy, wypracowanie nawyków, które pozwolą realizować cele oraz nie zaburzą tożsamości. Niezwykle istotna jest w tym wymiarze także komunikacja, która zmienia się dzięki komunikatorom, platformom etc. Ponadto, natłok informacji - zwany potocznie szumem informacyjnym, który z roku na rok przybiera na sile, jednoznacznie pokazuje, jak kluczową kompetencją jest komunikacja oraz jak wiele od niej zależy na gruncie efektywności i współpracy w wirtualnym środowisku.


PROGRAM SZKOLENIA (2 dni)
 1. Wyzwania wirtualnych zespołów
 • Dysfunkcje w pracy zespołów wirtualnych (m.in. brak zaufania, rozproszenie odpowiedzialności)
 • Konflikty i błędy komunikacyjne w zespołach wirtualnych
 • Brak tożsamości zespołu, tzw. team spirit
 1. Specyfika zespołów wirtualnych – w kontraście do zespołów pracujących stacjonarnie
 1. Rola komunikacji w zespole wirtualnym
 1. Platformy komunikacyjne w cyfrowej rzeczywistości (oraz ich role: wymiana informacji, statusy realizacji zadań, podział zadań w zespołach samoorganizujących się, szybka motywacja i wzajemne docenianie się członków zespołu)
 1. Rodzaje platform i aplikacji oraz ich funkcjonalności
 • Trello
 • Teams
 • Kudosy
 1. Efektywność zespołów pracujących wirtualnie – sposoby jej podnoszenia
 • Tablica Kanban
 1. Wzajemne zaufanie i wzajemna kontrola w trybie remote – wirtualnej współpracy
 1. Komunikacja w zespole wirtualnym – modele komunikacji
 • Model sieciowy
 • Model słoneczny
 1. Metody usprawniania komunikacji w wirtualnej przestrzeni
 • Kiedy telefon?
 • Kiedy mail?
 • Kiedy czat?
 • Kiedy komunikator?
 • Rola daily w codziennej współpracy
 1. Wirtualna współpraca i komunikacja w różnorodnym środowisku DIVERSITY
*Program realizowany jest również w formie webinaru.

ZWINNA ADAPTACJA DO ZMIAN

Obszarem, bez którego innowacje, postępujące procesy digitalizacyjne oraz nowe technologie nie mogą istnieć, jest umiejętność zwinnej adaptacji do zmian. Kwestionowanie istniejących założeń i dogmatów oraz nieprzywiązywanie się do status quo przekładają się na wiodący postulat zmiennej rzeczywistości BANI. Ponadto, zwinność w procesie adaptacji, świadomość tego, że „jedyne, co stałe, to zmiana” wyróżnia tych, którzy gotowi są porzucić wygodę w imię eksperymentowania i poszukiwania nowych nisz, a także dobrze się w tej zmiennej rzeczywistości poczuć. To zwykle siła napędowa, która napędza progres - zarówno w obszarze rozwoju osobistego, jak i w ramach struktur każdej Organizacji.


PROGRAM SZKOLENIA (1 dzień)
1. BANI vs VUCA – założenia i filary zmiennej rzeczywistości

2. Jak radzić sobie w rzeczywistości BANI wg J. Casicio?

• To, co kruche, wymaga zdolności i odporności
• Odpowiedzią na niepokój jest empatia i uważność
• To, co nieliniowe, wymaga kontekstu i adaptacji
• To, co niezrozumiałe wymaga kontekstu i adaptacji

3. Osobiste skrypty w procesie zmian – analiza pola sił Kurta Levina

4. Krzywa wydajności w zmianie
• Proces czterech etapów wydajności
• Proces przejścia do etapu efektywności

5. Źródła oporu, które utrudniają zwinną adaptację do zmian
• Opór logiczny
• Opór psychologiczny
• Opór socjologiczny

6. Taktyki adaptacyjne – czyli wzmacniania elastyczności w zmianie

7. Angażowanie w zmianę – wykorzystanie idei empowerment

8. Zwinność w zmianie
• Agile mindset
• Agile manifest
• Cykl Deminga – cykl nieustającego usprawniania i udoskonalania

9. Rozwijanie strategii rezygnowania z raz zdobytych umiejętności, wówczas, gdy przestają przynosić oczekiwane rezultaty

10. Zwinne zarządzanie zmianą – bystrość, elastyczność, inteligencja, spryt

11. Rozwijanie elastycznego podejścia tj. uczenia się i oduczania na nowo

12. Jak zmieniać, aby zmienić? Podejście CH. I D. Heath
• Wnioski z badań Ericsona
• Emocje i racjonalne podejście do zmian
• Nawyki, które pozwolą wzmocnić osobistą skuteczność w zmianie

*Program realizowany jest również w formie webinaru.

CROSSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI

Nieustająca potrzeba samorozwoju oraz umiejętność tzw. crossowania czyli łączenia umiejętności jest dziś jedną z wiodących kompetencji przyszłości i stoi na czele wielu metodologii, m.in. Learning Agility. Crossowanie umiejętności, czyli zdolność szukania połączeń między kompetencjami oraz sztuka wykorzystywania wiedzy z rozmaitych dziedzin będzie wiodącą kompetencją przyszłości w profesjach I branżach, które wykorzystują i stawiają na szeroki wachlarz kompetencji. Czyli wszędzie tam, gdzie pracownicy wykorzystują w swojej pracy przeróżne umiejętności, których wachlarz z czasem będzie się zwiększać i gdzie ważna jest sprawność w tzw. żonglowaniu rozmaitymi kompetencjami w zależności od aktualnej listy i zestawu zadań.


PROGRAM SZKOLENIA (1 dzień)
 1. Na czym polega idea crossowania umiejętności – czyli o wykorzystywaniu oczywistych umiejętności w nieoczywisty sposób
 1. Modele kompetencyjne pracowników przyszłości
 • I-shaped
 • M-shaped
 • T-shaped
 • Co wyróżnia pracowników M i T względem I?
 1. Jak rozwijać podejście transdyscyplinarne?
 1. Założenia koncepcji Learning Agility – czyli metakompetencje przyszłości
 • Self Awerness
 • Mental
 • Change
 • Results?
 • People
 1. Dwa typy praktyków – i ich sposoby wykorzystywania nauki przez doświadczenie
 • Techniczny racjonalista
 • Refleksyjny praktyk
 1. Filary nauki przez doświadczenie. Które doświadczenia i umiejętności można wykorzystać w sposób multidyscyplinarny?
 • Style uczenia się wg D. Kolba
  ● akomodator
  ● dywerger
  ● asymilator
  ● konwerger
 • Formuła SSC
 • Formuła „uczących się w biegu”
 1. Idea related worlds – przenoszenia doświadczeń i umiejętności zdobywanych w tzw. różnych - pokrewnych światach
 • Doświadczenia z obszaru innych branż i specjalizacji
 • Doświadczenia innych osób
 • Doświadczenia pochodzące z obserwacji otaczającego świata, np. przyrody
 1. Metodologie rozwijania podejścia multidyscyplinarnego w wymiarze rożnych rodzajów kompetencji
 • Kompetencje miękkie
 • Kompetencje twarde
* Program realizowany jest również w formie webinaru.

PRZYWÓDZTWO PRZYSZŁOŚCI – MANAGEMENT 4.0

Przywództwo przyszłości to obszar dedykowany jest liderom oraz szeroko rozumianej kadrze menedżerskiej. Obszar ten łączy takie zagadnienia jak choćby przywództwo przyszłości oraz oczekiwany model zarządzania przyszłości - Management 4.0 Lider 4.0 określany jest dzisiaj mianem skutecznego managera oraz wizjonera. Cechuje go wysoki nacisk na czynnik ludzki, ale także koncentracja na innowacjach. Szkolenie z zakresu przywództwa przyszłości dostarczy Uczestnikom wiedzy, inspiracji oraz umiejętności w zakresie zarządzania pozostałymi pięcioma obszarami kompetencji przyszłości w oparciu o podejście przyszłości, tj. wariant 4.0.


PROGRAM SZKOLENIA (2 dni)
 1. Cztery generacje przywództwa. Podobieństwa i różnice podejścia Managementu 1.0, 2.0, 3.0 i 4.0
 1. Menedżer w cyfrowej rzeczywistości – jego rola w odniesieniu do przemysłu 4.0
 • Wywieranie wpływu
 • Koncentracja na biznesowych celach
 • Leadership
 • Umiejętność zwinnego zarządzania zmianami
 1. Macierz Oberer, Ercollar – 4 typy przywództwa
 • Freshmen Leader – koncentracja na celach biznesowych
 • Social Leader – lider społeczny
 • Technological Leader – ekspert technologiczny
 • Digital Leader – kompetencje cyfrowe
 1. Przywództwo w dobie 4. Rewolucji przemysłowej
 • Przywództwo wpływu społecznego
 • Przywództwo oparte na wykorzystywaniu danych
 • Przywództwo oparte na promocji przełomowych zmian
 • Przywództwo oparte na talentach
 1. Rutyny menedżerskie w Modelu 4.0
 1. Zespoły samoorganizujące w wirtualnej rzeczywistości – jak wzmacniać podejście samoorganizacji w obszarze kompetencji przyszłości
 1. Zarządzanie zespołem wirtualnym z wykorzystaniem cyfrowych technologii
 1. Komunikowanie strategii cyfrowej transformacji
 1. Empowerment – uruchamiania zaangażowania i podejścia właścicielskiego
 1. Kreowanie kultury organizacyjnej NBC, która determinuje rozwój
 • Filary kultury współodpowiedzialności
 • Model Deminga 95/5
 • Idea tzw. nagradzania za „błędy”
 • Kreowanie technologicznej odwagi w zespole
 1. Zarządzanie przez wizję – umiejętność kreowania wizji i komunikowania jej pracownikom
 1. Rola menedżera w procesach transformacyjnych i innowacyjnych
*Program realizowany jest również w formie webinaru.

VIDEO METAKOMPETENCJE
  Zgody i informacje

  Powiązane produkty