Klauzula
Informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem danych osobowych jest Certes Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (04-704) przy ul. Hafciarskiej 11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt do IOD: Grzegorz Krawczyk; daneosobowe@certes.pl; tel.: 22 353 82 20.
 2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO i chronione zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w sposób uniemożliwiający do nich dostęp osobom nieuprawnionym, przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub inne nieuprawnione działania.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust.1pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
  • przesyłania wiadomości informacyjnych, merytorycznych i marketingowych dotyczących produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO Pani/Pana zgody,
  • wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą);
  • przetwarzanie może też mieć cel zgodny z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 5. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. Zautomatyzowane przetwarzanie o którym mowa, będzie odbywało się poprzez zbieranie i analizę danych zawartych w pozyskanych plikach cookies i na bazie podobnych technologii. Konsekwencją takiego działania będzie możliwość uzyskania wyselekcjonowanej informacji marketingowej, pozwalającej przekazać użytkownikowi strony internetowej odpowiednią informację w postaci prezentacji świadczonych usług oraz pozwoli dostosować naszą ofertę i stronę internetową do potrzeb użytkowników.
  Informacje pozyskiwane za pośrednictwem plików cookies i podobnych im technologii mogą być ujawniane w zależności od konkretnego pliku/technologii: dostawcom usług związanych z administracją naszej strony, dostawcom rozwiązań do analizy danych, dostawcom usług marketingowych w internecie, platformom mediów społecznościowych, dostawcom usług związanych z płatnościami. Pełna informacja zawarta jest w dokumencie Polityki Cookies.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca, podmioty uczestniczące w realizacji szkoleń);
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:
  • ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;
  • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;
  • ma Pani/Pan prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • ma Pani/Pan prawo zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych;
  • ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody, gdy przetwarzamy Państwa dane na podstawie udzielonej zgody (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej);
  • w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością uczestnictwa w szkoleniu, konferencji, czy innych usługach świadczonych przez Administratora.
 10. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe min. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest Pani/Pana zgoda W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;
 11. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych, albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator zaprzestał przetwarzania danych osobowych.
 12. Aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie dalej przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
 13. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.
 15. Osoba zgłaszająca Uczestnika potwierdza, że otrzymała jego zgodę na udostępnienie danych osobowych administratorowi w celu organizacji i realizacji szkolenia.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w artykułach na stronie są zgodne z opinią ich autorów. Opinie wyrażone przez społeczność na forach, w komentarzach, w artykułach osób przeglądających stronę lub w inny sposób nie zawsze są zgodne z opinią wyrażoną na stronie.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I INNYCH DOKUMENTÓW

Polityka Prywatności i Klauzula Informacyjna strony oraz inne dokumenty mogą ulec zmianie. Prawa osoby przeglądającej wynikające z niniejszej Polityki Prywatności nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą publikowane na tej stronie, a o istotnych zmianach będziemy informować w bardziej widoczny sposób (w przypadku niektórych usług łącznie z wysłaniem odpowiedniego powiadomienia e-mail).