Szkolenia otwarte  SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE


Zamówienia publiczne

Cele szkolenia


Celem szkolenia „Zamówienia publiczne” jest zdobycie przez Uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych uregulowanych w Prawie zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1893 z późn. zm.), a w szczególności zmian jakie w zamówieniach publicznych wprowadzane są tą Ustawą. Słuchacze poznają podstawowe zagadnienia dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz prowadzenia postępowań po stronie zamawiającego oraz uczestniczenie w postępowaniu po stronie wykonawcy.

Program przeznaczony jest dla osób, które przygotowują i przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego, którzy odpowiadają za wykonanie udzielonych zamówień publicznych lub pracownicy działów zamówień, komisji oraz osoby zainteresowane z perspektywy zamawiającego lub wykonawcy.
Program szkolenia

 1. Dzień 1
 • Pre-test sprawdzający aktualną wiedzę uczestników
 • Nowa ustawa PZP – założenia i cel wprowadzenia ustawy
 • Tryby udzielania zamówień publicznych
 • Procedura zamówieniowa poniżej i powyżej progów unijnych
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Wstępne konsultacje rynkowe
 • Zasady przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia
 • Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego
 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Warunki udziału w postępowaniu. Przesłanki wykluczenia wykonawcy
 • Obowiązki ogłoszeniowe w nowym Pzp
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe
 • Ocena wykonawców
 • Komisja przetargowa w nowym Pzp. Definicja. Zakres obowiązków Zasady powoływania. Wyłączenia. Regulamin
 • Kryteria oceny ofert
 • Składanie i otwarcie ofert
 • Badanie i ocena ofert
 • Weryfikacja składanych dokumentów (1)
 • Zasady uzupełniania dokumentów (1)
 • Q&A – pytania i odpowiedzi
 1. Dzień 2
 • Weryfikacja składanych dokumentów (2)
 • Zasady uzupełniania dokumentów (2)
 • Wybór oferty najkorzystniejszej
 • Odrzucenie oferty
 • Unieważnienie postępowania
 • Negocjacje
 • Komunikacja pomiędzy zamawiającym a uczestnikami postępowania. Udzielanie wyjaśnień. Zmiana treści dokumentów w trakcie postepowania
 • Umowy w sprawach zamówień publicznych
 • Postanowienia umów o zamówienie
 • Klauzule abuzywne
 • Waloryzacja wynagrodzenia
 • Wynagrodzenie częściowe
 • Zmiana umowy
 • Ochrona podwykonawców
 • Odstąpienie od umowy
 • Zabezpieczenie
 • Obligatoryjne kary umowne
 • Aneksowanie umów
 • Raport z realizacji zamówienia
 • Odstąpienie od umowy
 • Unieważnienie umowy
 • Środki ochrony prawnej na gruncie nowej ustawy Pzp
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów
 • Nowe regulacje w zakresie kontroli

Praktyczne informacje
o szkoleniu

 • 2 dni szkoleniowe (2 x 6 h)
 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet)
 • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
 • Instrukcja logowania i pomoc naszego helpdesku
 • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
 • Pigułki wiedzy i inne materiały dodatkowe
 • Zadania poszkoleniowe
 • E-mentoring z trenerem do 60 dni
  po zakończeniu szkolenia
 • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf oraz certyfikat online


Metody szkoleniowe

Może zainteresować Cię również: