Akademia Rozwoju KATEGORIA: AKADEMIA ROZWOJU


Obszar:
Mentoring i coaching

MENTORING

Partnerska relacja między Mistrzem (Mentorem) a Uczniem (Mentee) zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Polega głównie na tym, że uczeń, poprzez regularne rozmowy z mistrzem, zdobywa nową wiedzę, poznaje siebie, rozwija zawodową samoświadomość i kompetencje. Mentoring utrzymuje cenne zasoby i rozwija pracowników poprzez transfer wiedzy/ doświadczeń, bez inwestowania środków finansowych.

W procesie mentoringu kluczowi są:

 • Mentor - jako osoba, posiadająca cenne kompetencje i wiedzę, gotowa się nimi dzielić
 • Mentee - jako osoba, mająca potencjał i chęci, by kompetencje i wiedzę przyswoić
 • Koordynator – osoba definiująca kluczowe kompetencje i wiedzę, rekrutująca Mentorów do procesów mentoringowych oraz organizująca i koordynująca ich przebieg
 • przełożoni Mentee – określający oczekiwania i potrzeby wobec procesu; osoby mogące mieć kluczowy wpływ na jego efektywnośćKorzyści wynikające z Mentoringu

Dla organizacji

 • Szybkie tempo nabywania kompetencji, gdyż transfer wiedzy odbywa się w naturalnym środowisku
 • Niższe koszty pozyskiwania kompetencji dzięki korzystaniu z własnych zasobów
 • Alternatywa do pionowych ścieżek kariery daje możliwość rozwoju w oparciu o poziomy „awans” kompetencyjny
 • Polepszenie komunikacji interpersonalnej wewnątrz firmy
 • Stworzenie jednolitych standardów pracy i zwiększona wydajność pracy
 • Wzrost konkurencyjności firmy na rynku – mentoring jest elementem employer brandingu
 • Zmniejszenie fluktuacji kadr – mentoring motywuje zarówno Mentora, jak i Mentee

Dla Mentora

 • Alternatywa do awansu pionowego
 • Rozwój osobisty
 • Złamanie rutyny zawodowej – odświeżenie spojrzenia na organizację
 • Zapobieganie syndromowi wypalenia zawodowego

Dla Mentee

 • Płynne obejmowanie nowych ról w organizacji
 • Zdobycie nowych doświadczeń wynikających z poszerzania spojrzenia naorganizację
 • Przyspieszony wzrost kompetencji
 • Rozwój osobisty

Dla przełożonego Mentee

 • Możliwość szybkiego wzrostu wyników w pracy zespołu
 • Wzrost kompetencji w zespole – możliwość uzupełniania wakujących kompetencji
 • Możliwość zdelegowania transferu kompetencji w zespole na osobę będącą Mentorem
 • Możliwość zaproponowania wartościowym pracownikom awansu kompetencyjnego w roli Mentora/Mentee

COACHING

Proces coachingu koncentruje się na definiowaniu i osiąganiu konkretnych celów, a nie na rozwiązywaniu problemów. Systemowy charakter coachingu – jako trójstronny układ partnerski pomiędzy coachem, Klientem i jego organizacją. Każda ze stron jest zaangażowana i odpowiedzialna za przyczynianie się do powodzenia całego procesu.

Podczas sesji coachingowych Uczestnicy:

 • Odkrywają tkwiący w nich potencjał oraz dotąd niewykorzystywane zasoby
 • Pozyskują nowe perspektywy postrzegania konkretnych wyzwań bądź trudnych sytuacji
 • Odkrywają nowe możliwości, rozwiązania, kierunki działań
 • Odkodowują nieefektywne strategie działania, planują oraz testują nowe formy zachowań, które pozwalają na osiąganie lepszych rezultatów oraz realizowanie wyznaczonego celu
 • Przezwyciężają bariery, które dotychczas nie pozwalały im na wykorzystywanie posiadanej wiedzy oraz umiejętności w praktyce
 • Odkrywają inspirację oraz motywację do podjęcia konkretnych działań oraz wypróbowania nowych strategii działania

Etapy coachingu:

 1. Diagnoza
 • Analiza kontekstu biznesowego (strategia, wizja, wyzwania)
 • Diagnoza potrzeb rozwojowych (osób coachowanych i/lub organizacji)
 1. Proces zmiany
 • Ustalenie celów i mierników coachingu
 • Zawarcie kontraktu pomiędzy Uczestnikiem a coachem
 • Realizacja spotkań coachingowych i zadań pomiędzy sesjami
 1. Pomiar efektów
 • Ewaluacja rezultatów w kontekście założonych celów
 • Podsumowanie z Uczestnikiem, rozmowa z przełożonym, feedback

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw kontakt,
a odezwiemy się do Ciebie!

  Zgody i informacje

  Przykładowe produkty z kategorii doradztwo