Szkolenia efektywność osobista

Zmiana jako szansa dla zespołu „ujarzmić zmianę”

Cele szkolenia

Celem szkolenia „Zamiana jako szansa” jest uświadomienie uczestnikom nieuchronności zmian (świat vs organizacja, ewolucja vs rewolucja) oraz ich roli w jej efektywnym przeprowadzeniu, co ma budować postawę współodpowiedzialności oraz wpływu. Uczestnicy poznając fazowość wprowadzonych zmian nabędą wiedzę o procesie, diagnozie kolejnych etapów oraz metodach przeciwdziałania postawom zakłócającym oraz destruktywnym.


Korzyści dla uczestnika

 • Szlifowanie umiejętności komunikacyjnych (komunikacja interpersonalna vs komunikacja wewnętrzna)
 • Zgłębianie wiedzy nt diagnozowania faz zmian, w jakiej aktualnie znajduje się pracownik lub grupa i ich wpływ na współpracę w zespole
 • Doskonalenie umiejętność adaptacji do sytuacji zmian w organizacji oraz w zespołach
 • Weryfikacja swojej postawy wobec zmian na podstawie zdobytych informacji o celach zmian
 • Doskonalenie umiejętności współpracy

Korzyści dla organizacji

 • Redukowanie kosztów i czasu związanego z wprowadzaniem zmian
 • Zabezpieczenie przez rotacją i wypaleniem z powodu ciągłych zmian
 • Niwelowanie lękom i oporom przeciwko zmianie
 • Wzmocnienie współpracy w organizacji

Program szkolenia


 1. Elementy komunikacji interpersonalnej i jej wpływ na współpracę
 • Wpływ czynników wewnętrznych (styl komunikacji, wzorce zachowań, postawy i in.) i zewnętrznych (klimat grupy, kultura organizacyjna i in.) na efektywną komunikację w organizacji
 • Rola dojrzałej i otwartej komunikacji we współpracy oraz podnoszenia efektywności zespołów. Bariery i zniekształcenia komunikacyjne (jak je diagnozować) oraz metody przeciwdziałania im oraz eliminacji w przyszłości
 • Cztery płaszczyzny porozumienia według modelu von Thuna (interpretacje komunikatów płynących od nadawcy komunikatu).
 • Narzędzia komunikacyjne usprawniające ją: język pozytywny, zasoby słowników indywidualnych, język korzyści, tzw. słowa bez znaczenia, siła komunikatu JA w asertywnej komunikacji, aktywne słuchanie (parafraza i klaryfikacja, zadawanie pytań porządkujących ustalenia). Rola słuchania dialogicznego w wyjaśnianiu celów oraz sensowności zmian
 • Rola spójności komunikatów w zależności od użytego kanału komunikacyjnego (słowo pisane vs słowo mówione), elementy komunikacji pisanej i jej siła w kontekście przekazywania istotnych treści, szczególnie w procesie zmian.
 • Wypracowanie metod/ technik/ sposobów komunikacji zaplanowanych zmian.
 1. Komunikacja wewnętrzna zmian
 • Jak komunikować zmiany, czyli jak wyjaśniać zmiany, a nie informować tylko o nich – rola precyzowania celów zmiany, jej etapów oraz przewidywanych rezultatów
 • Co i w jaki sposób komunikować w procesie zmian, aby motywować zespół do współdziałania?
 • Wspieranie zmian – strategie komunikacyjne zgodne z kulturą organizacyjną wpływające na budowanie pozytywnych postaw wobec zmian, także na przyszłość
 • Komunikacja dwukierunkowa (dialog) w zmianie i jej rola w budowaniu sprzyjającemu klimatowi do wdrażania zmian; pułapki komunikacji jednokierunkowej (monolog)

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Metody szkolenia: gry indywidualne i zespołowe, analiza studiów przypadku, scenki przygotowane wcześniej i improwizowane, dyskusje moderowane, autorefleksja, sesje warsztatowe w parach/grupach, brainstormy grupowe z prezentacją wyników i ich omówieniem. Szkolenia są interaktywne i wymagają dużego zaangażowania uczestników (do 80% czasu), co pozwala zastosować im poznaną wiedzę i narzędzia, już na zajęciach. W trakcie warsztatów trenerzy stosują zasadę PBL (Problem Based Learning) pozwalającą na twórczą pracę zespołową i poszukiwanie rozwiązań zdefiniowanych problemów. Praca oparta jest na podejściu Kolba do zdobywania wiedzy przez dorosłych a większość programu warsztatów przebiega według następującej dynamiki: ćwiczenia otwierające na nowe nawyki (budujące świadomość), mini wykłady o zasadach, technikach, taktykach i narzędziach (wiedza), ćwiczenie nowych technik odnalezienia się w zmianie (umiejętność).

  Wspieramy naszych Klientów w procesie rozwojowym, korzystając z takich narzędzi jak zadania wdrożeniowe, pigułki wiedzy, konsultacje trenerskie, IPD, narzędziownik, dostęp do platformy e-learning Certes, czy one pager.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia