DIVERSITY & INCLUSION

 

Zarządzanie różnorodnością


Co zrobić, aby różnorodność łączyła ludzi, a nie ich dzieliła?

Polityka równego traktowania zgodnie z postulatem „Diversity & Inclusion” łączy w sobie wartości oraz trendy promowane przez największe i najbardziej świadome organizacje na całym świecie! Etyczne rozwiązania, polityka wspierania różnorodności bez znamion dyskryminacji, czerpanie mocy z synergii różnorodnych zespołów – to definicje przyszłości w biznesie.

„Diversity & inclusion” to koncepcja, która ma ogromne znaczenie dla biznesu. Firmy, które potrafią wykorzystać różnorodność w sposób pozytywny, mogą zyskać przewagę na rynku, pozyskać cenne talenty i zbudować pozytywny wizerunek w oczach klientów.


Wypełnij formularz i pobierz pełny raport  "Niezauważona kompetencja przyszłości"!
  Rekomendowane Szkolenia

  Chcesz wiedzieć więcej? 
  Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą!   Sprawdź czy Twoja organizacja jest dostępna.

   Skorzystaj z naszego doświadczenia.

   Jesteśmy instytucją certyfikującą dostępność


   Certyfikacja dostępności to mechanizm, o którym mowa w art. 15 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Jest on skierowany do przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych potwierdzeniem, że ich działalność, spełnia wymagania dotyczące dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. Aby uzyskać takie zapewnienie, organizacje muszą najpierw przejść audyt dostępności, który może być przeprowadzony tylko przez uprawnione do tego podmioty. Jednym z takich podmiotów jest właśnie Certes.

   Czym jest certyfikacja?

   • weryfikacja spełnienia minimalnych wymagań, przez przeprowadzenie audytu dostępności
   • sformułowanie szczegółowych zaleceń w zakresie poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
   • wydanie certyfikatu dostępności

   Uzyskany po zakończeniu całego procesu certyfikat jest ważnym sygnałem dla rosnącej grupy klientów ze szczególnymi potrzebami świadczącym o tym, że przedsiębiorca potrafi zapewnić ich obsługę lub dać im możliwość zatrudnienia w ich strukturach.

   Posiadanie certyfikatu uprawnia także do obniżenia o 5% składek ponoszonych przez przedsiębiorcę lub organizacje pozarządową na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

   KATALOG SZKOLEŃ D&I


   DIVERSITY INCLUSION

    


   PODCASTY


   Podcasty to dynamiczne narzędzie, które odgrywa istotną rolę w rozwijaniu świadomości i edukacji na temat różnorodności oraz dostępności. Podcasty Certes są doskonałym źródłem informacji, inspiracji i perspektyw, które pomagają nam lepiej zrozumieć, docenić i wspierać różnorodne społeczności.

   W podcastach D&I można znaleźć rozmowy z ekspertami, aktywistami społecznymi, liderami biznesu i innymi osobami, które są zaangażowane w promowanie równości i integracji. Tematy poruszane w tych programach są różnorodne - od dyskusji na temat różnic kulturowych, etnicznych, płciowych i seksualnych po omówienie barier i wyzwań, z jakimi się spotykamy na drodze do pełnej inkluzji.   POZNAJ NASZYCH EKSPERTÓW


   Powiązane produkty


   Pod pojęciem Diversity rozumiemy różnorodność osób tworzących organizację. Inclusion natomiast oznacza koncentrowanie się na tym, by różnorodni pracownicy byli doceniani oraz by czuli się ważni i akceptowani.

   Integrujące miejsce formują nie tylko przyjęte procedury, ale także wewnętrzna polityka organizacji, dzięki której żaden pracownik nie czuje się gorzej, niezależnie od swojego wieku, sprawności, płci, rasy, religii i przekonań. Inkluzywna polityka  sprawia, że słabości można przekuć w siłę.

   Dla kogo są nasze szkolenia?

   W Certes dzielimy się z uczestnikami szkoleń najnowszą i sprawdzoną wiedzą o zarządzaniu przedsiębiorstwem. Szkolenia z zakresu Diversity and Inclusion przeznaczone są dla osób, które chcą kształtować środowisko pracy oparte na szacunku dla odmienności.

   Często brak doświadczenia i niewiedza blokują menadżerów, kierowników zespołu czy właścicieli firm, we wprowadzaniu korzystnych zmian i w budowaniu nowych modeli zarządzania organizacją.

   Podczas szkolenia dowiedzą się oni, jak wykorzystywać różnorodność, by budować mosty, zwiększać wartość organizacji poprzez tworzenie zespołu, w którym panuje pełen szacunek i w którym jednostki się uzupełniają. Zmiana pozwoli im na działanie zgodnie ze standardami, które na świecie są już ugruntowane, sprawdzone i o których wiadomo, że przynoszą liczne korzyści.

   Podczas szkoleń D&I uczestnicy dowiedzą się, czym faktycznie jest zarządzanie różnorodnością, jak opracować skuteczną strategię pracy z ludźmi, których różni narodowość, wyznanie, orientacja seksualna, wiek, płeć czy stan zdrowia. Wspomniane szkolenia przygotowują także do zarządzania międzypokoleniowymi kadrami, tworzenia skutecznie działającego zespołu złożonego z ludzi młodych, dojrzałych i doświadczonych, jak i osób w wieku przedemerytalnym lub starszych.

   Rola lidera w zarządzaniu różnorodnością

   Diversity można odnieść do wszystkiego, co różni ludzi, ale jednocześnie zbliża ich do siebie na zasadzie podobieństw. Definicja jest bardzo szeroka, bo obejmuje wszystkie różnice: widoczne, niewidoczne, wrodzone i nabyte.

   Dla lidera, który nauczy się szerzej patrzeć na kandydatów podczas rekrutacji, oznacza to większą pulę osób, które mogą dołączyć do organizacji. Świadomy przywódca po przyjęciu nowych pracowników jest wyczulony na ich potrzeby bycia wspieranym i „zaopiekowanym” w trakcie wdrażania w struktury firmy, poznawania zakresu obowiązków, a także nawiązywania relacji z innymi członkami zespołu.

   Inclusion to innymi słowy włączanie społeczne. W biznesowym kontekście dotyczy włączania do firmy osób, które wyróżniają się poprzez swoją inność. Lider powinien być tym, który tworzy środowisko pracy darzące wszystkich szacunkiem i pozwalające rozwijać skrzydła. Inclusion to nie tylko przestrzeganie prawa chroniącego przed dyskryminacją, ale przede wszystkim tworzenie włączającej kultury organizacyjnej – integrującej i otwartej na odkrywanie talentów.

   Lider ma tutaj kluczowe znaczenie, daje przykład członkom zespołu, jak postępować uczciwie, z szacunkiem, nikogo nie faworyzować bez uzasadnienia, jak tworzyć bezpieczne środowisko pracy, w którym wyrażanie opinii i realizacja swojego potencjału będą w pełni możliwe. Lider biznesu czuwa także nad eliminowaniem negatywnych zachowań, edukuje w zakresie polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej. Tym samym zarządzanie zespołem różnorodnym stwarza wiele szans dla organizacji.

   Korzyści i zyski dla organizacji we wspieraniu różnorodności

   Podejmowanie działań w zakresie Diversity & Inclusion przynosi korzyści nie tylko pracownikom trafiającym do organizacji wspierającej różnorodność, ale także samemu przedsiębiorstwu.

   W firmach z wdrożonymi standardami D&I pracownicy wzajemnie się uczą, wspierają, akceptują, a zróżnicowana kadra osiąga lepsze rezultaty. Poszczególni pracownicy i całe zespoły działają z większą motywacją i zaangażowaniem, a nawet rzadziej opuszczają dni w pracy.

   Zespoły zróżnicowane są bardziej kreatywne i innowacyjne, ponieważ bazują na szerszej wiedzy, niejednorodnych doświadczeniach, różnokierunkowym wykształceniu, a także na pluralistycznym podejściu do życia.

   Wdrożenie polityki Diversity & Inclusion zwiększa atrakcyjność firmy na rynku. Sprawia, że zgłasza się do niej więcej kandydatów i rekruterzy mogą łatwiej wyselekcjonować osoby, których potrzeba w danej organizacji.

   Pozytywna atmosfera miejsca pracy jest coraz częściej bardziej ceniona niż dodatkowe profity czy benefity. Najczęstszym powodem odejścia z pracy okazuje się niekomfortowa atmosfera, brak zrozumienia oraz dyskryminacja. Zarządzanie różnorodnością należy więc postrzegać nie tylko w kategoriach szkoleniowych trendów, ale także jako działanie pozytywnie wpływające na kadrowe fluktuacje, w szczególności pod kątem redukcji niepożądanej i kosztownej rotacji pracowników.