DIVERSITY & INCLUSION

Zarządzanie różnorodnością
Co zrobić, aby różnorodność łączyła ludzi,
a nie ich dzieliła?


Polityka równego traktowania zgodnie z postulatem „diversity & inclusion” łączy w sobie wartości oraz trendy promowane przez największe i najbardziej świadome organizacje na całym świecie! Etyczne rozwiązania, polityka wspierania różnorodności bez znamion dyskryminacji, czerpanie mocy z synergii różnorodnych zespołów – to definicje przyszłości w biznesie.


NIE TRAĆ CZASU I SKORZYSTAJ Z MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA W 100%

Ogólnoświatowe trendy, bogate doświadczenia międzynarodowych Instytucji, Organizacji i wreszcie badania i raporty prowadzone interdyscyplinarnie na Starym i Nowym Kontynencie pokazują skalę i tzw. moc rażenia różnorodności. Eksperci i praktycy biznesu są zgodni co do tego, że wszelkie różnice pomiędzy ludźmi znacząco mogą wpłynąć na osiąganie szeroko rozumianych korzyści przez Organizacje. Rolą i misją każdej świadomej Instytucji powinno być dzisiaj opracowanie „polityki zarządzania różnorodnością”, która pomoże efektywnie zarządzić zróżnicowanym potencjałem pracowników, pozwoli czerpać z mocy synergii różnorodnych zespołów, a także umożliwi osiągnięcie sukcesów w realizacji celów biznesowych.

Zapoznaj się z limitowaną edycją szkoleń OTWARTYCH online


 

Transformacja cyfrowa

Transformacja cyfrowa wpisana jest w proces ciągłych zmian, które są nieodłącznym elementem rzeczywistości VUCA. Zmiany te dotyczą także przejścia z rozwiązań analogowych na rzecz cyfrowych w różnych dziedzinach (np. obsługa programów i platform do zdalnej pracy, znajomość aplikacji użytecznych do formalizowania spraw kadrowych, np. zgłaszania urlopów etc.).


 

Multigeneracyjność i różnorodność

Jak osiągać synergię dzięki różnorodnym zespołom? Punktem wyjścia szkolenia jest pogłębiona analiza dotycząca ważnych aspektów związanych z różnorodnością w Organizacji.
A zatem: wiek, płeć czy pochodzenie stają się punktem wyjścia do określenia wszelkich parametrów dostępności.


 

E-commerce i obsługa klienta

Dzisiaj bardzo wiele produktów, usług znacząco się do siebie upodabnia. Czynnikiem, który może stać się wyróżnikiem Marki na tle konkurencji jest bardzo często podejście do klienta, przyjęty model obsługowy. Bardzo dobrze wiedzą o tym Instytucje, które postanowiły wdrożyć postulaty podejścia „Customer Experience”.


 

Innowacyjność w duchu podejścia Agile

Kreatywność i innowacyjność to dwa motory napędzające każdą Organizację. Dzięki innowacyjności można stale udoskonalać wewnątrzorganizacyjne procesy, które bezpośrednio wpływają na budowanie przewagi konkurencyjnej każdej Instytucji. Ostatecznie więc cała przyszłość firmy zależy od zdolności jej Pracowników do twórczej pracy.


* Jeżeli chcesz skorzystać z dofinansowania szkoleń, skontaktuj się z naszym konsultantem.

  Emilia Wiśniewska

  Ekspert ds. merytorycznych / trener wiodący

  : 531 093 979

  : emilia.wisniewska@certes.online

  Ewa Rosik-Ogłaza

  Dyrektor Projektów Rozwojowych

  : 602 799 632

  : Ewa.Rosik-Oglaza@certes.pl

  Powiązane produkty


  Pod pojęciem Diversity rozumiemy różnorodność osób tworzących organizację. Inclusion natomiast oznacza koncentrowanie się na tym, by różnorodni pracownicy byli doceniani oraz by czuli się ważni i akceptowani.

  Integrujące miejsce formują nie tylko przyjęte procedury, ale także wewnętrzna polityka organizacji, dzięki której żaden pracownik nie czuje się gorzej, niezależnie od swojego wieku, sprawności, płci, rasy, religii i przekonań. Inkluzywna polityka  sprawia, że słabości można przekuć w siłę.

  Dla kogo są nasze szkolenia?

  W Certes dzielimy się z uczestnikami szkoleń najnowszą i sprawdzoną wiedzą o zarządzaniu przedsiębiorstwem. Szkolenia z zakresu Diversity and Inclusion przeznaczone są dla osób, które chcą kształtować środowisko pracy oparte na szacunku dla odmienności.

  Często brak doświadczenia i niewiedza blokują menadżerów, kierowników zespołu czy właścicieli firm, we wprowadzaniu korzystnych zmian i w budowaniu nowych modeli zarządzania organizacją.

  Podczas szkolenia dowiedzą się oni, jak wykorzystywać różnorodność, by budować mosty, zwiększać wartość organizacji poprzez tworzenie zespołu, w którym panuje pełen szacunek i w którym jednostki się uzupełniają. Zmiana pozwoli im na działanie zgodnie ze standardami, które na świecie są już ugruntowane, sprawdzone i o których wiadomo, że przynoszą liczne korzyści.

  Podczas szkoleń D&I uczestnicy dowiedzą się, czym faktycznie jest zarządzanie różnorodnością, jak opracować skuteczną strategię pracy z ludźmi, których różni narodowość, wyznanie, orientacja seksualna, wiek, płeć czy stan zdrowia. Wspomniane szkolenia przygotowują także do zarządzania międzypokoleniowymi kadrami, tworzenia skutecznie działającego zespołu złożonego z ludzi młodych, dojrzałych i doświadczonych, jak i osób w wieku przedemerytalnym lub starszych.

  Rola lidera w zarządzaniu różnorodnością

  Diversity można odnieść do wszystkiego, co różni ludzi, ale jednocześnie zbliża ich do siebie na zasadzie podobieństw. Definicja jest bardzo szeroka, bo obejmuje wszystkie różnice: widoczne, niewidoczne, wrodzone i nabyte.

  Dla lidera, który nauczy się szerzej patrzeć na kandydatów podczas rekrutacji, oznacza to większą pulę osób, które mogą dołączyć do organizacji. Świadomy przywódca po przyjęciu nowych pracowników jest wyczulony na ich potrzeby bycia wspieranym i „zaopiekowanym” w trakcie wdrażania w struktury firmy, poznawania zakresu obowiązków, a także nawiązywania relacji z innymi członkami zespołu.

  Inclusion to innymi słowy włączanie społeczne. W biznesowym kontekście dotyczy włączania do firmy osób, które wyróżniają się poprzez swoją inność. Lider powinien być tym, który tworzy środowisko pracy darzące wszystkich szacunkiem i pozwalające rozwijać skrzydła. Inclusion to nie tylko przestrzeganie prawa chroniącego przed dyskryminacją, ale przede wszystkim tworzenie włączającej kultury organizacyjnej – integrującej i otwartej na odkrywanie talentów.

  Lider ma tutaj kluczowe znaczenie, daje przykład członkom zespołu, jak postępować uczciwie, z szacunkiem, nikogo nie faworyzować bez uzasadnienia, jak tworzyć bezpieczne środowisko pracy, w którym wyrażanie opinii i realizacja swojego potencjału będą w pełni możliwe. Lider biznesu czuwa także nad eliminowaniem negatywnych zachowań, edukuje w zakresie polityki antydyskryminacyjnej i antymobbingowej. Tym samym zarządzanie zespołem różnorodnym stwarza wiele szans dla organizacji.

  Korzyści i zyski dla organizacji we wspieraniu różnorodności

  Podejmowanie działań w zakresie Diversity & Inclusion przynosi korzyści nie tylko pracownikom trafiającym do organizacji wspierającej różnorodność, ale także samemu przedsiębiorstwu.

  W firmach z wdrożonymi standardami D&I pracownicy wzajemnie się uczą, wspierają, akceptują, a zróżnicowana kadra osiąga lepsze rezultaty. Poszczególni pracownicy i całe zespoły działają z większą motywacją i zaangażowaniem, a nawet rzadziej opuszczają dni w pracy.

  Zespoły zróżnicowane są bardziej kreatywne i innowacyjne, ponieważ bazują na szerszej wiedzy, niejednorodnych doświadczeniach, różnokierunkowym wykształceniu, a także na pluralistycznym podejściu do życia.

  Wdrożenie polityki Diversity & Inclusion zwiększa atrakcyjność firmy na rynku. Sprawia, że zgłasza się do niej więcej kandydatów i rekruterzy mogą łatwiej wyselekcjonować osoby, których potrzeba w danej organizacji.

  Pozytywna atmosfera miejsca pracy jest coraz częściej bardziej ceniona niż dodatkowe profity czy benefity. Najczęstszym powodem odejścia z pracy okazuje się niekomfortowa atmosfera, brak zrozumienia oraz dyskryminacja. Zarządzanie różnorodnością należy więc postrzegać nie tylko w kategoriach szkoleniowych trendów, ale także jako działanie pozytywnie wpływające na kadrowe fluktuacje, w szczególności pod kątem redukcji niepożądanej i kosztownej rotacji pracowników.