OUT OF THE BOX / DIVERSITY & INCLUSION


 

Diversity & Inclusion
Zarządzanie różnorodnością i budowanie środowiska włączającego

Opis szkolenia

Polityka różnorodności to podejście firmy do tworzenia środowiska pracy, w którym pracownicy, niezależnie od różnic pomiędzy nimi, mają szansę na pełne wykorzystanie swojego potencjału. Polityka różnorodności to zatem coś więcej niż przeciwdziałanie dyskryminacji. To celowe działanie firmy na rzecz wykorzystania różnorodnych punktów widzenia, doświadczeń, pomysłów.

Strategia biznesowa skierowana na świadome wykorzystanie zróżnicowanego potencjału wszystkich osób w przedsiębiorstwie, służy osiągnięciu konkretnych i wymiernych efektów poprzez stworzenie środowiska pracy, w którym zatrudniona osoba czuje się szanowana i doceniona i ma szansę wykorzystać swoje indywidualne możliwości do realizacji misji firmy.

Zarządzanie różnorodnością to prowadzenie biznesu w sposób maksymalizujący pozytywny wpływ na rozwój firmy przy jednoczesnej minimalizacji negatywnego wpływu na ludzi i otoczenie. Odnosi się do codziennej praktyki interakcji pomiędzy przedsiębiorstwem, a jego bezpośrednimi interesariuszami, czyli pracownikami, jak również czerpie z wartości, w oparciu o które firma pragnie funkcjonować.

Budując politykę różnorodności i kultury włączającej, należy zapewnić możliwość podjęcia przez organizację szeregu działań w takich obszarach jak: rekrutacja, rozwój zawodowy, wynagrodzenia, godzenie życia zawodowego z rodzinnym. Przede wszystkim ważne jest jednak oddziaływanie na kulturę organizacyjną.


Cele warsztatu

Warsztat ma celu wyposażenie uczestników wiedzę niezbędną do realizacji celów biznesowych wraz z możliwością wykorzystania pełnego potencjału organizacji poprzez budowę polityki różnorodność i kulturę włączającą.

Realizacja programu warsztatów pozwoli na:

 • Poznanie filarów D&I – zarzadzania różnorodnością i budowania kultury włączającej.
 • Wzmocnienie w uczestnikach potrzeby działania w oparciu o założenia polityki różnorodność i włączającej kultury organizacyjnej.
 • Zrozumienie własnej roli w zarzadzaniu różnorodnością z elementem budowania poczucia przynależności i zaufania, które umożliwiają pozyskiwanie i utrzymanie najlepszych pracowników.
 • Rozwój umiejętności przywódczych/ zarządczych pozwalających na zapewnienie równości szans poprzez budowanie szacunku i poczucia sprawiedliwości oraz docenianie indywidualności każdego pracownika przy jednoczesnym budowaniu synergii w zespole.
 • Wskazanie kierunków doskonalenia własnych zachowań w budowaniu kultury włączającej.
 • Otwarcie na osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym osoby z niepełnosprawnością.

Korzyści dla Uczestnika

Po szkoleniu uczestnicy zdobędą wiedzę pozwalającą na:

 • Określenie zakresu wpływu zarządzania różnorodnością i realizacji kultury włączającej na kluczowe obszary zarządzania pracownikami.
 • Budowanie współpracy w zespołach różnorodnych.
 • Stworzyć plan rozwoju kompetencji w zakresie różnorodności i kultury włączającej.
 • Dostosowanie procesów do wymagań nowej kultury organizacyjnej.

Program szkolenia
Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Metody dopasowujemy do potrzeb zebranych od Uczestników, Przełożonych
  i HR. Bardzo często są dokonujemy odsłuchy rozmów prowadzone w ramach analizy potrzeb szkoleniowych. Najczęstsze metody szkoleniowe to: scenki diagnostyczne, scenki treningowe, symulowanie trudnych rozmów, ćwiczenia w podgrupach, prezentacje różnych modeli, testy. Program przeznaczony jest dla praktyków biznesu, koncentruje się na efektywnych modelach, technikach i dobrych wzorcach sprawdzonych w różnych organizacjach i popartych przykładami. Szkolenie pomyślane jest jako interaktywny warsztat, gdzie udział uczestników szkolenia sięga 80% czasu. Program przebiega według następującej dynamiki: mini wykłady o zasadach, modelach, technikach
  i narzędziach (wiedza), oraz ćwiczenie nowych technik radzenia sobie
  z obiekcjami oraz zapobiegania takim sytuacjom (umiejętność).  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym

  Powiązane produkty: