Projekt Wiedza to potęga
- poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach Powiatu TczewskiegoGrupa docelowa:


Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (w tym uczniowie szczególnie uzdolnieni, uczniowie z niepełnosprawnościami oraz uczniowie z zaburzeniami rozwoju) oraz uczniowie placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne 2 nauczyciele (w tym nauczyciele-doradcy zawodowi)

Grupa docelowa: 1033 uczniów i 92 nauczycieli 7 zespołów szkół (10 szkół), których organem prowadzącym jest Powiat Tczewski (PT):

 • I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskej - Curie w Tczewie – LO
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Tczewie – LO
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie – LO, LO dla dorosłych
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Mrossa w Gniewie – LO, LO dla dorosłych
 • Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich im. księcia Sambora II w Tczewie – Technikum, Uzupełniające LO dla Dorosłych
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. ks. Janusza Pasierba w Tczewie – Technikum
 • Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Swarożynie – LO Wsparcie jest skierowane do ponad 60% szkół prowadzących kształcenie ogólne podległych PT-8 z 13.

Termin realizacji projektu:


od: 2016-08-01 do: 2018-07-31


Wartość projektu:


3 109 944,80 zł


Kwota dofinansowania:


2 954 447,56 zł


Obszary realizacji


 • Gmina miejska Tczew
 • Gmina miejsko-wiejska Gniew
 • Gmina miejsko-wiejska Pelplin
 • Gmina wiejska Tczew

Cel:


Cel główny: Podniesienie jakości kształcenia ogólnego w 10 szkołach podległych Powiatowi Tczewskiemu poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 1033 uczniów (657 dziewcząt,376 chłopców) oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 92 nauczycieli (73 kobiety,19 mężczyzn), tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystania TIK w procesie nauczania do dnia zakończenia projektu.

Zaplanowane działania: zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zakup wyposażenia pracowni, szkolenia dla nauczycieli.

Najważniejsze wskaźniki rezultatu:

 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu Programu: 931
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu: 84
 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 10
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 10

Typ projektu:


Projekty obejmujące co najmniej 1 rok szkolny ukierunkowane na podniesienie jakości edukacji ogólnej, realizowane w oparciu o diagnozę potrzeb zgodnie z regionalnymi ramami kompleksowego wspomagania szkół.

Postępowanie:


 • Certes Sp. z o.o. ogłasza wyniki do postępowania z dnia 30.08.2017 r. numer: 1/08/2017_0037/15 o udzielenie zamówienia w ramach projektu pn. „Wiedza to potęga – poprawa jakości edukacji ogólnej w szkołach powiatu Tczewskiego” realizowanego na podstawie Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej RPO WP na lata 2014-2020, numer: RPPM.03.02.01-22-0037/15-00. W oparciu o otrzymane oferty wykonawcą wybranym do realizacji zadania dotyczącego transportu uczestników projektu została firma NOMAD Zdzisław Niewadzi z Jagatowa.