nr RPPD.03.01.02-20-0467/19

Podniesienie jakości kształcenia
w placówkach kształcenia ogólnego
w Łomży

Cel

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych 571 uczniów oraz kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 83 nauczycieli szkół podstawowych nr: 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 oraz III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży do 30.11.2022 r.


Grupa docelowa

 • 881 uczniów
 • 96 nauczycieli z szkół podstawowych i III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży
 • osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze województwa podlaskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Co otrzymują uczestnicy:

 • doposażenie międzyszkolnych pracowni w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne
 • dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
 • wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
 • pomoc stypendialna

Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1. Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2. Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych. Priorytet inwestycyjny 10.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia.


Cel realizowany przez zadania

 • Doposażenie międzyszkolnych pracowni SP, SP4, SP5, SP7, SP9, SP10 i 3 LO w sprzęt TIK i pomoce dydaktyczne
 • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języków obcych, przedmiotów matematyczno–przyrodniczych
 • Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z języków obcych, matematyki oraz kompetencji informatycznych
 • Dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia z przedmiotów przyrodniczych
 • Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli SP1, SP4, SP5, SP7, SP9, SP10 i 3 LO w obszarze korzystania TIK w nauczaniu oraz nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych metodą eksperymentu
 • Wsparcie SP1, SP4, SP5, SP, SP9 w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia dla uczniów i doposażenie w pomoce dydaktyczne
 • Wsparcie SP1, SP4, SP5, SP7, SP9 w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze SPE
 • Kompleksowy program wspomagający SP 8 w Łomży w zakresie indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnością
 • Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w SP1, SP4, SP5, SP7, SP8, SP9, SP10 i III LO