„Akademia HR”

Projekt „NA WYŻSZYM POZIOMIE - KWALIFIKACJE DLA HR” nr FERS.01.03-IP.09-0063/23, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Priorytet I. Umiejętności, Działanie 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki. 

Okres realizacji:  01.01.2024 r. - 30.11.2026 r.


Zadania realizowane w ramach projektu:


 • Działania aktywnej rekrutacii 
 • Monitoring realizacji usług rozwojowych 
 • Realizacja usług rozwojowych 

Grupa docelowa:  


Wsparcie w ramach projektu udzielane jest mikro, małym, średnim i dużym przedsiębiorcom i polega na dofinansowaniu usług rozwojowych dla pracowników odpowiedzialnych za politykę personalną firmy, zespołów HR oraz menadżerów/kandydatów na menadżerów. 

Jednoosobowe działalności gospodarcze niezatrudniające pracowników są wykluczone z udziału w projekcie. 

Cel projektu:


Podniesienie poziomu kompetencji w obszarze HR niezbędnego do dalszego rozwoju firmy w zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych wśród min. 90% spośród 800 uczestników projektu (600 K, 200 M). 

Rezultaty projektu: 


Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji projektów szkoleniowo-doradczych dla przedsiębiorców i ich pracowników, w ramach których zostaną oni przygotowani do wprowadzenia i zarządzania zmianą w firmie związaną z niżej wymienionymi obszarami: 

 • cyfryzacja,  
 • automatyzacja,  
 • praca zdalna,  
 • starzenie się kadr,  
 • wielokulturowość i wielopokoleniowość zespołów pracowniczych, 
 • konieczność zapewnienia dostępności, realizacji zasady równości szans, zrównoważonego rozwoju oraz  
 • zatrudnienia osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi/ niepełnosprawnościami. 
 • zróżnicowanie sposobu świadczenia pracy. 

Wszystkie działania w projekcie będą dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców i ich pracowników, a nabyte przez uczestników kompetencje wykorzystywane w pracy zawodowej będą sprzyjać rozwojowi kapitału ludzkiego w firmie, zwiększeniu zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców i ich pracowników oraz pozwolą zwiększyć dojrzałość organizacyjną przedsiębiorstw objętych wsparciem w projekcie. 

Całkowita wartość Projektu: 12.433.696,00 zł. 


Kwota dofinansowania: 10.396.696,00 zł, w tym z UE 10.260.285,93 zł.


#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie