DOBRY START

 Cel:

 


Poprawa jakości kształcenia w ZSTO, ZSTI, ZSP1 w Busku-Zdroju poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych 240 uczniów ZSTO, ZSTI, ZSP1 (143K, 97M), doskonalenie umiejętności 6 nauczycieli zawodu w ZSP1 (5K,1M) i doposażenie pracowni w/w szkołach, do dnia 30.09.2019 r.

Projekt realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Priorytet VIII, Działanie 8.5, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Numer: numer projektu: RPSW.08.05.01-26-0006/17

Grupa docelowa Projektu:

 


 

 1. Placówki oświatowe, których organem prowadzącym jest Powiat Buski, tj.: 
  • Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku-Zdroju 
  • Technikum nr 2 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku- 
  • Technikum nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju 
 2. 240 uczniów II i III klas Technikum nr 1 w ZSP, Technikum nr 2 w ZSTI i Technikum nr 3 w ZSTiO, z podziałem na: 
  • Technikum nr 1 w ZSP (II i III klasy o profilach: technik ekonomista, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych – 80 UP) 
  • Technikum nr 2 w ZSTI (II i III klasy o profilach: technik pojazdów samochodowych, technik żywienia i usług gastronomicznych – 80 UP) 
  • Technikum nr 3 w ZSTiO (II i III klasy o profilach: technik, hotelarstwa, t. architektury krajobrazu, t. budownictwa i t. geodeta, 80 UP) 
 3. 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych w Technikum nr 1  

Efekty projektu:
Poprawa jakości kształcenia w ZSTO, ZSTI, ZSP1 w Busku-Zdroju poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych 240 uczniów ZSTO, ZSTI, ZSP1 (143K, 97M), doskonalenie umiejętności 6 nauczycieli zawodu w ZSP1 (5K,1M) i doposażenie pracowni w/w szkołach, do dnia 30.09.2019 r.

Termin realizacji projektu:

 


od: 04.11.2019 r. do 30.09.2021 r.


Kwota dofinansowania:

 


757  375,00 zł


Całkowita kwota projektu:

 


797  275,00 zł


Finansowanie projektu:

 


Projekt realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 – Priorytet VIII, Działanie 8.5, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. 

Główne dzialania:

 


 1. W latach szkolnych 2018/2019 oraz 2019/2020 w ramach Projektu realizowano następujące zadania: 
  • Dodatkowe zajęcia umożliwiające uzupełnianie umiejętności zawodowych uczniów 
  • Staże zawodowe dla uczniów 
  • Zakup wyposażenia pracowni zawodowych, w tym sprzętu TIK 

Osiągnięte Wskaźniki produktu po zakończeniu Projektu :

 


Wskaźnik produktu 

Wartość docelowa 

Wartość osiągnięta 

Stopień realizacji w % 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie 

6,0 

6,0 

100% 

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych 

6,0 

6,0 

100% 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego 

3,0 

3,0 

100% 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy 

84,0 

84,0 

100% 

Liczby osób objętych wsparciem w projekcie 

246,0 

300,00 

121,95% 

 

Osiągnięte Wskaźniki rezultatu po zakończeniu Projektu :

 


Wskaźnik rezultatu 

Wartość docelowa 

Wartość osiągnięta 

Stopień realizacji w % 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 

6,0 

6,0 

100% 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS 

3,0 

3,0 

100% 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje i/lub kwalifikacje po opuszczeniu programu 

240,00 

294,00 

122,5 %