Dofinansowania  RPO WM na lata 2014-2020


Projekt Szkoła z polotem

Tytuł projektu:


Tytuł: Szkoła z polotem, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.3. „Doskonalenie zawodowe”, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Wnioskodawcą jest Oddział warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Spółka Certes jest Partnerem projektu

Cel:


 • nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez min. 90% biorących udział w projekcie uczniów Technikum nr 9 Lotniczego w Warszawie,
 • podniesienie jakości oferty kształcenia zawodowego Technikum nr 9 Lotniczego w Warszawie służące poprawie skuteczności edukacji zawodowej,
 • ułatwienie uczestnikom projektu wejścia na rynek pracy.


Grupa docelowa:


 • 385 uczniów i 65 nauczycieli Zespołu Szkół nr 121– szkoły prowadzącej kształcenie ogólne, którzy uczą się/pracują na obszarze ZIT WOF.

Zadania:


 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli,
 • rozwój kompetencji kluczowych uczniów,
 • rozwój kompetencji cyfrowych uczniów,
 • rozwój kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki,
 • zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych i matematycznych.

Planowane efekty:


 • Wzrost umiejętności zawodowych u min. 83 uczniów Technikum nr. 9 Lotniczego,
 • Wzrost poziomu kompetencji miękkich u min. 83 uczniów Technikum nr. 9 Lotniczego,
 • Zdobycie aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych przez uczestników projektu, wyposażenie ich w dodatkowe uprawnienia zwiększające konkurencyjność na rynku pracy oraz umożliwienie nauki/pracy z nowoczesnym sprzętem, dzięki czemu nabędą lub udoskonalą umiejętności wymagane przez pracodawców.

Postępowanie:


Certes Sp. z o.o. jako partner projektu „Szkoła z polotem” realizowanego w ramach Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów RPO WM na lata 2014-2020 ogłasza rozeznanie cenowe na usługi cateringu dla szkoleń prowadzonych w ramach wymienionego projektu o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 50 000,00 zł netto. Poniżej w załączniku znajduje się treść zapytania.


Rozeznanie cenowe - Catering_16.11.2017