DOFINANSOWANIA

PROJEKTY DOSTĘPNOŚĆ

Systemowe kształcenie specjalistów i specjalistek ds. dostępności cyfrowej


Cel projektu: zwiększenie liczby wykształconych specjalistek i specjalistów ds. dostępności cyfrowej poprzez przeszkolenie uczestniczek i uczestników projektu w obszarze dostępności cyfrowej oraz przygotowanie ich do przystąpienia do walidacji w wybranej kwalifikacji rynkowej z zakresu dostępności cyfrowej.

Zapewnimy Ci szkolenia z zakresu:

 • audytowania dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG,
 • audytowania dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG,
 • projektowania i prowadzenia badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami,
 • wykorzystywania standardu WCAG przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych,
 • wykorzystania standardu WCAG przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych.

Nauczysz się/dowiesz się jak zgodnie z wytycznymi WCAG:

 • przeprowadzać audyt strony internetowej,
 • dokonywać audytu dokumentów cyfrowych,
 • wykorzystywać standard stron internetowych przy ich tworzeniu,
 • uzyskasz certyfikat kwalifikacji rynkowej z zakresu dostępności cyfrowej (certyfikat uprawnia do przeprowadzania audytów cyfrowych).

Korzyści dla Podmiotów Publicznych

 • Eliminacja barier cyfrowych sprawi, że komunikacja będzie bardziej przyjazna i dostępna dla wszystkich obywateli, w tym osób z niepełnosprawnościami, co przyczyni się do podniesienia standardów oferowanych usług.
 • Przeszkoleni pracownicy, którzy uzyskają certyfikat będą mogli sami przeprowadzać audyty cyfrowe dokumentów urzędowych i stron internetowych, co stanowi inwestycję w przyszłość i adaptację do rosnących wymagań cyfrowej ery.
 • Ponadto zdobędą dodatkowe kwalifikacje i umiejętności z zakresu dostępności cyfrowej, w tym aplikacji mobilnych, co umożliwi samodzielną adaptację do nowych standardów dostępności bez obciążania w znacznym stopniu własnych budżetów.

Grupa docelowa: 1100 osób pracowników podmiotów publicznych oraz jednostek im podległych i przez nie nadzorowanych.

Okres realizacji projektu: I kwartał 2024 r. - IV kwartał 2027 r.

Dostępna Przestrzeń Publiczna


Cel projektu: zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej, informacji i komunikacji, a także technologii, urządzeń oraz usług powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, na zasadzie równości z innymi osobami.

Zakres projektu: likwidacja barier architektonicznych lub informacyjno-komunikacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne, utworzenie dostępnych placów zabaw lub poprawa ich dostępności.

Otrzymasz dofinansowanie na inwestycje zwiększające dostępność architektoniczną i komunikacyjno-informacyjną np.: montaż windy w budynku, dostosowanie toalet czy podłóg, likwidacja progów, poszerzenie i wymiana drzwi, budowa dostępnego lub rozbudowa istniejącego placu zabaw, zakup urządzeń/sprzętów zwiększających dostępność oraz usługi doradcze z zakresu dostępności, które możemy Ci zapewnić w trakcie realizacji projektu. Nasi specjaliści doradzą w kwestii wyposażenia oraz przepisów, a także norm jakie inwestycja grantowa powinna spełniać.

Instytucja odpowiedzialna: PFRON.

Grupa docelowa: JST lub jednostki organizacyjne JST.

Nabór: II nabór kwiecień/maj 2024.

Okres realizacji projektu: 2023 r. – 2027 r.


Dostępny Samorząd 2.0


Cel projektu: poprawa dostępności usług publicznych i przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zakres projektu: szkolenia, doradztwo, wdrożenie standardów dostępności, aktualizacja planów działania i inwestycje grantowe (po ukończeniu szkoleń).

W trakcie projektu wypracujesz i wdrożysz standardy dostępności, a na późniejszym etapie, będziesz mógł zrealizować inwestycję grantową zwiększając dostępność architektoniczną i informacyjno-komunikacyjną np.: zbudowanie rampy podjazdowej, przebudowa podjazdu, zakup aplikacji nawigującej poruszanie się po budynku (ułatwiającej poruszanie się po obiekcie i ewakuację osobom z niepełnosprawnościami), stworzenie dostępnych stron internetowych oraz dokumentów cyfrowych, zakup pętli indukcyjnych, zakup materiałów/poradników nt. dostępności, zapewnienie usług eksperckich i specjalistycznych z zakresu dostępności, które możemy Ci zaoferować w trakcie realizacji projektu. Nasi specjaliści pomogą i doradzą: w wyborze sprzętów i ich funkcji, wyposażenia oraz w kwestii przepisów i norm jakie inwestycja grantowa powinna spełniać.

Wartość grantu od 200 tys.zł do 400 tys zł.

Instytucja odpowiedzialna: MFiPR, Parter Projektu: PFRON.

Grupa docelowa: Co najmniej 240 jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Pierwszy nabór maj/czerwiec 2024, 3 nabory po ok. 80 JST, 1 nabór w roku.

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 r. – 31.12.2028 r.

Poprzez wdrożenie standardów dostępności i inwestycji sfinansowanych z grantów, samorządy mogą znacząco poprawić jakość i dostępność usług publicznych, zwiększając zadowolenie i zaufanie mieszkańców.

ZREALIZOWANE PROJEKTY


„Akademia Samorządowa”

Dostępność plus to projekty realizowane w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2021 w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.


Cel projektu Akademia Samorządowa


 • Przygotowanie koordynatorów dostępności JST przez szkolenia do wdrożenia ustawy Dostępność+.
 • Przygotowanie urzędy jednostek samorządu terytorialnego do zatrudniania osób z niepełnosprawnością i przygotowanie rozwiązań ułatwiających ich zatrudnianie.
 • Przegląd procedur związanych z zatrudnianiem oraz obsługą klienta w urzędach jednostek samorządu terytorialnego i wsparcie urzędów we wdrożeniu wniosków i rekomendacji.

Prawa i obowiązki JST wynikające z Ustawy o zapewnianiu dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 roku
 • Likwidowanie barier, które utrudniają lub uniemożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia.
 • Powołanie koordynatora/koordynatorki dostępności.
 • Przygotowywanie raportów o stanie zapewnienia dostępności.
 • Przygotowanie i opublikowanie w BIP planu działania na rzecz poprawy dostępności.Na plusie - dostępność szansą rozwoju przedsiębiorstw”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie nr 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Projekt poprzez działania szkoleniowe i doradcze podniesie świadomość, wiedzę i umiejętności przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie wdrażania technologii kompensacyjnych i asystujących, a także uniwersalnego projektowania.
Dzięki temu przedsiębiorcy będą budowali przewagę konkurencyjną poprzez tworzenie środowiska włączającego oraz wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, produktów, usług zarówno w otoczeniu wewnętrznym dla pracowników jak i zewnętrznym – Klientów i Partnerów biznesowych.


Cele Projektu Na Plusie

 • Podniesienie świadomości przedsiębiorców z sektora MŚP, w zakresie wdrażania technologii kompensacyjnych i asystujących.
 • Upowszechnienie wiedzy i umiejętności przedsiębiorców z sektora MŚP, w zakresie wdrażania technologii kompensacyjnych i asystujących.
 • Poprzez działania szkoleniowe i doradcze podniesie świadomości, wiedzy i umiejętności pracowników sektora MŚP, w zakresie wdrażania technologii kompensacyjnych i asystujących oraz uniwersalnego projektowania.
Na plusie - dostępność szansą rozwoju przedsiębiorstw
- edycja 2

Projekt poprzez działania szkoleniowe i doradcze podniesie świadomość, wiedzę i umiejętności przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie wdrażania technologii kompensacyjnych i asystujących, a także uniwersalnego projektowania.
Dzięki temu przedsiębiorcy będą budowali przewagę konkurencyjną poprzez tworzenie środowiska włączającego oraz wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, produktów, usług zarówno w otoczeniu wewnętrznym dla pracowników jak i zewnętrznym – Klientów i Partnerów biznesowych.


Cele Projektu Na Plusie - edycja 2


 • Podniesienie świadomości przedsiębiorców z sektora MŚP, w zakresie wdrażania technologii kompensacyjnych i asystujących.
 • Upowszechnienie wiedzy i umiejętności przedsiębiorców z sektora MŚP, w zakresie wdrażania technologii kompensacyjnych i asystujących.
 • Poprzez działania szkoleniowe i doradcze podniesie świadomości, wiedzy i umiejętności pracowników sektora MŚP, w zakresie wdrażania technologii kompensacyjnych i asystujących oraz uniwersalnego projektowania.