DOFINANSOWANIA

PROJEKTY DOSTĘPNOŚĆ

Akademia Samorządowa

Dostępność plus to projekty realizowane w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2021 w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Celem projektu jest:

  • Przygotowanie koordynatorów dostępności JST przez szkolenia do wdrożenia ustawy Dostępność+
  • Przygotowanie urzędy jednostek samorządu terytorialnego do zatrudniania osób z niepełnosprawnością i przygotowanie rozwiązań ułatwiających ich zatrudnianie
  • Przegląd procedur związanych z zatrudnianiem oraz obsługą klienta w urzędach jednostek samorządu terytorialnego i wsparcie urzędów we wdrożeniu wniosków i rekomendacji

Prawa i obowiązki JST wynikające z Ustawy o zapewnianiu dostępności

osobom ze szczególnymi potrzebami z 19 lipca 2019 roku
  • Likwidowanie barier, które utrudniają lub uniemożliwiają osobom ze szczególnymi potrzebami udział w różnych sferach życia
  • Powołanie koordynatora/koordynatorki dostępności
  • Przygotowywanie raportów o stanie zapewnienia dostępności
  • Przygotowanie i opublikowanie w BIP planu działania na rzecz poprawy dostępności


Na plusie - dostępność szansą rozwoju przedsiębiorstw”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie nr 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

Projekt poprzez działania szkoleniowe i doradcze podniesie świadomość, wiedzę i umiejętności przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie wdrażania technologii kompensacyjnych i asystujących, a także uniwersalnego projektowania.
Dzięki temu przedsiębiorcy będą budowali przewagę konkurencyjną poprzez tworzenie środowiska włączającego oraz wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, produktów, usług zarówno w otoczeniu wewnętrznym dla pracowników jak i zewnętrznym – Klientów i Partnerów biznesowych.


Cele Projektu Na Plusie

  • Podniesienie świadomości przedsiębiorców z sektora MŚP, w zakresie wdrażania technologii kompensacyjnych i asystujących
  • Upowszechnienie wiedzy i umiejętności przedsiębiorców z sektora MŚP, w zakresie wdrażania technologii kompensacyjnych i asystujących
  • Poprzez działania szkoleniowe i doradcze podniesie świadomości, wiedzy i umiejętności pracowników sektora MŚP, w zakresie wdrażania technologii kompensacyjnych i asystujących oraz uniwersalnego projektowania