Dofinansowania  nr RPLU.12.04.00-06-0040/17


ZAWODOWCY – program doskonalenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach

Cel

W ramach projektu wsparciem zostanie objęta szkoła zawodowa, tj. Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach - 50 uczniów i 10 nauczycieli kształcenia zawodowego uczących w ww. szkole. Celem głównym projektu jest podniesienie do grudnia 2019 r. poziomu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 50 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach.


Grupa docelowa

 • 50 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach
 • 10 nauczycieli kształcenia zawodowego ww. szkoły

Co otrzymują uczestnicy:

 • Wsparcie w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych zwiększających szanse na rynku pracy
 • Staże zawodowe
 • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczników
 • Kursy doszkalające dla nauczycieli kształcenia zawodowego
 • Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne

Finansowanie projektu:

„ZAWODOWCY - program doskonalenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe).


Cel realizowany przez zadania

 • Doradztwo w zakresie kompetencji cyfrowych;
 • Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
 • Ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości,
  • W tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania,
  • Tworzenie i rozwój systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.