nr RPMA.10.01.02-14-5107/16


Projekt Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121

Tytuł projektu:


Tytuł: Dobry start w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół nr 121, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytet X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1. „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Wnioskodawcą jest M. st. Warszawa/Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Spółka Certes jest Partnerem projektu

Cel:


Cel główny: Podniesienie u uczniów Zespołu Szkół nr 121 kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 385 uczniów (256 dziewcząt,129 chłopców), doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 65 nauczycieli (46 kobiet,19 mężczyzn), tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu TIK do dnia 31.12.2018 r.


Grupa docelowa:


 • 385 uczniów i 65 nauczycieli Zespołu Szkół nr 121– szkoły prowadzącej kształcenie ogólne, którzy uczą się/pracują na obszarze ZIT WOF.

Zadania:


 • Doskonalenie umiejętności nauczycieli,
 • rozwój kompetencji kluczowych uczniów,
 • rozwój kompetencji cyfrowych uczniów,
 • rozwój kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki,
 • zakup wyposażenia pracowni przyrodniczych i matematycznych.

Efekty projektu:


 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 1
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu: 385
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu: 65
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych po opuszczeniu programu: 340
 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje cyfrowe po opuszczeniu programu:385

Postępowanie:


 • Certes Sp. z o.o. ogłasza wyniki dla postępowania z dnia 31.08.2017 r. nr: 1/08/2017_5107 o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt.: „Dobry start w przyszłość – rozwój kompetencji kluczowych na rynku pracy u uczniów Zespołu Szkół nr 121” nr RPMA.10.01.02-14-5107/16 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wykonawcą wybranym do realizacji zamówienia została firma Edukompetencje Sebastian Kępka z siedzibą w Warszawie.