„Wczoraj wykluczeni, dziś aktywni”

Numer: FELU.08.01-IP.02-0055/23


Zadania realizowane w ramach projektu:


  • indywidualne spotkania z doradcą zawodowym przy tworzeniu Indywidualnego Planu Działania;
  • indywidualne spotkania z psychologiem przy tworzeniu Indywidualnego Planu Działania;
  • grupowe warsztaty pracy/kompetencji społecznych;
  • grupowe warsztaty językowe;
  • grupowe warsztaty z profilaktyki zdrowia;
  • indywidualne spotkania z lekarzem/dietetykiem;
  • udział w szkoleniach prowadzących do uzyskania kwalifikacji;
  • udział w stażach zawodowych;
  • indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy.

Grupa docelowa:  


Projekt zakłada udział 100 dorosłych osób fizycznych (w tym 60K) zamieszkałych w województwie lubelskim pozostających bez zatrudnienia, w tym: osoby bierne zawodowo, osoby wykluczone społecznie, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osoby z niepełnosprawnościami

Cel projektu:


Celem głównym projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej i zawodowej wśród 100 osób (60K, 40M) niezatrudnionych z województwa lubelskiego, w tym o najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy: biernych zawodowo, wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych, kobiet poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem zawodowym i doradczo-szkoleniowym w okresie 01.2024-06.2025.

Planowane rezultaty projektu: 


Poprawienie sytuacji społecznej wśród min. 80 uczestników projektu po zakończeniu udziału w programie.

Uzyskanie kwalifikacji przez min. 80 uczestników projektu po opuszczeniu programu

Wartość projektu (całkowity koszt projektu): 2 032 833,84 zł


Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 1 931 192,14 zł


#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie