nr RPLD.11.03.01-10-0040/19-00

Nowe kompetencje dla nowoczesnej edukacji rolniczej

Cel

Celem projektu jest nabycie do 30.04.2022 kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez minimum 80% uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie, którzy biorą udział w projekcie oraz podniesienie jakości oferty kształcenia zawodowego w ww. szkole, co ma zwiększyć skuteczność edukacji zawodowej.

Uczniowie biorący udział w projekcie to w dużej mierze przyszli rolnicy, przygotowywani do przejęcia rodzinnych, niedużych gospodarstw. Ze względu na postępujące procesy modernizacji rolnictwa, jak i coraz większy zakres umiejętności i programów komputerowych niezbędnych do prowadzenia własnych gospodarstw są to uczniowie wymagający szczególnej troski edukacyjnej. Młodzież jak i nauczyciele tych kierunków zostali wybrani ze względu na szczególne wyzwania jakie stawia przed nimi rynek, ale i wyniki edukacyjne, które na tych kierunkach nie są satysfakcjonujące.


Grupa docelowa

 • placówka oświatowa, której organem prowadzącym jest Ministerstwo Rolnictwa, tj.: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie
 • 104 uczniów z klas kształcących w zawodach: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik architektury krajobrazu
 • 25 nauczycieli przedmiotów zawodowych, zatrudnionych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie

Co otrzymują uczestnicy:

 • dodatkowe uprawnienia zwiększające szanse na rynku pracy
 • rozwój doświadczenia zawodowego - staże
 • zajęcia podnoszące uniwersalne kompetencje

Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Priorytet 11, Działanie 11.3, Poddziałanie 11.3.1 Kształcenie zawodowe.


Zadania

W latach szkolnych 2020/2021 oraz 2021/2022 w ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:

 • Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy
  • Kurs spawania techniką MIG
  • Kurs operatora wózków widłowych
  • Kurs operatora pilarek spalinowych i elektrycznych
  • Kurs małej księgowości
  • Kurs chemizacyjny
 • Staże zawodowe uczniów u pracodawców
 • Szkolenia dla nauczycieli
  • Studia podyplomowe z zakresu agrotroniki
  • Kurs instruktora nauki jazdy
  • Kurs doskonalący nauczycieli kształcenia zawodowego z e-podręczników
 • Stworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) umożliwiających realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego
  • Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
  • Warsztat z pisania CV
  • Wizyty na targach branżowych
 • Wyposażenie szkolnych pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne
  • Zakup zestawu komputerów
  • Zakup wózka widłowego
 • Zajęcia dodatkowe podnoszące kompetencje uniwersalne
  • Dodatkowe zajęcia z matematyki
  • Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego