DOFINANSOWANIA

STAŻE I OUTPLACEMENT

AKCELERATORY STARTU ZAWODOWEGO – aktywizacja zawodowa osób młodych do 30 r.ż.

Akceleratory Startu Zawodowego to projekty realizowane w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2021. W przeciągu ostatnich 6 lat CERTES wraz z Partnerami zrealizował lub nadal realizuje 10 projektów w 7 województwach. Akceleratory skierowane są do osób w wieku 18-29 lat, które nazywa się NEET-ami (ang. not in employment, education or training) - do młodych poza sferą zatrudnienia i edukacji - lub do tzw. ubogich pracujących i imigrantów.

Głównym założeniem Akceleratorów jest zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz umożliwienie zdobycia doświadczenia zawodowego i podjęcia zatrudnienia, poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizujących, które mogą obejmować: identyfikację i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji Uczestnika i potrzeb rynku pracy, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.


Grupa docelowa

 • młode osoby, które nie uczą się, ani nie pracują
 • ubodzy pracujący
 • imigranci
 • w wieku poniżej 30 r.ż.

Co otrzymują uczestnicy:

 • spotkania z doradcą - określenie ścieżki aktywizacji zawodowej
 • wsparcie szkoleniowe – rozwój kompetencji/kwalifikacji zawodowych
 • spotkania z pośrednikiem pracy
 • rozwój doświadczenia zawodowego - staże


Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 8 Aktywni na rynku pracy
Działanie nr 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie
Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe


Zadania

 • Określenie ścieżki aktywizacji zawodowej
 • Wsparcie szkoleniowe – rozwój kompetencji/kwalifikacji zawodowych
 • Pośrednictwo pracy
 • Rozwój doświadczenia zawodowego - staże
 • Dotacje na założenie działalności gospodarczej

Efekty projektu:

 • zdobycie pracy, a przez to zapewnienie dochodu i poprawa sytuacji materialnej – 94% (głównie mężczyźni)
 • stabilność zatrudnienia - 88%
 • podjęcie aktywności innej niż opieka nad dziećmi/OZ - 36% (głównie kobiety)
 • dążenie do większej samodzielności - 30% (głównie kobiety i osoby niepełnosprawne)
 • godzenie życia zawodowego i rodzinnego - 26% (głównie kobiety)

Projekty z obszaru STAŻE i OUTPLACEMENT: