ReWORK – program aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy mieszkańców subregionu tarnowskiegoTytuł projektu:


ReWORK – program aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy mieszkańców subregionu tarnowskiego o numerze: RPMP.08.02.00-12-0016/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 8. Rynek pracy; Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa.


Cel:


Podniesienie poziomu aktywności zawodowej. min. 80% spośród 140 (min.91 K) uczestników projektu oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 79 spośród nich


Działania w projekcie:

 • OKREŚLENIE ŚCIEŻKI WSPARCIA
 • POŚREDNICTWO ZAWODOWE
 • WSPARCIE MOTYWACYJNO-AKTYWIZUJĄCE: PORADNICTWO
 • ZINDYWIDUALIZOWANE WSPARCIE SZKOLENIOWE
 • ROZWÓJ DOŚWIADCZENIA ZAW.

Termin realizacji projektu:


od: 2018-06-01 do: 2020-02-28


Wartość projektu:


Wartość projektu: 1 952 230,56 zł

Biuro Projektu:


ul. Mościckiego 35 33,100 Tarnów (wejście od ul. Pułaskiego w podwórko za szlabanem)

Osoba odpowiedzialna za rekrutację jest do Państwa dyspozycji w Biurze Projektu codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 lub w innych godzinach po wcześniejszy umówieniu telefonicznym.

Osoby z niepełnosprawnością lub mające utrudnione możliwości z dotarciem do biura prosimy o kontakt telefoniczny. Nasi doradcy umówią się z Państwem w dogodnej dla Państwa lokalizacji i czasie na spotkanie osobiste lub na kontakt telefoniczny.

Kontakt:

re-work.tarnow@wp.pl

tel. 604 456 814 - Rekrutacja

tel. 530 566 868 – Kierownik Projektu

Zadania realizowane w ramach projektu:


 • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu w tym diagnoza sytuacji zawodowej, opracowanie Indywidualnego Planu Działania – indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym/psychologiem - 2 godziny na osobę.
 • Pośrednictwo zawodowe – indywidualne 5 godzin na osobę.
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe 2 godziny na osobę.
 • Indywidualne konsultacje z psychologiem 2 godziny na osobę.
 • Grupowe poradnictwo zawodowe (12 grup 12 osobowych po 16 godzin).
 • Warsztaty poradnictwa dla opiekunów osób zależnych (2 grupy 14 osobowe po 12 godzin).
 • Szkolenia zawodowe – dla wszystkich uczestników (80 godzin na osobę).
 • Staże zawodowe – dla 130 osób (min. 3-miesięczne, max. 6-miesięczne, średnio 4-miesięczne).

Organizacja proponowanego wsparcia realizowana będzie zgodnie z zasadą równości szans, w tym płci, niedyskryminowanie kandydatów ze względu na płeć, poziom wykształcenia, ograniczenia zdrowotne, miejsce zamieszkania, status itp.).

Grupa docelowa: 140 osób w wieku 30+


 • zamieszkujące w rozumieniu K.C. woj. małopolskiego, subregion tarnowski, powiaty: tarnowski, Tarnów, brzeski, dąbrowski
 • pozostające bez pracy (w tym osoby bezrobotne i bierne zawodowo),
 • znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. długotrwale bezrobotni,
 • kobiety (min. 91 K),
 • osoby powyżej 50 r.ż.,
 • os. o niskich kwalifikacjach,
 • os. niepełnosprawne (w tym opiekunowie osób zależnych).

Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji (w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami), z zapewnieniem bezstronności i przejrzystości procedur.

Uczestnicy Projektu otrzymają wsparcie dostosowane do ich potrzeb, wynikające z ich doświadczenia, zdolności, przeciwskazań. Każdy Uczestnik otrzyma ofertę wsparcia obejmującą wszelkie formy pomocy, które zostaną u niego zidentyfikowane jako niezbędne w celu poprawy sytuacji na rynku pracy i uzyskania zatrudnienia. Wsparcia zaplanowane w projekcie będą odbywały się w czasie i miejscu dostosowanym do potrzeb i możliwości uczestników. Terminy spotkań zostaną ustalone elastycznie z uwzględnieniem możliwości wszystkich uczestników projektu. Uczestnicy będą mogli się starać o zwrot kosztów opieki nad osobą zależną w czasie, gdy oni sami będą brali udział w projekcie, a także o zwrot kosztów dojazdu na/i z miejsc gdzie odbywają się formy wsparcia. Możliwa jest konsultacja ze specjalistami za pośrednictwem telefonu i/lub online. Nasi pracownicy pomogą uczestnikom wypełnić dokumenty.