Projekt PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIATytuł projektu:


Tytuł: „Projekt „PRZEZ AKTYWNOŚĆ DO ZATRUDNIENIA” realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 6 –Rynek Pracy, Działanie 6.2 –Aktywizacja zawodowa


Cel:


Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia w grupie 120 os. powyżej 29 r.ż defaworyzowanych na rynku pracy, bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo zamieszkujących wybrane gminy wiejskie subregionu pilskiego poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia, odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy.

Termin realizacji projektu:


od: 1.09.2018 do: 30.10.2019


Całkowita wartość projektu:


1017 980,05 zł


Wysokość dofinansowania z UE


967 078,05 zł


Wsparciem zostanie objętych 120 mieszkańców gmin w woj. wielkopolskim (bezrobotnych , poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, pow. 29 r.ż z jednej z poniższych grup; osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, os. z niepełnosprawnościami, os. o niskich kwalifikacjach, os. w wieku 50 lat i więcej.

Główne działania:


  • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu
  • Poradnictwo zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Zindywidualizowane wsparcie szkoleniowe
  • Staże zawodowe

Postępowanie: