Pomorski Akcelerator Startu Zawodowego

 Cel:


Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiedniego celu szczegółowego PO WER 1.2.1 przez przedstawienie uczestnikom w ciągu 4 miesięcy od przystąpienia danej osoby do projektu wsparcia indywidualnego i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych, które opierać się ma na 4 elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy, w tym 2 obligatoryjne zgodnie z regułami konkursowymi oraz 2 fakultatywne dopasowane do potrzeb i możliwości osób ze specyficznej grupy docelowej którym udzielane jest wsparcie.

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Numer: POWR.01.02.01-22-0021/17

Termin realizacji projektu:


od: 2018-01-01 do: 2019-06-30


Wartość projektu:


1 779 042,43 zł

Obszar realizacji:


Województwo Pomorskie

Strona www:

 


http://pomorskie.startzawodowy.eu/


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.