Kujawsko-Pomorski Akcelerator Startu Zawodowego

 Cel:


Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia dla 96 młodych osób ( 54 kobiet i 42 mężczyzn), w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku od 18 do 29 lat, z woj. kujawsko - pomorskiego.

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel szczegółowy PO WER: Aktywizacja edukacyjna i podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 96 osoby, podjęcie zatrudnienia przez 57 osoby bierne zawodowo, podjęcie zatrudnienia przez 2 osoby niepełnosprawne.

Numer: POWR.01.02.01-04-0146/19

Termin realizacji projektu:


od 01.04.2020 r. do 31.12.2021 r.


Wartość projektu:


1 446 134,40 zł

Obszar realizacji:


Województwo kujawsko-pomorskie

Strona www:


https://akceleratorstartu.pl/kujawsko-pomorskie/


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.