Projekt AKCJA AKTYWIZACJATytuł projektu:


Tytuł: „Projekt „AKCJA AKTYWIZACJA” realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 6 –Rynek Pracy, Działanie 6.2 –Aktywizacja zawodowa


Cel:


Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia w grupie 120 os. powyżej 29 r.ż defaworyzowanych na rynku pracy, bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo zamieszkujących wybrane gminy powiatów: chodzieckiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego, złotowskiego poprzez objęcie ich kompleksowym programem wsparcia, odpowiadającym na zidentyfikowane trudności i bariery, jakie napotykają w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy.

Termin realizacji projektu:


od: 1.09.2019 do: 31.10.2020


Całkowita wartość projektu:


905 882,31 zł


Wysokość dofinansowania z UE


860 588,19 zł


Wsparciem zostanie objętych 120 mieszkańców gmin w woj. wielkopolskim (bezrobotnych , poszukujących pracy i biernych zawodowo, defaworyzowanych na rynku pracy, pow. 29 r.ż z jednej z poniższych grup; osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, os. z niepełnosprawnościami, os. o niskich kwalifikacjach, os. w wieku 50 lat i więcej.

Główne działania:


  • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu
  • Poradnictwo zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Zindywidualizowane wsparcie szkoleniowe
  • Staże zawodowe

Postępowanie: