Zachodniopomorski Akcelerator Startu Zawodowego

 Cel:


Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia dla 96 młodych osób ( 58 kobiet i 38 mężczyzn) w wieku od 18 do 29 lat, z woj. zachodniopomorskiego. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:

  • aktywizacja edukacyjna i podniesienie kwalifikacji przez 96 osoby
  • podjęcie zatrudnienia przez 68 osób bierne zawodowo
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych przez 8 osób zatrudnionych na umowy krótkoterminowe

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Numer: POWR.01.02.01-32-0097/18

Termin realizacji projektu:


od: 2019-05-01 do: 2021-03-31


Wartość projektu:


1 265 568,00 zł

Obszar realizacji:


Województwo zachodniopomorskie

Strona www:


https://akceleratorstartu.pl/zachodniopomorskie/


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.