nr RPKP.09.02.01-04-0024/21

Wybierz akTYwność! - program wsparcia aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców gminy Osiek i gminy Górzno

Cel

Podniesienie aktywności społeczno-zawodowej min. 80% spośród 45 uczestników projektu, tj. osób dorosłych (28 K/17 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących gminy: Osiek i Górzno w województwie kujawsko-pomorskim - poprzez zwiększenie potencjału społecznego i/lub zawodowego uczestników projektu, dzięki objęciu ich kompleksową ścieżką reintegracji (zajęcia aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym) w okresie od 01.09.2021 do 30.11.2022.


Grupa docelowa

 • 45 osób (28K/17M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które wymagają aktywizacji społecznej
 • 45 osób niepracujących (28K/17M)
 • min. 3 OzN (2K/1M)

Co otrzymują uczestnicy:

 • Spotkania z doradcą – określenie ścieżki aktywizacji zawodowej
 • Wsparcie szkoleniowe – rozwój kompetencji/kwalifikacji zawodowych
 • Spotkania z Pośrednikiem pracy

Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Zadania

 • Diagnoza indywidualnej sytuacji społeczno-zawodowej up wraz z opracowaniem indywidualnej ścieżki reintegracji
 • Aktywna integracja o charakterze społecznym - wsparcie w rozwoju kompetencji osobistych i społecznych
 • Aktywna integracja o charakterze społecznym - specjalistyczne wsparcie
 • Aktywna integracja o charakterze zawodowym - wsparcie w rozwoju umiejętności funkcjonowania na rynku pracy
 • Aktywna integracja o charakterze zawodowym - wsparcie w rozwoju kwalifikacji i kompetencji zawodowych
 • Aktywna integracja o charakterze zawodowym - wsparcie w rozwoju doświadczenia zawodowego

Dokumenty do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Umowa uczestnictwa

Oświadczenie o kwalifikowalności uczestnika


Regulamin rekrutacji

Deklaracja zdalna

Ankieta dla osoby z niepełnosprawnością