DOFINANSOWANIA

ZWOLNIONY ⇢ ZATRUDNIONY
 
Opis projektu:

Poprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez udział we wsparciu outplacementowym.

Do IX 2022 r. zwiększenie szans na rynku pracy (50 os./30K) z województwa kujawsko-pomorskiego, które utraciły bądź są zagrożone utratą zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracownika poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia outplacementowego, które umożliwi aktywne uczestnictwo w rynku pracy.Grupa docelowa

 • Osoby zamieszkałe zgodnie z KC na terenie woj. kujawsko-pomorskiego
 • w wieku powyżej 30 r.ż.
 • 50 osób, w tym 30 kobiet
 • które utraciły bądź są zagrożone utratą zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracownika tj. zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy (15 osób, w tym 1NO, 5 powyżej 50 r.ż, 5 o niskich kwalifikacjach)
 • przewidziane do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (35 osób, w tym 2NO, 10 powyżej 50 r.ż, 10 o niskich kwalifikacjach)

Co otrzymują Uczestnicy

 • Spotkania z doradcą - Określenie ścieżki aktywizacji zawodowej
 • Wsparcie szkoleniowe – rozwój kompetencji/kwalifikacji zawodowych
 • Spotkania z Pośrednikiem pracy
 • Rozwój doświadczenia zawodowego - staże
 • Dotacje na założenie działalności gospodarczej


Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa nr 8 — Aktywni na rynku pracy — Działanie nr 8.5 — Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie — Poddziałanie 8.5.2 — Wsparcie outplacementowe.Zadania:

 • Określenie ścieżki aktywizacji zawodowej
 • Wsparcie szkoleniowe – rozwój kompetencji/kwalifikacji zawodowych
 • Pośrednictwo pracy
 • Rozwój doświadczenia zawodowego - staże
 • Dotacje na założenie działalności gospodarczej

Efekty projektu:

 • zdobycie pracy, a przez to zapewnienie dochodu i poprawa sytuacji materialnej – 94% (głównie mężczyźni) stabilność zatrudnienia - 88%
 • podjęcie aktywności innej niż opieka nad dziećmi/OZ-36% (głównie kobiety)
 • dążenie do większej samodzielności - 30% (głównie kobiety i osoby niepełnosprawne)
 • godzenie życia zawodowego i rodzinnego - 26% (głównie kobiety)

Aktualności

TRWA REKRUTACJA NA SZKOLENIA ZAWODOWE ORAZ STAŻE

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

pod numerem: 52 357 62 15

mailowo: persona.ino@wp.pl

lub osobiście w biurze projektu przy ul. Dubienka 2 w Inowrocławiu.


Zakończone wydarzenia

31.05.2021 r. - Zakończyliśmy rekrutację do udziału w ścieżce wsparcia w zakresie własnej działalności gospodarczej.