Mazowiecki Akcelerator Startu Zawodowego 2.0

 Cel:


Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego i podjęcie zatrudnienia przez 96 osób młodych w wieku 18-29 lat (52 kobiet i 44 mężczyzn, w tym: 60 osób biernych zawodowo, 24 bezrobotnych (w tym 5 długotrwale) niezarejestrowanych w UP, 12 pracujących (tzw. "ubogich pracujących"/zatrudnionych na umowach krótkoterminowych/w ramach umów cywilno-prawnych), w tym 20 o niskich kwalifikacjach i 2 niepełnosprawnych, zamieszkujących tereny woj. mazowieckiego (40 os Radom i 56 os Warszawa), poprzez kompleksową ścieżkę działań aktywizujących obejmujących w zależności od potrzeb: identyfikację i diagnozę potrzeb wraz z utworzeniem IPD, grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe dostosowane do predyspozycji Uczestnika i potrzeb rynku pracy, staże zawodowe oraz pośrednictwo pracy.

Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Numer: POWR.01.02.01-14-0062/20

Termin realizacji projektu:


od: 2021-01-01 do: 2022-03-31


Wartość projektu:


1 104 120,00 zł

Obszar realizacji:


Województwo mazowieckie: m. Radom, m.st. Warszawa

Strona www:


https://akceleratorstartu.pl/mazowieckie2.0/


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.