Dolnośląski Akcelerator Kariery Zawodowej

 Cel:


Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiedniego celu szczegółowego PO WER 1.2.1 przez przedstawienie uczestnikom w ciągu 4 miesięcy od przystąpienia danej osoby do projektu wsparcia indywidualnego i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych, które opierać się ma na 4 elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy, w tym 2 obligatoryjne zgodnie z regułami konkursowymi oraz 2 fakultatywne dopasowane do potrzeb i możliwości osób ze specyficznej grupy docelowej którym udzielane jest wsparcie.

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Numer: POWR.01.02.01-02-0102/16

Termin realizacji projektu:


od: 2017-01-01 do: 2018-12-31


Wartość projektu:


2 331 197,89 zł

Obszar realizacji:


Województwo Dolnośląskie

Strona www:


http://startzawodowy.eu/


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Postępowanie:


  • Informujemy o zakończeniu postępowania nr: 02/05/DOL/2017 o udzielenie zamówienia dotyczącego Przygotowanie materiałów na kurs i przeprowadzenie szkoleń grupowych z kompetencji informatycznych podnoszących umiejętności z zakresu programowania, testowania aplikacji elektronicznych, przygotowujące do międzynarodowej certyfikacji Oracle Certified Associate albo ISTQB w ramach projektu pt. „Dolnośląski Akcelerator Kariery Zawodowej” o numerze: POWR.01.02.01-02-0102/16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Na ww. zamówienie nie została złożona żadna oferta.
  • Informujemy o zakończeniu postępowania nr: 03/05/DOL/2017 z dnia 24.05.2017 r. o udzielenie zamówienia dotyczącego Uczestnictwa w certyfikowanym kursie umiejętności miękkich Licensed Practitioner of NLPTM oraz przeprowadzenie egzaminu i certyfikacji Society of NLP™ w ramach projektu pt. „Dolnośląski Akcelerator Kariery Zawodowej” o numerze: POWR.01.02.01-02-0102/16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy. Na ww. zamówienie wpłynęła jedna oferta.