Świętokrzyski Akcelerator Startu Zawodowego

 Cel:


Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiedniego celu szczegółowego PO WER 1.2.1 przez przedstawienie uczestnikom w ciągu 4 miesięcy od przystąpienia danej osoby do projektu wsparcia indywidualnego i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej osób młodych, które opierać się ma na 4 elementach indywidualnej i kompleksowej pomocy, w tym 2 obligatoryjne zgodnie z regułami konkursowymi oraz 2 fakultatywne dopasowane do potrzeb i możliwości osób ze specyficznej grupy docelowej którym udzielane jest wsparcie.


Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).


Numer: POWR.01.02.01-26-0056/17

Termin realizacji projektu:


01.03.2018-29.02.2020 r.


Wartość projektu:


1 516 899,46 PLN w tym dofinansowanie z UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 483 804,49 PLN

Postępowanie


  • Certes Sp. z o.o. ogłasza wyniki postępowania z dnia 14.07.2017 r. nr: 1/07/DASZ/2017 o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Dolnośląski Akcelerator Startu Zawodowego” o numerze: POWR.01.02.02-02-0121/15. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych. Postępowanie dotyczyło zapewnienia usług wynajmu sali na szkolenia oraz zapewnienia cateringu dla uczestników projektu. W wyniku analizy nadesłanych ofert największą ilość punktów uzyskała firma WORKBAND Barbara Zielińska, która uzyskała maksymalną ilość punktów równą 100 i tym samym została wybrana do realizacji zadań wynikających z Zapytania ofertowego.
  • Certes Sp. z o.o. ogłasza wyniki postępowania z dnia 19.07.2017 r. nr: 2/07/DASZ/2017 o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Dolnośląski Akcelerator Startu Zawodowego” o numerze: POWR.01.02.02-02-0121/15. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych. Postępowanie dotyczyło przygotowania, przeprowadzenia kursu umiejętności miękkich oraz egzaminu i procesu certyfikacji. Na zapytanie to ofertę przesłała firma: Paweł Popławski International, która uzyskała największą ilość punktów i tym samym została wybrana do realizacji zadań wynikających z Zapytania ofertowego.
  • Certes Sp. z o.o. ogłasza wyniki postępowania z dnia 19.07.2017 r. nr: 3/07/DASZ/2017 o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Dolnośląski Akcelerator Startu Zawodowego” o numerze: POWR.01.02.02-02-0121/15. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych. Postępowanie dotyczyło przeprowadzenia sesji doradczych. Na zapytanie to ofertę przesłała firma: Biznes Brokers Sp. z o.o., która uzyskała największą ilość punktów i tym samym została wybrana do realizacji zadań wynikających z Zapytania ofertowego.