Dolnośląski Akcelerator Startu ZawodowegoProjekt Dolnośląski Akcelerator Startu Zawodowego realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach Osi Priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.2. Wsparcie na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych


Cel:


Cel główny: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, do 24 roku życia pozostających bez pracy na terenie województwa dolnośląskiego.

Termin realizacji projektu:


01.02.2016 r. – 30.09.2018 r.


Wartość projektu:


3 913 172,25 PLN, w tym wkład ze specjalnej linii budżetowej środków na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 3 714 460,25 PLN

Planowane efekty projektu:


Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:

  • min. 4 osoby niepełnosprawne,
  • min. 4 osoby długotrwale bezrobotne,
  • min. 54 osoby, które nie należą do żadnej z powyższych grup.

Strona www:


http://startzawodowy.eu/

Postępowanie


  • Certes Sp. z o.o. ogłasza wyniki postępowania z dnia 14.07.2017 r. nr: 1/07/DASZ/2017 o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Dolnośląski Akcelerator Startu Zawodowego” o numerze: POWR.01.02.02-02-0121/15. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych. Postępowanie dotyczyło zapewnienia usług wynajmu sali na szkolenia oraz zapewnienia cateringu dla uczestników projektu. W wyniku analizy nadesłanych ofert największą ilość punktów uzyskała firma WORKBAND Barbara Zielińska, która uzyskała maksymalną ilość punktów równą 100 i tym samym została wybrana do realizacji zadań wynikających z Zapytania ofertowego.
  • Certes Sp. z o.o. ogłasza wyniki postępowania z dnia 19.07.2017 r. nr: 2/07/DASZ/2017 o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Dolnośląski Akcelerator Startu Zawodowego” o numerze: POWR.01.02.02-02-0121/15. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych. Postępowanie dotyczyło przygotowania, przeprowadzenia kursu umiejętności miękkich oraz egzaminu i procesu certyfikacji. Na zapytanie to ofertę przesłała firma: Paweł Popławski International, która uzyskała największą ilość punktów i tym samym została wybrana do realizacji zadań wynikających z Zapytania ofertowego.
  • Certes Sp. z o.o. ogłasza wyniki postępowania z dnia 19.07.2017 r. nr: 3/07/DASZ/2017 o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Dolnośląski Akcelerator Startu Zawodowego” o numerze: POWR.01.02.02-02-0121/15. Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudniania ludzi młodych. Postępowanie dotyczyło przeprowadzenia sesji doradczych. Na zapytanie to ofertę przesłała firma: Biznes Brokers Sp. z o.o., która uzyskała największą ilość punktów i tym samym została wybrana do realizacji zadań wynikających z Zapytania ofertowego.