Komponent IV (Component IV) PROGRAM EDUKACJA (ECUCATION PROGRAMME)

Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach (z wyłączeniem VET i zawodowego kształcenia ustawicznego)

(Institutional cooperation for enhancement of quality and relevance of education at all levelsand forms [excluding VET and vocational continuing education])Tytuł projektu: Standardy edukacji zdalnej - Standards for distance education

Numer dokumentu: EOG/21/K4/W/0124W/0234

Okres realizacji: 01.09.2022 – 30.04.2024

Certes sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacja Digital Creators realizuje od 01.09.2022 do 30.04.2024 projekt: ,,Standardy edukacji zdalnej” finansowany z Programu Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

Certes sp. zo.o. in partnership with Digital Creators Foundation realizes from 01  Sepyember 2022 to 30 April 2024 project „Standards for distance education” financed  under the European Economic Area Financial Mechanism for the years 2014-2021 the Education Program (so called EEA Grants).

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej (link do strony MF EOG: www.eeagrants.org).

Funds EOG represent contribution Iceland, Liechtenstein and Norway to create green Europe, competitibe and conducive social integration (link to the page MF EOG: www.eeagrants.org).

Kwota przyznanego dofinansowania w 85% współfinansowana jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

The amount of the grant  in 85% financed  under the European Economic Area Financial Mechanism for the years 2014-2021 and in 15% from the state budget.123 870,00 EURO

całkowita wartość projektu/

total amount

123 870,00 EURO

wysokość dofinansowania/

the amount of the grant


Cele i oczekiwane efekty projektu/ Objectives and expectded results of the project


Celem projektu będzie opracowanie standardu minimum dla podmiotów edukacyjnych i szkoleniowych uprawiających tą formę edukacji w celu zapewnienia jakości procesu nauczania poprzez: opracowanie i rekomendowanie standardu minimum w zakresie edukacji zdalnej dla podmiotów edukacyjnych i szkoleniowych- ze szczególnym uwzględnieniem zasady dostępności opracowanie standardu dla kadry trenerskiej, uprawiającej tą formę edukacji wdrożenie pilotażowe standardów w organizmie Wnioskodawcy opracowanie szkolenia /kursu dla praktyków edukacji w celu kształcenia ich kompetencji i kwalifikacji z zakresu edukacji zdalnej przeprowadzenie 5 szkoleń pilotażowych ze standardów edukacji zdalnej dla trenerów/ edukatorów/ animatorów opracowanie i uruchomienie kursu e-learningowego dot. Standardów przygotowanie i wydanie publikacji książkowej dotyczącej standardów edukacji zdalnej na rynku edukacyjnym organizacja konferencji promującej założenia projektu i standardów- wśród potencjalnie zainteresowanych jednostek zajmujących się edukacją i szkoleniami, połączona z promocją książki.

Obszary interwencji prowadzące do utworzenia podwyższenia jakości edukacji zdalnej: analiza używanych narzędzi edukacyjnych pod kątem technologicznymi formuł edukacyjnych analiza narzędzi pod kątem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami- zgodnie z ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Analiza metodyczna pod kątem potrzeb uczestnika z uwzględnieniem osób ze szczególnymi potrzebami oraz charakteru formuły prowadzenia zajęć opracowanie treści szkoleniowych dotyczących edukacji zdalnej w oparciu o dostępne narzędzia i formuły edukacyjne działania edukacyjne i upowszechniające standard.

The aim of the project will be to develop a minimum standard for education and training providers practising this form of education in order to ensure the quality of the learning process by: developing and recommending a minimum standard of remote education for education and training providers - with particular emphasis on the principle of accessibilitydeveloping a standard for trainers practising this form of educationpilot implementation of standards in the Applicant’s organisation developing a training/course for education practitioners to train their competences and qualifications in remote education conducting 5 pilot trainings on remote education standards for trainers/educators/animatorsdeveloping and launching an e-learning course on standardspreparing and publishing a book on standards for remote education on the educational marketorganising a conference promoting the assumptions of the project and standards - among potentially interested units involved in education and training, combined with the promotion of the book.

Areas of intervention leading to the increase in the quality of remote education:analysis of used educational tools in terms of technology and educational formulasanalysis of the tools in terms of accessibility for people with special needs - in accordance with the Act on digital accessibility of websites and mobile applications of public entitiesdisciplined analysis in terms of the needs of the participant, taking into account people with special needs and the nature of the teaching formuladevelopment of training content for remote education on the basis of available tools and educational formulasactivities aimed at educating and disseminating the standard.


Oczekiwany wpływ projektu oraz zapewnienie trwałość/ Expected impact and ensuring sustainability


Projekt zainicjuje stworzenie platformy dla środowiska edukacyjnego w zakresie standardów jakościowych edukacji zdalnej. Siła oddziaływania wnioskodawcy i dotarcia pozwoli na skomunikowanie treści dla bardzo dużej skali adresatów. Dzięki projektowi organizacje edukacyjne będą mogły zaangażować  się w opracowanie standardu, przeanalizować stan jakości edukacji zdalnej u siebie oraz wdrożyć nieodpłatnie założenia w oparciu opracowane wytyczne - tym samym podniosą jakość swojego kształcenia zdalnego.

Kadry trenerskie i edukatorzy korzystający w pracy z formuły zdalnej lub planujący ją wykorzystywać, dzięki udziałowi w szkoleniu zdobędą wiedze i umiejętności pozwalające na polepszenie swojego warsztatu pracy. Wytworzone materiały po zakończeniu projektu będą nadal dostępne na otwartych licencjach - zarówno standard jak i programy szkoleń dla kadr - Wnioskodawca i Partner będą z nich korzystać w swojej praktyce rozwojowej i wykorzystywać w celu zapewnienia jak najwyższej jakości produktów edukacyjnych oraz kadr z którymi współpracują. Podobnie pozostałe instytucje będą mogły z tej wiedzy skorzystać. Powstały kurs online po zakończeniu projektu będzie nadal dostępny nieodpłatnie dla kadry edukacyjnej i szkoleniowej.

Projekt zakłada swoim działaniami oddziaływanie ogólnopolskie. Niemniej Partner zamierza rezultaty wypracowanych treści wykorzystywać w projektach edukacyjnych na poziomie międzynarodowym. Trwałość  będzie zapewniona poprzez: utrzymanie www projektu, na której będą zamieszczone opisy standardów, publikacja online oraz zapisy działań upowszechniających jak webinaria element edukacyjny będzie utrzymany przede wszystkim poprzez pozostawienie na platformie wnioskodawcy dostępu do kursu w zakresie jakości edukacji zdalnej dla kadry trenerskiej wnioski i produkty ww. będą wykorzystywane w innych projektach i działaniach merytorycznych (konferencje, seminaria, spotkania branżowe) w których będą brać udział eksperci zatrudnieni jako kadra projektu.

The project will initiate the creation of a platform for the educational community on quality standards for remote education. The applicant’s power of influence and reach will enable the communication of content for a very large scale of addressees. Thanks to the project, educational organisations will be able to engage in the development of standards, analyse the status of the quality of remote education in their country and implement free of chargé assumptions based on the developed guidelines - thus increasing the quality of their remote education.

Trainers and educators who use or plan to use the remote format in their professional work will gain knowledge and skills to improve it.Once the project has been completed, the materials produced will remain available under an open licence - both the standard and the staff training programmes - the Applicant and the Partner will use them in their development practice as well as to ensure the highest quality of the educational products and the staff they work with. Similarly, other institutions will be able to benefit from this knowledge.The resulting online course will continue to be available free of charge to education and training staff after the end of the project.

The project assumes a nationwide impact. However, the Partner intends to use the results of the developed content in educational projects at the international level. Durability will be ensured by:maintenance of the project website, which will include descriptions of the standards, online publication and records of dissemination activities such as webinarsthe educational element will be maintained mainly through keeping on the applicant’s platform the access to the course on the quality of remote education for the staff of trainersthe conclusions and products of the above will be used in other projects and substantive activities (conferences, seminars, industry meetings) in which experts employed as project staff will participate.