DOFINANSOWANIA

Krajowy Fundusz Szkoleniowy — dofinansowanie do szkoleń


Założenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, które są niezbędne do efektywnego funkcjonowania na rynku
 • O dofinansowanie mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Nawet DUŻE firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie!

Wysokość dofinansowania

Szkolenia dla firm

Wiemy jak ważna jest edukacja i nieustanne poszerzanie kompetencji zawodowych. Dynamicznie zmieniający się świat sprawia, że jedną z najistotniejszych kwestii dotyczących prowadzenia firmy staje się zapewnienie pracownikom odpowiednich szkoleń. Dzięki rozwojowi kadr zwiększa się skuteczność funkcjonowania przedsiębiorstwa, a Uczestnicy audytu wzbogacani są o dodatkową świadomość własnych umiejętności, co wpływa na podejmowanie przez nich ambitnych wyzwań. Naszym zadaniem jest pomoc w pozyskiwaniu dofinansowań na szkolenia, które przełożą się na zysk Klientów.

O dodatkowe środki mogą ubiegać się zarówno małe i duże firmy. Potrafimy znaleźć najkorzystniejsze źródło, które zapewni finansowanie szkoleń dla pracowników, a także opracować skuteczny plan pozyskania funduszy. Pomagamy w przygotowywaniu wniosków, a także kompletujemy dokumentację potrzebną do otrzymania dofinansowania do szkoleń. Wciąż poszukujemy nowych rozwiązań, które sprostają zapotrzebowaniom naszych Klientów. Jesteśmy przekonani, że dofinansowanie szkoleń dla pracowników może korzystnie odmienić sposób funkcjonowania całej firmy.

Wspieramy Klientów w procesie

1

Zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych pracowników

2

Pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie

3

Pomoc we współpracy z urzędem pracy

pisma, obrona działań, rozliczenia
4

Realizacja usług szkoleniowych/rozwojowych


Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 r.:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości
 8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Założenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych

Klienci, którym pomogliśmy uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego