Dofinansowania  DOFINANSOWANIA


Krajowy Fundusz Szkoleniowy — dofinansowanie do szkoleń


Założenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, które są niezbędne do efektywnego funkcjonowania na rynku
 • O dofinansowanie mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Nawet DUŻE firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie!

Wysokość dofinansowania

Szkolenia dla firm

Wiemy jak ważna jest edukacja i nieustanne poszerzanie kompetencji zawodowych. Dynamicznie zmieniający się świat sprawia, że jedną z najistotniejszych kwestii dotyczących prowadzenia firmy staje się zapewnienie pracownikom odpowiednich szkoleń. Dzięki rozwojowi kadr zwiększa się skuteczność funkcjonowania przedsiębiorstwa, a Uczestnicy audytu wzbogacani są o dodatkową świadomość własnych umiejętności, co wpływa na podejmowanie przez nich ambitnych wyzwań. Naszym zadaniem jest pomoc w pozyskiwaniu dofinansowań na szkolenia, które przełożą się na zysk Klientów.

O dodatkowe środki mogą ubiegać się zarówno małe i duże firmy. Potrafimy znaleźć najkorzystniejsze źródło, które zapewni finansowanie szkoleń dla pracowników, a także opracować skuteczny plan pozyskania funduszy. Pomagamy w przygotowywaniu wniosków, a także kompletujemy dokumentację potrzebną do otrzymania dofinansowania do szkoleń. Wciąż poszukujemy nowych rozwiązań, które sprostają zapotrzebowaniom naszych Klientów. Jesteśmy przekonani, że dofinansowanie szkoleń dla pracowników może korzystnie odmienić sposób funkcjonowania całej firmy.

Wspieramy Klientów w procesie

1

Zdefiniowanie potrzeb szkoleniowych pracowników

2

Pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie

3

Pomoc we współpracy z urzędem pracy

pisma, obrona działań, rozliczenia
4

Realizacja usług szkoleniowych/rozwojowych


Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2022 roku:

Priorytety wydatkowania środków KFS zostały ustalone przez Ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z Radą Rynku Pracy.
Do wykorzystania będzie 177,47 mln PLN.

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
 7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Założenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego:

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych

Klienci, którym pomogliśmy uzyskać dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego