„Systemowe kształcenie specjalistów i specjalistek ds. dostępności cyfrowej”

Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Priorytet 3. Dostępność i usługi dla osób z niepełnosprawnościami, Działanie 03.02 Dostępność cyfrowa.

Lider Projektu: Ministerstwo Cyfryzacji


 

Partner Projektu: Certes sp. z o.o.


 

Wartość projektu: 58 391 300,00 zł


 

Dofinansowanie z UE: 48 184 500,76 zł


 

Okres realizacji: 01.04.2024 – 31.03.2028 r.


 

Obszar realizacji: cała Polska


 

Cel projektu:


Zwiększenie w okresie 01.04.2024-31.03.2028r. liczby wykształconych specjalistek i specjalistów ds. dostępności cyfrowej, poprzez przeszkolenie min. 2200 Uczestników/-ek Projektu w obszarze dostępności cyfrowej oraz przygotowanie ich do przystąpienia do walidacji w wybranej kwalifikacji wolnorynkowej z zakresu dostępności cyfrowej.

Grupa docelowa:


Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych podniesieniem kompetencji w zakresie dostępności cyfrowej i uzyskaniem kwalifikacji rynkowych związanych z dostępnością cyfrową, które należą do min. jednej grupy:

 • pracownice i pracownicy podmiotów publicznych oraz jednostek im podległych i przez nie nadzorowanych,
 • przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych, o których mowa w art.3 ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność w sferze zadań publicznych wymienionych w art.4 ust.1 pkt 6,7 lub 10 tej ustawy – posiadających strony internetowe lub aplikacje mobilne, lub zarządzających elementami stron internetowych, lub aplikacji mobilnych zamieszczonymi w środowisku umożliwiającym zapewnienie dostępności cyfrowej treści oraz osoby na rzecz których działają organizacje pozarządowe przez nie rekomendowane, a także przedstawicielki i przedstawiciele partnerów społecznych, tj. reprezentatywnych organizacji związkowych oraz reprezentatywnych organizacji pracodawców w rozumieniu art. 23 i 24 ustawy z dnia 24 lipca 2015r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018r. poz. 2232, z późn.zm.) [dalej: przedstawiciele partnerów społecznych] – ok.18% uczestników,

W przypadku organizacji pozarządowych, nie jest to katalog zamknięty. Wnioskodawca nie wyklucza możliwości, aby w projekcie wzięły udział również osoby, które działają na rzecz innych organizacji pozarządowych, poza wyżej wymienionymi, które będą chciały uzyskać kwalifikacje rynkowe z zakresu dostępności cyfrowej.

 • osoby, które ukończyły co najmniej szkołę ponadpodstawową – ok. 32% ogólnej liczby UP (zwłaszcza osoby, które ukończyły kształcenie w zawodzie technik programista lub technik informatyk).

Działania:


 1. Szkolenie „Szkoła dostępności cyfrowej”
  Planowana jest organizacja 100 edycji szkolenia (średnio 20 dni szkoleniowych każdej edycji). Szkolenie przygotuje Uczestników/-czki Projektu do nabycia kwalifikacji w poniższych obszarach:
  • Wykorzystywanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu stron internetowych
  • Wykorzystanie standardu WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) przy tworzeniu i dostosowywaniu aplikacji mobilnych
  • Audytowanie dostępności stron internetowych zgodnie ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)
  • Projektowanie i prowadzenie badań dostępności informacji elektronicznej z udziałem użytkowników-testerów z indywidualnymi potrzebami
  • Audytowanie dokumentów cyfrowych w oparciu o standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

Jeśli w trakcie realizacji projektu pojawią się nowe kwalifikacje rynkowe, obejmujące tematykę dostępności cyfrowej, a wśród potencjalnych Uczestników-czek będą osoby zainteresowane ich uzyskaniem, zakres oferowanych szkoleń zostanie poszerzony o przygotowanie do walidacji tej kwalifikacji.

 1. Proces walidacji
  Po zakończeniu udziału w szkoleniu Uczestnicy/-czki Projektu podejdą do walidacji i certyfikacji kwalifikacji (kwalifikacje wolnorynkowe rynkowe wpisane do ZSK) zgodnie z tematyką ukończonego szkolenia.

Planowane efekty/rezultaty:


Podniesienie kompetencji przez 1760 Uczestników/-ek Projektu w obszarze dostępności cyfrowej. Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie liczby wykształconych specjalistów i specjalistek ds. dostępności cyfrowej. Wpłynie to bezpośrednio na większą dostępność na rynku takich osób. Efektem pośrednim projektu będzie większa dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych.

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie