„GO!Z”

Projekt „GO!Z – WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM BIZNESU”  – FERS.01.03-IP.09-0096/23 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Priorytet I. Umiejętności, Działanie 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki. 

Projekt realizowany w okresie 01.03.2024 – 31.12.2026 r. na terenie całej Polski.

Wszystkie działania w projekcie będą dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców i ich pracowników, a nabyte przez uczestników kompetencje wykorzystywane w pracy zawodowej będą sprzyjać rozwojowi kapitału ludzkiego w firmie, zwiększeniu zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców i ich pracowników oraz pozwolą zwiększyć dojrzałość organizacyjną przedsiębiorstw objętych wsparciem w projekcie.

Całkowita wartość Projektu: 11 062 348,00 zł. 

Wartość dofinansowania z UE: 9 128 649,56 zł 


Cel projektu GO!Z


 • Podniesienie do 31.12.2026 r. kompetencji w zakresie zielonej ekonomii przez min. 90% spośród 1040 uczestników proj.(450 K, 590 M), tj. przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw z terenu całej Polski objętych wsparciem szkoleniowo-doradczym w zakresie planowania lub wdrażania rozwiązań dot. GOZ lub niskoemisyjnych w biznesie.
 • Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego działania FERS.01.03 poprzez realizację w projekcie działań szkoleniowo-doradczych mających na celu wzrost kompetencji przedsiębiorców i ich pracowników niezbędnych do wdrażania założeń GOZ w ich firmach.
 • Działania w projekcie będą dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorców i ich pracowników. Uzyskana przez UP wiedza i umiejętności dotyczące możliwości implementacji rozwiązań GOZ w praktyce biznesowej będą sprzyjać rozwojowi kapitału ludzkiego w firmie, zwiększeniu zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców i ich pracowników oraz pozwolą skierować przedsiębiorstwo objęte wsparciem w projekcie w stronę cyrkularnego modelu biznesowego.

Grupa docelowa


 • Uczestnikami projektu mogą być pracownicy mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, zainteresowani planowaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa w kierunku nisko i zero emisyjności oraz wdrażaniem rozwiązań GOZ, którzy ramach swoich stanowisk pracy będą mogli zaplanować lub wdrożyć rozwiązania będące przedmiotem szkoleń. 
 • Do udziału w projekcie przedsiębiorca będzie mógł delegować pracownika, który na dzień przystąpienia do projektu jest zatrudniony w przedsiębiorstwie.
 • Przez pracownika należy rozumieć osobę, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wykonującą pracę na rzecz przedsiębiorcy.
 • Zaleca się, aby w projekcie uczestniczyły co najmniej dwie osoby z przedsiębiorstwa, które w ramach swoich stanowisk pracy będą mogły zaplanować lub wdrożyć rozwiązania będące przedmiotem szkoleń (w tym co najmniej jedna osoba na stanowisku menadżerskim).
 • Przedsiębiorca zobowiązany będzie w umowie wsparcia złożyć oświadczenie, że pracownicy delegowani do udziału w projekcie będą zaangażowani lub planowane jest ich zaangażowanie w proces planowania lub wdrażania rozwiązań gospodarki niskoemisyjnej lub GOZ; 
 • Zakłada się średnio 4 pracowników z firmy (min. 2, max. 10) 
 • Pracownicy dużych przedsiębiorstw nie mogą stanowić więcej niż 40% pracowników objętych wsparciem w projekcie 
 • Pracownicy mikro i małych przedsiębiorstw stanowić będą nie mniej niż 45% uczestników projektu, gdyż procesy transformacji w kierunku GOZ są w tych podmiotach na niższym poziomie zaawansowania. 
 • Zatem 15% uczestników będą stanowić pracownicy średnich przedsiębiorstw. 
 • Liczba przedsiębiorstw: śr. 260 
 • Liczba pracowników: 1040 (450 K, 590 M), w tym z DP max. 40% tj. 416 (180 K, 236 M) 

Realizacja działań


Realizacja działań szkoleniowych i doradztwa związanego bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi w projekcie. Projekt zakłada realizację następujących działań:
 
a) Ścieżka 1 – przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych dotyczących łącznie: i. kontekstu i podstaw GOZ w działalności przedsiębiorstw (część ogólna) oraz
ii. praktycznych aspektów GOZ w działalności przedsiębiorstw (część specjalistyczna)
 
b) Ścieżka 2 – przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych dotyczących praktycznych aspektów GOZ w działalności przedsiębiorstw (część specjalistyczna)
 
c) Ścieżka 3 – przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych dotyczących wybranych praktycznych aspektów GOZ w działalności przedsiębiorstw (wybrane zagadnienia tematyczne części specjalistycznej)
 
d) zorganizowanie i prowadzenie działań doradczych związanych bezpośrednio z działaniami szkoleniowymi, o których mowa w pkt a.ii., b, c (o ile potrzeba ich realizacji wynika z potrzeb rozwojowych uczestników szkoleń)
 

Planowane efekty:


 • 1040 pracowników zostanie objętych wsparciem w zakresie zielonej ekonomii
 • 936 uzyskają kwalifikacje w zakresie zielonej ekonomii

#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie