„Nastaw się na rozwój”

Projekt „NASTAW SIĘ NA ROZWÓJ – oferta wsparcia kwalifikacji i kompetencji mieszkańców podregionów bialskiego i chełmsko-zamojskiego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (FELU), Działanie 10.6 Uczenie się osób dorosłych.

Okres realizacji: 01.04.2024 r. - 31.03.2026 r.  


Zadania realizowane w ramach projektu: 


  • Realizacja usług rozwojowych 

Grupa docelowa:  


Wsparcie w projekcie jest skierowane do osób dorosłych pracujących i niepracujących (ukończone 18 lat), które zgłaszają z własnej inicjatywy chęć podnoszenia, uzupełnienia umiejętności, kompetencji lub nabywania kwalifikacji, w tym kwalifikacji zawodowych oraz pracują, zamieszkują lub przebywają w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego w podregionach bialskim, chełmsko-zamojskim. W projekcie udział weźmie 3500 osób dorosłych (w tym min. 2100K), spełniających ww. warunki. Min. 40% uczestników stanowić będą osoby z grup w niekorzystnej sytuacji, tj. osoby: z niepełnosprawnościami, starsze (60+), o niskich kwalifikacjach.

Cel projektu:


Celem głównym projektu jest uzyskanie do 31.03.2026 r. kompetencji lub kwalifikacji, w tym kwalifikacji zawodowych przez min. 90% spośród 3500 uczestników i uczestniczek projektu, zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podniesieniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji poprzez objęcie ich w ramach projektu usługami rozwojowymi realizowanymi zgodnie z podejściem popytowym tzn. uczestnik projektu decyduje o zakresie, terminie, wykonawcy usługi rozwojowej, w ramach wsparcia możliwego do realizacji, wskazane w typie projektu.

Rezultaty projektu:


Projekt przyczyni się do realizacji celu EFS+.CP4.G

EFS+.CP4.G – Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej.

Całkowita wartość Projektu: 19.593.200,00 zł.


Kwota dofinansowania: 16.530,700,00 zł.


#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie