„Firma w trudnościach”

Projekt „POSTAW SWÓJ BIZNES NA NOGI” nr FERS.01.03-IP.09-0118/23, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS), Priorytet I. Umiejętności, Działanie 01.03 Kadry nowoczesnej gospodarki.

Okres realizacji: 01.05.2024 r. - 31.10.2026 r.  


Zadania realizowane w ramach projektu: 


  • Działania aktywnej rekrutacji 
  • Doradztwo w zakresie opracowania diagnozy kondycji przedsiębiorstw 
  • Monitoring realizacji usług rozwojowych 
  • Realizacja usług rozwojowych 

Grupa docelowa:  


Wsparcie w ramach projektu udzielane jest mikro (w tym samozatrudnionym), małym i średnim przedsiębiorcom oraz ich pracownikom spełniającym łącznie poniższe warunki: 

  • a) aktywnie wykonują swoją działalność gospodarczą, zarejestrowaną 12 m-cy przed dniem rozpoczęcia naboru do projektu 
  • b) znajdują się w okresowych trudnościach.

Udział w projekcie weźmie 225 przedsiębiorstw spełniających ww. wymagania, z terenu całej Polski. Ogółem w projekcie wsparciem objętych zostanie 675 osób (z czego min. 305 kobiet). 

Cel projektu:  


Nabycie kompetencji niezbędnych do rozwiązywania sytuacji problemowych w firmie oraz wczesnego zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przyszłości przez min. 90% spośród 675 uczestników projektu (tj. min 608 osób w tym min. 305 K), tj. przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników z 225 przedsiębiorstw doświadczający okresowych trudności poprzez realizację działań umożliwiających uczestnikom projektu udział w adekwatnych usługach rozwojowych. 

Rezultaty projektu:


Cel ten zostanie osiągnięty dzięki realizacji usług rozwojowych mających na celu wzrost wiedzy i umiejętności przedsiębiorstw i ich pracowników, niezbędnych do ograniczenia okresowych trudności doznawanych przez ich firmy, adaptowania prowadzonego biznesu do zmieniających się warunków i zapobiegania kryzysom w przyszłości. Wszystkie działania w projekcie będą dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstw. Nabyte przez uczestników kompetencje wykorzystywane w pracy zawodowej będą sprzyjać rozwojowi kapitału ludzkiego w firmie i zwiększeniu zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw. Realizacja projektu ponadto pośrednio przyczyni się do ograniczenia upadłości firm, a tym samym do ograniczenia likwidacji miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu.

Całkowita wartość Projektu: 12.693.670,00 zł. 


Kwota dofinansowania: 12.693.670,00 zł, w tym z UE 10.474.816,48 zł. 


#FunduszeUE, #FunduszeEuropejskie