NR RPSW.08.03.02-26-0015/17


Pakiet kluczowych kompetencji dla uczniów zespołu szkół w Radkowie

Cel:


Celem głównym projektu jest wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych w kontekście potrzeb rynku pracy wśród 95 uczniów (49 uczennic i 46 uczniów) Zespołu Szkół w Radkowie poprzez poprawę jakości i rozszerzenie oferty edukacyjnej ww. placówki. Szkoły na obszarach wiejskich mają ograniczony dostęp do zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, przez co osiągają niższe wyniki w nauce i nie mogą w wystarczającym stopniu rozwijać swoich zainteresowań. Potwierdzają to niskie wyniki - niższe niż średnia dla woj. świętokrzyskiegoGłówne działania:


  • Projekt zakłada wsparcie uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych przydatnych i ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy w tym: porozumiewanie się w językach obcych, matematyka, zajęcia przyrodnicze, ICT oraz kreatywność i innowacyjność.
  • Projekt zakłada zapewnienie uczniom udziału w atrakcyjnych dla nich zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i aktywnych metod edukacyjnych (poprzez wyposażenie szkoły i przeszkolenie nauczycieli) oraz rozbudzenie w nich zainteresowania rozwijaniem kompetencji kluczowych co przyczyni się do budowania wśród nich właściwych postaw i rozwoju aspiracji edukacyjnych. Tym samym projekt przyczyni się do osiągnięcia wskazanego w celu szczegółowego RPO Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Działania projektowe prowadzone będą z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów objętych wsparciem.