Projekt "Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji"Tytuł projektu:


Projekt „Kujawsko-Pomorscy Liderzy e-Administracji” o numerze: POWR.02.18.00-00-0020/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.


Cel:


Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Gminę Miasto Dobrzyń nad Wisła i partnerskie JST: Gmina Aleksandrów Kujawski, Miasto Aleksandrów Kujawski, Gmina Wielgie, Gmina Chrostkowo, Gmina Koneck, Gmina Skępe, Gmina Zakrzewo, Gmina Fabianki, Gmina Miejska Ciechocinek, Gmina Lipno, Gmina Waganiec, Gmina Zbójno oraz Partnera Zarządzającego – Certes Sp. z o.o., jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 13 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.08.2018 - 29.06.2020 r.


Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER PI 11 i cel szczegółowy 4 (doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej) poprzez:
• wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowania rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy;
• podniesienie kompetencji kadr JST (205 os. w tym 112K i 93 M) przez szkolenia z obszarów
a) podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych);
b) zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa);
• wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycję w postaci platformy online;
• elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości.

Termin realizacji projektu:


od: 01.08.2018 – 29.06.2020 r.


Wartość projektu:


Wartość projektu: 2 534 100,70 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 398,784,63 zł


Harmonogram szkoleń*:


Harmonogram