Projekt pt. „Akcelerator e-Rozwoju JST”Tytuł projektu:


Projekt Akcelerator e-Rozwoju JST o numerze: POWR.02.18.00-00-0070/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne


Cel:


Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i Partnerów JST w tym: Gminy Giby, Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie, Gminy Dywity, Gminy Świątki, Gminy Suraż, Gminy Orzysz , Gminy Stawiguda, Gminy Kobylin Borzymy, Powiatu Piskiego, Gminy Tykocin, Gminy Miasto Ełk jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 11 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie od 01.09.2016 do 30.06.2018 r.

Termin realizacji projektu:


od: 01.09.2016 - 30.06.2018 r.


Wartość projektu:


Wartość projektu: 2 151 500,00 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 338 215,80 zł


Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER poprzez:


  • wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz automatyzację rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
  • podniesienie kompetencji kadr JST (440os w tym 272K) przez szkolenia z obszarów
    a)podatków i opłat lokalnych (m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektron, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadcz e-usług w obszarze podatków, opłat lokalnych)
    b)zarządzenie nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa)
  • wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznacz pod inwestycje w postaci platformy online elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości w 11 ww. urzędach JST

Postępowanie:


  • Certes Sp. z o.o. ogłasza wyniki postępowania numer: 1/007/2017_0070 o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Akcelerator e-Rozwoju JST” o numerze: POWR.02.18.00-00-0070/16 ogłoszonego dnia 14.08.2017 r. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku analizy ofert najwyższą ilość punktów za każdą z siedmiu części zamówienia uzyskała firma Embedos Sp. z o.o.