DOFINANSOWANIA


Projekt pt. Szkoła nowych możliwości

Cel:


Celem projektu jest podniesienie u uczniów IV LO z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie kompetencji kluczowych (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce) właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa) poprzez organizację zajęć dodatkowych dla 180 uczniów doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu dla 19 nauczycieli IV LO (15k, 4M) tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystania TIK oraz wsparcie psychologiczne do dnia 30.06.2019r.Główne działania:


 • Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
 • Koła zainteresowań
 • Laboratoria
 • Doradztwo e-z
 • Zajęcia kompensacyjno- korekcyjne
 • Terapia psychologiczna
 • Kursy doskonalące dla n-li
 • Doposażenie Szkoły w sprzęt TIK

Grupa docelowa:


 • IV LO w Chełmie
 • Uczniowie IV LO- 180 UP ( 126K i 54M (64 % ogólnej liczby U IV LO, która wynosi 283 osoby)
 • Nauczyciele uczący w IV LO – 19 osób