DOFINANSOWANIA


Projekt pt. Akademia Kompetencji w Gminie Sieraków

Cel:


Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych 163 uczniów (85 dziewcząt, 78 chłopców) z 2 szkół podległych Gminie Sieraków poprzez realizację zajęć edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe - porozumiewania się w j angielskim, matematyczne, przyrodnicze, specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z wykorzystaniem różnorodnych metod i form prowadzenia zajęć oraz podniesienie kompetencji 22 nauczycieli (21 kobiety,1 mężczyzna) z tych szkół w zakresie stosowania metod sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.


Grupa docelowa:


 • IV LO w Chełmie
 • Uczniowie IV LO- 180 UP ( 126K i 54M (64 % ogólnej liczby U IV LO, która wynosi 283 osoby)
 • Nauczyciele uczący w IV LO – 19 osób

Główne działania:


 • badanie kompetencji,
 • szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie stosowania metod sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w tym opartego na metodzie eksperymentu i indywidualnego podejścia do ucznia,
 • studia podyplomowe dla nauczyciela,
 • zajęcia wyrównawcze dla uczniów z matematyki, j. angielskiego, zajęcia rozwijające i dla uczniów zdolnych - koła z matematyki, j. angielskiego, przyrody,
 • utworzenie laboratorium przyrodniczego w szkołach,
 • udział w pokazach z eksperymentu przyrodniczego

Efekty projektu:


 • Doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć w tym laboratoria przyrodnicze oraz dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Utworzenie laboratoriów przyrodniczych
 • Wprowadzenie do zajęć metody projektowej, aktywizującej ,komunikacyjnej, grupowej, badawczej
 • Poprawa wyników w nauce i na sprawdzianach, uczestnictwo i wyniki na konkursach
 • Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie metod pracy TOC tym kompetencji matematycznych i przyrodniczych w zakresie prowadzenia zajęć

Wskaźniki:


 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu Programu: 163
 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu: 22
 • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych: 2