„MENADŻER 4.0” — O projekcie

Jeśli Twoje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP – skorzystaj z możliwości refundacji usług rozwojowych dotyczących opracowania analizy potrzeb rozwojowych MMŚP w zakresie cyfryzacji, w tym analizy potrzeb kompetencyjnych (o ile, nie dysponujesz taką analizą) oraz refundację wydatków dotyczących usług rozwojowych wynikających z tej analizy i zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej, w ramach projektu „Menadżer 4.0”, realizowanego przez Certes Sp. z o.o.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”. Projekt jest realizowany w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 30 września 2023 roku.


Wartość Projektu wynosi 13.364.697,50 zł,
kwota dofinansowania wynosi 11.022.497,50 zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie cyfryzacji wśród min. 90% spośród 755 uczestników projektu (380K, 375M), tj. właścicieli i współwłaścicieli zarządzających MMŚP, pracowników MMŚP zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, pracowników MMŚP wobec, których planowany jest awans na stanowisko kierownicze ze śr. 250 MMŚP z terenu całej Polski poprzez realizację działań umożliwiających uczestnikom projektu udział w adekwatnych usługach rozwojowych w okresie 01.01.2022-30.09.2023 r.

Usługi rozwojowe realizowane są (co do zasady) przez firmy szkoleniowe/doradcze zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), co gwarantuje ich wysoką jakość.

Refundacja wynosi do 80% wydatków poniesionych na pakiet doradztwa i opracowanie Analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa oraz do 100% wydatków poniesionych na szkolenie, w przypadku wniesienia wkładu własnego w postaci wynagrodzeń pracowników.

Jednocześnie maksymalna kwota wsparcia na osobę wynosi 22.500,00 zł, co daje dofinansowanie w wysokości 18.000,00 zł na jednego uczestnika, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty dofinansowania usługi rozwojowej na pracownika zawartej w Załączniku nr 10 do Regulaminu konkursu.

Refundacja stanowi pomoc de minimis (https://www.parp.gov.pl/pomoc-de-minimis)


Jesteś zainteresowany?

Napisz na adres: menadzer4.0@certes.pl


Projekt przewiduje wsparcie dla 600 właścicieli, współwłaścicieli zarządzających firmami, ich pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, a także pracowników wobec, których planowany jest awans na stanowisko kierownicze, poprzez udział w usługach rozwojowych w zakresie dofinansowania pakietu doradztwa i/lub szkoleń. Wsparcie w projekcie, może obejmować jedną z dwóch opcji:

Opcja I

Refundacja wydatków dotyczących opracowania analizy potrzeb rozwojowych w zakresie cyfryzacji, w tym analizy potrzeb kompetencyjnych właścicieli, współwłaścicieli, kadry menadżerskiej i/lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego;

Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla właścicieli, współwłaścicieli, kadry menadżerskiej i/lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC - załącznik nr 12 do Regulaminu Konkursu).

Opcja II

Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla właścicieli, współwłaścicieli, kadry menadżerskiej i/lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC - załącznik nr 12 do Regulaminu Konkursu)- dot. przedsiębiorstw, które posiadają analizę, nie starszą, niż 3 lata.


UWAGA! Jeśli nie widzisz interesującej dla Ciebie oferty w Bazie Usług Rozwojowych, pomożemy Ci zamówić taką ofertę w Bazie Usług Rozwojowych.