„MENADŻER 4.0” — Jak uzyskać refundację?


Aby otrzymać refundację kosztów doradztwa i szkoleń, firma musi spełniać niżej wymienione warunki:

WARUNEK 1

Należeć do sektora mikro, małych lub średnich - link do weryfikacji wielkości firmy i prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do CEIDG lub KRS.;

WARUNEK 2

Spełniać warunki uzyskania pomocy de minimis/pomocy publicznej.

Jeśli spełnione są te warunki – firma może uzyskać do 80% refundacji kosztów doradztwa i do 100% refundacji kosztów szkolenia, prowadzących do podniesienia poziomu kompetencji zarządzania przedsiębiorstwem w zakresie cyfryzacji.


Krok 1: Zgłoszenie do projektu (w celu uzyskania dofinansowania)

Należy wypełnić i wysłać krótki formularz rejestracyjny dostępny na stronie Operatora (Certes Sp. z o.o.), w zakładce PLATFORMA.

Po wysłaniu zgłoszenia, Operator (Certes Sp. z o.o.) na podany w ww. formularzu adres mailowy, wyśle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z informacjami i formularzami do wypełnienia, w celu dalszej weryfikacji.

Krok 2: Dokumentacja

W trakcie trwania naboru (nabory ogłaszane są średnio co 2 miesiące) należy zalogować się na platformę i wypełnić dokumenty rekrutacyjne.

Dokumenty rekrutacyjne powinny zostać przesłane w terminie trwania naboru. Dokumenty przesłane w innym terminie nie będą brane pod uwagę.

Po zweryfikowaniu dokumentów przez Operatora, będziesz zobowiązany do dostarczenia oryginałów do Biura Projektu w terminie podanym podczas naboru.

Przed wypełnieniem dokumentów prosimy o przeczytanie Regulaminu rekrutacji i zapoznanie się ze wzorami dokumentów.

Krok 3: Weryfikacja

Operator sprawdza przysłane formularze, dokonując weryfikacji , w tym poprzez sprawdzenie firmy w dostępnych rejestrach; KRS, CEiDG, Pomocy de minimis/publicznej, VAT itp.

Po weryfikacji dokumentów otrzymasz informację o zakwalifikowaniu się firmy do wsparcia lub odmowie wsparcia.

W oczekiwaniu na weryfikację, zarejestruj firmę (o ile wcześniej tego nie dokonałeś) i pracowników w 
Bazie Usług Rozwojowych (BUR) i utwórz profil uczestnika instytucjonalnego czyli profil firmy.

Jeśli jesteś właścicielem jednoosobowej działalności, to tworzysz profil dla firmy i rejestrujesz się jako pracodawca, a następnie rejestrujesz się jako pracownik.

Jeśli nie wiesz jak się zarejestrować w BUR, zwróć się do Operatora o pomoc.

Operator nadaje firmie w BUR numer ID wsparcia.

Ty wybierasz szkolenie w BUR i podpisujesz z Operatorem Umowę o refundacji.

Krok 4: Doradztwo i szkolenie

Korzystasz (Ty i Twoi pracownicy, zatrudnieni na umowy o pracę) z doradztwa i szkoleń. Jesteś zobowiązany do skorzystania z usługi w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy o refundacji. W uzasadnionych przypadkach terminy te mogą być przedłużone za pisemną zgodą Operatora.

Dokonujesz zapłaty firmie szkoleniowej/doradczej za wykonane usługi.

Krok 5: Rozliczenie

W ciągu 14 dni po zakończeniu doradztwa/szkolenia przesyłasz do Operatora dokumenty rozliczające usługę:

  • kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) faktury za usługę;
  • potwierdzenie dokonania przelewu bankowego;
  • oświadczenie o wniesienie wkładu w postaci wynagrodzeń (jeśli dotyczy);
  • dokumenty potwierdzające ukończenie usługi rozwojowej;
  • wydruki ankiet ocen usługi dokonanych przez uczestników szkolenia (oraz przez Firmę) w BUR

Krok 6: Refundacja środków

Niezwłocznie (max w ciągu 14 dni) po weryfikacji dokumentów rozliczeniowych, pod warunkiem ich kompletności i prawidłowości oraz braku zastrzeżeń do realizacji usługi, Operator przekazuje kwotę refundacji (80% kosztów usługi doradztwa i do 100% kosztów usługi szkoleniowej) na rachunek bankowy firmy podany w załączniku Z1 do umowy.

Warunkiem niezwłocznego przekazania kwoty refundacji jest dostępność/przekazanie funduszy przez PARP, z przeznaczeniem na refundację na rachunek Operatora projektu.

 

PAMIĘTAJ! Na każdym etapie możesz liczyć na pomoc Operatora (w tym także przy wypełnianiu formularzy, wyborze firmy w BUR) – jeśli zajdzie potrzeba, udzielimy informacji i pomocy. Jeśli będą jakieś niejasności czy pytania, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Cenimy sobie i preferujemy bezpośredniość, współpracę i wymianę opinii. Mail do help desku: menadzer4.0@certes.pl