„MENADŻER 4.0” — Aktualności


ZAKOŃCZENIE WERYFIKACJI DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH PRZESŁANYCH W V RUNDZIE NABORU

Szanowni Państwo, 

Certes Sp. z o.o. zakończył weryfikację dokumentów zgłoszeniowych przesłanych w V rundzie naboru. 

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem, a jednocześnie wyczerpaniem puli przyznanego Operatorowi dofinansowania, konieczna była wnikliwa analiza każdego zgłoszenia oraz selekcja przedsiębiorców pod kątem założeń projektowych i realizacji założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników. 

Operator zakwalifikował do projektu 41 przedsiębiorstw, w tym: 

 • 8 firm mikro 
 • 26 firm małych 
 • 7 firm średnich 

Pierwszeństwo udziału w projekcie zgodnie z Regulaminem rekrutacji miały firmy zgłaszające osoby z niepełnosprawnościami, kobiety, kadrę menadżerską. 

W dniu 13.06.2023 r., każdy z przedsiębiorców otrzyma maila z informacją o zakwalifikowaniu się do projektu lub jego braku wraz ze stosownym komentarzem. 


CERTES OGŁASZA ZAKOŃCZENIE V RUNDY NABORU ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU

Szanowni Państwo,

W ramach naboru V spłynęło 90 zgłoszeń.

Po zweryfikowaniu wszystkich przesłanych dokumentów, Operator skontaktuje się z firmami, które przeszły pierwszy etap rekrutacji. W przypadku niezakwalifikowania do udziału w projekcie, Operator prześle stosowną informację, na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu.OGŁOSZENIE V RUNDY NABORU

Szanowni Państwo,

Certes Sp. z o.o. ogłasza V rundę naboru zgłoszeń do projektu (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej) w terminie: 01.06.2023 r. od godz. 10:00 do godz. 12:00.

W związku z zakończeniem realizacji projektu i koniecznością wywiązania się Operatora z założeń projektu, w V rundzie naboru zostanie zakwalifikowanych do projektu:

 • 10 firm mikro, które oddelegują do udziału w projekcie 3 pracowników;
 • 10 firm małych, które oddelegują do udziału w projekcie 5-8 pracowników;
 • 10 firm średnich, które oddelegują do udziału w projekcie 5-8 pracowników.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” – umieszczony w zakładce DOKUMENTY.

Warunkiem wzięcia udziału w V rundzie naboru (I etap rekrutacji) jest rejestracja na Platformie rekrutacyjnej Operatora

Informujemy, że po dokonaniu rejestracji na Platformie, będzie możliwe pobranie dokumentów zgłoszeniowych w wersji edytowalnej, aby ułatwić ich wypełnianie.

W przypadku przedsiębiorstw, które zgłosiły się do udziału w projekcie, w I, II lub III rundzie naboru, lecz nie zakwalifikowały się do projektu, nie ma konieczności ponownej rejestracji na platformie. Operator zmieni status zgłoszenia z „Niezakwalifikowany” na „Oczekujący”, aby umożliwić pobranie dokumentów zgłoszeniowych obowiązujących w rundzie V.

Dokumenty można również pobrać pod poniższym linkiem:  Nabór V (386 kb, zip)

Przed rozpoczęciem naboru (w dniu 01.06.2023 r. o godz. 9.59), Operator zmieni statusy zgłoszeń z „Oczekujący” na „Beneficjent”, aby umożliwić Przedsiębiorcom przesłanie wypełnionych, podpisanych i ostemplowanych dokumentów zgłoszeniowych na Platformę.

Dokumenty można wgrywać dopiero od godz. 10.00 w dniu 01.06.2023 r.

Dokumenty wgrane przed tym terminem nie będą weryfikowane, a Przedsiębiorcy będą automatycznie odrzucani.

Pod linkiem mogą Państwo zobaczyć zrzut z platformy z panelem rekrutacyjnym w który należy wgrać dokumenty.

Składanie dokumentów - widok panelu (269kb, pdf)

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu wzoru umowy oraz pozostałych załączników. Dokumentacja niekompletna pozostanie bez rozpatrzenia. Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane. Operator zastrzega, że o zakwalifikowaniu do projektu, nie decyduje kolejność zgłoszeń, a spełnienie założeń projektu i poprawność i kompletność złożonej dokumentacji.

Przypominamy, że warunkiem udziału w projekcie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami, na dowód czego będą Państwo zobowiązani załączyć zaświadczenia z ZUS i US.

Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS mogą Państwo wygenerować z portalu PUE. W przypadku nieposiadania na dzień 1 czerwca zaświadczenia z Urzędu Skarbowego mogą Państwo złożyć oświadczenie o niezaleganiu podpisane przez osobę decyzyjną. 

Jednak warunkiem przystąpienia do projektu i podpisania umowy będzie dostarczenie zaświadczenia z US.

Ważne!

W związku z tym, że realizacja projektu kończy się 30.11.2023 r. ostatnie szkolenia rozliczane wkładem w wynagrodzeniu muszą zakończyć się 30 września 2023 r. 

Doradztwo rozliczane wkładem w gotówce będzie mogło odbywać się do końca października 2023 r. KOLEJNY NABÓR

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami informujemy, że kolejny nabór zostanie ogłoszony po podpisaniu aneksu do umowy o dofinansowanie z PARP.

Nastąpi to nie wcześniej niż w ostatnim tygodniu maja.DODATKOWE ŚRODKI

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że Operator otrzymał dodatkowe środki w ramach zwiększenia wartości projektu.

Nabór w ramach dodatkowej alokacji zostanie ogłoszony po podpisaniu aneksu z PARP, jednak nie wcześniej niż w maju 2023 r.KWOTA WSPARCIA

Szanowni Państwo,

W związku z licznymi pytaniami od Przedsiębiorców, zwróciliśmy się z zapytaniem do PARP i otrzymaliśmy odpowiedź, że na kwotę wsparcia składa się:

 • kwota analizy netto – 100% (wkład własny w pieniądzu 20% + refundacja 80%)
 • kwota doradztwa netto – 100% (wkład własny w pieniądzu 20% + refundacja 80%)
 • kwota szkoleń brutto – 100% (wkład własny w pieniądzu 20% + refundacja 80%) lub 125% (wkład własny w wynagrodzeniu 25% + refundacja 100%)


ZAKOŃCZENIE WERYFIKACJI DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH PRZESŁANYCH W IV RUNDZIE NABORU

Szanowni Państwo,

Certes Sp. z o.o. zakończył weryfikację dokumentów zgłoszeniowych przesłanych w IV rundzie naboru.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem, a jednocześnie wyczerpaniem puli przyznanego Operatorowi dofinansowania, konieczna była wnikliwa analiza każdego zgłoszenia oraz selekcja przedsiębiorców pod kątem założeń projektowych i realizacji założonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników.

Operator zakwalifikował wyłącznie przedsiębiorców deklarujących udział w projekcie min. 5 osób pełniących stanowiska menadżerskie.

W dniu 19.12.2022 r., każdy z przedsiębiorców otrzyma maila z informacją o zakwalifikowaniu się do projektu lub jego braku wraz ze stosownym komentarzem.CERTES OGŁASZA ZAKOŃCZENIE IV RUNDY NABORU ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU

Szanowni Państwo,

W związku z utrudnieniami w rozpoczęciu naboru, godzina zamknięcia naboru została przesunięta na godz. 12.00. Wszystkie zgłoszenia zostały zarejestrowane w systemie.

Po zweryfikowaniu wszystkich przesłanych dokumentów, Operator skontaktuje się z firmami, które przeszły pierwszy etap rekrutacji. W przypadku niezakwalifikowania do udziału w projekcie, Operator prześle stosowną informację, na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu.OPÓŹNIENIA W URUCHOMIENIU IV NABORU

Szanowni Państwo,

Przepraszamy za opóźnienia w uruchomieniu naboru IV. W związku z bardzo dużym zainteresowaniem 1093 użytkowników i dużym obciążeniem serwera nabór ruszyl po godz. 9.00. Pomimo informacji o błędzie serwera, wszystkie zgłoszenia spływają prawidłowo.ZMIANA TERMINU IV RUNDY NABORU ZGŁOSZEŃ

Szanowni Państwo,

Informujemy, że z uwagi na problemy techniczne, Certes Sp. z o.o. zmienia datę rozpoczęcia IV rundy naboru zgłoszeń. Nabór rozpocznie się w terminie: od 28.11.2022 r. o godz. 09:00.OGŁOSZENIE IV RUNDY NABORU ZGŁOSZEŃ

Szanowni Państwo,

Certes Sp. z o.o. ogłasza IV rundę naboru zgłoszeń do projektu (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej) w terminie: od 16.11.2022 r. od godz. 09:00.

Operator zastrzega, że nabór będzie trwał 7 dni lub do momentu wykorzystania 120% założonej alokacji (wartość alokacji 3.000.000,00 zł). Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” – umieszczony w zakładce DOKUMENTY. Warunkiem wzięcia udziału w IV rundzie naboru (I etap rekrutacji) jest rejestracja na Platformie rekrutacyjnej Operatora.

Informujemy, że po dokonaniu rejestracji na Platformie, będzie możliwe pobranie dokumentów zgłoszeniowych w wersji edytowalnej, aby ułatwić ich wypełnianie.

W przypadku przedsiębiorstw, które zgłosiły się do udziału w projekcie, w I, II lub III rundzie naboru, lecz nie zakwalifikowały się do projektu, nie ma konieczności ponownej rejestracji na platformie. Operator zmieni status zgłoszenia z „Niezakwalifikowany” na „Oczekujący”, aby umożliwić pobranie dokumentów zgłoszeniowych obowiązujących w rundzie IV.

Dokumenty można również pobrać pod poniższym linkiem: Nabór V (386 kb, zip)

Przed rozpoczęciem naboru (w dniu 16.11.2022 r.), Operator zmieni statusy zgłoszeń z „Oczekujący” na „Beneficjent”, aby umożliwić Przedsiębiorcom przesłanie wypełnionych, podpisanych i ostemplowanych dokumentów zgłoszeniowych na Platformę.

Dokumenty można wgrywać dopiero od godz. 9.00 w dniu 16.11.2022 r.

Dokumenty wgrane przed tym terminem nie będą weryfikowane, a Przedsiębiorcy będą automatycznie odrzucani. Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu wzoru umowy oraz pozostałych załączników. Dokumentacja niekompletna pozostanie bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej rundzie naboru. Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane. Operator zastrzega, że o zakwalifikowaniu do projektu, decyduje kompletność i poprawność złożonych dokumentów, a także kolejność zgłoszeń w trakcie trwania naboru.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie:

 • profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
 • profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę/i

Ważne! Z uwagi na wyczerpanie limitu - do projektu nie przyjmujemy już właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych niezatrudniających pracowników!ZAKOŃCZENIE WERYFIKACJI DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH PRZESŁANYCH W III RUNDZIE NABORU

Szanowni Państwo,

Certes Sp. z o.o. zakończył weryfikację dokumentów zgłoszeniowych przesłanych w III rundzie naboru.

Do udziału w projekcie zakwalifikowano 50 przedsiębiorstw:

 • 27 mikro przedsiębiorstw
 • 12 małych przedsiębiorstw
 • 11 średnich przedsiębiorstw

Przedsiębiorstwa, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie w III rundzie naboru, mogą zgłaszać się w kolejnych rundach.

Informacje o otwarciu kolejnych rund naboru, będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej projektu.III RUNDA NABORU ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU – OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Szanowni Państwo,

w związku z bardzo dużą ilością zgłoszeń ogłoszenie wyników o zakwalifikowaniu do projektu zostanie ogłoszone 13 września 2022 r.CERTES OGŁASZA ZAKOŃCZENIE III RUNDY NABORU ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU

Szanowni Państwo,

W związku z dużą liczbą zgłoszeń do udziału w projekcie „Menadżer 4.0”, Operator – firma CERTES – zamyka III rundę naboru zgłoszeń.

Po zweryfikowaniu wszystkich przesłanych dokumentów, Operator skontaktuje się z firmami, które przeszły pierwszy etap rekrutacji. W przypadku niezakwalifikowania do udziału w projekcie, Operator prześle stosowną informację, na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu. Firmy, które nie zakwalifikowały się do wzięcia udziału w projekcie, w III rundzie naboru, mogą wziąć udział w kolejnych rundach naboru, które będą ogłaszane na stronie Operatora.OGŁOSZENIE III RUNDY NABORU ZGŁOSZEŃ

Szanowni Państwo,

Certes Sp. z o.o. ogłasza III rundę naboru zgłoszeń do projektu (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej) w terminie: od 29.08.2022 r. od godz. 09:00 do 04.09.2022 r. do godz. 24:00 lub do wyczerpania alokacji.

Operator zastrzega, że nabór będzie trwał 7 dni lub do momentu wykorzystania 120% założonej alokacji. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” – zaktualizowany 01.08.2022 r. Warunkiem wzięcia udziału w III rundzie naboru (I etap rekrutacji) jest rejestracja na Platformie rekrutacyjnej Operatora.

Informujemy, że po dokonaniu rejestracji na Platformie, będzie możliwe pobranie dokumentów zgłoszeniowych w wersji edytowalnej, aby ułatwić ich wypełnianie.

W przypadku przedsiębiorstw, które zgłosiły się do udziału w projekcie, w I i II rundzie naboru, lecz nie zakwalifikowały się do projektu, nie ma konieczności ponownej rejestracji na platformie. Operator zmieni status zgłoszenia z „Niezakwalifikowany” na „Oczekujący”, aby umożliwić pobranie dokumentów zgłoszeniowych obowiązujących w rundzie III.

Dokumenty można również pobrać pod poniższym linkiem: Pakiet dokumentów – III runda naboru – sierpień 2022 r. (384 kb, zip)

Przed rozpoczęciem naboru (w dniu 29.08.2022 r.), Operator zmieni statusy zgłoszeń z „Oczekujący” na „Beneficjent”, aby umożliwić Przedsiębiorcom przesłanie wypełnionych, podpisanych i ostemplowanych dokumentów zgłoszeniowych na Platformę.

Dokumenty można wgrywać dopiero od godz. 9.00 w dniu 29.08.2022 r.

Dokumenty wgrane przed tym terminem nie będą weryfikowane, a Przedsiębiorcy będą automatycznie odrzucani. Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu wzoru umowy oraz pozostałych załączników. Dokumentacja niekompletna pozostanie bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej rundzie naboru. Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane. Operator zastrzega, że o zakwalifikowaniu do projektu, decyduje kompletność i poprawność złożonych dokumentów, a także kolejność zgłoszeń w trakcie trwania naboru.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie:

 • profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
 • profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę/i


Nowy dokument - sankcje

Szanowni Państwo,

W związku z nałożeniem przez PARP na Operatorów obowiązku weryfikacji podmiotów, z którymi zawierane są umowy na refundację usług szkoleniowo-doradczych pod kątem ich wykluczenia w związku z sankcjami nakładanymi na podmioty bezpośrednio lub pośrednio wspierające działania wojenne Federacji Rosyjskiej lub za nie odpowiedzialne, wprowadzony zostaje nowy dokument, który Przedsiębiorcy są zobowiązani złożyć na etapie rekrutacji do projektu.

Zgodnie z pismem otrzymanym od PARP obywatele rosyjscy i podmioty rosyjskie (oraz podmioty z nimi powiązane) podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania wsparcia finansowego w projekcie.

Wzór dokumentu znajduje się w zakładce DOKUMENTY.

Listy osób i podmiotów, względem których stosowane są środki sankcyjne znajdują się w załącznikach do regulacji unijnych oraz w rejestrze zamieszczonym na stronie MSWiAZMIANA Załącznika 2a Oświadczenie o spełnieniu kryterów MŚP i powiązaniach

Szanowni Państwo,

W związku z dużą ilością błędów popełnianych przy wypełnianiu załącznika 2a – oświadczenie o spełnieniu kryteriów MŚP i powiązaniach, Operator wystąpił do PARP, z prośbą o zastąpienie obowiązującego załącznika, nowym, który w ocenie Operatora jest dużo łatwiejszym do wypełnienia. Jednocześnie przedsiębiorcy składają oświadczenie, w którym deklarują, że ww. załącznik został wypełniony zgodnie z instrukcją pomagającą w określeniu statusu MMŚP, a także stosowaniu jej podczas określania wielkości i typu przedsiębiorstwa, uwzględniając wszystkie powiązania.

Wzór załącznika, znajduje się w zakładce DOKUMENTY.

Zaznaczamy, że wszystkie dokumenty, znajdujące się we wzorach dokumentów służą jedynie do zapoznania się z dokumentami obowiązującymi w projekcie. Ogłaszając kolejny nabór, Operator udostępni na stronie projektu dokumenty obowiązujące w danej rundzie naboru, a także na Platformie służącej zgłoszeniu przedsiębiorstwa do udziału w projekcie.

Mając na uwadze powyższe, prosimy o wypełnianie dokumentów zgłoszeniowych dopiero po ogłoszeniu rundy naboru i udostępnieniu przez Operatora dokumentów, w wersji edytowalnej, ułatwiającej wypełnienie dokumentów.II RUNDA NABORU ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU – OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Certes Sp. z o.o. zakończył weryfikację dokumentów zgłoszeniowych przedsiębiorstw, przesłanych na platformę Operatora, chcących wziąć udział w projekcie „Menadżer 4.0.”.

O zakwalifikowaniu do projektu, decydowała kompletność i poprawność złożonych dokumentów, a także kolejność zgłoszeń w trakcie trwania naboru.

Operator, dzięki narzędziom dostępnym na platformie, weryfikował kolejność zgłoszeń, co pozwoliło na wytypowanie firm, które przesłały dokumenty jako pierwsze.

Operator, planował zakwalifikować do udziału w projekcie 50 przedsiębiorstw, jednak w wyniku dużej ilości błędów, w dokumentach zgłoszeniowych, a także tym, że wiele firm złożyło dokumenty zgłoszeniowe na wzorach z I naboru, zdecydowaliśmy o zakwalifikowaniu do projektu mniejszej ilości przedsiębiorstw.

Tym samym, do projektu zostało zakwalifikowanych 43 przedsiębiorstwa, w tym:

 • 20 mikro przedsiębiorstw
 • 18 małych przedsiębiorstw
 • 5 średnich przedsiębiorstw

Dziękujemy wszystkim za udział w II rundzie naboru. Informujemy, że przedsiębiorstwa, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie w II rundzie naboru, mogą zgłaszać się w kolejnych rundach.

Informacje o otwarciu kolejnych rund naboru, będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej projektu.Szanowni Państwo,

W związku z narzuceniem przez PARP na Operatorów obowiązku weryfikowanie informacji zawartych w oświadczeniach ostatecznych odbiorców pomocy/uczestników projektu poprzez pozyskiwanie dokumentów źródłowych, potwierdzających wiarygodność złożonych oświadczeń prosimy o wypełnienie oraz dostarczenie Zaświadczenia stanowiącego załącznik nr 12 do Regulaminu wraz z dokumentami wymienionymi w ww. Załączniku.

Zespół projektowy.II RUNDA NABORU ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU – INFORMACJE

Szanowni Państwo,

W związku z dużą ilością zgłoszeń w II rundzie naboru, Operator informuje, że ogłoszenie wyników nastąpi maksymalnie do 15.07.2022 r.

 

Przedsiębiorstwa, które przesłały dokumenty przed rozpoczęciem naboru oraz po jego zakończeniu, otrzymały już informację o niezakwalifikowaniu do udziału w projekcie.

W przypadku pozostałych firm, Operator jest na etapie weryfikacji przesłanych dokumentów.

Maksymalnie do 15.07.2022 r., na stronie projektu, zostanie umieszczona informacja o ilości przedsiębiorstw, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie. W przypadku przedsiębiorstw, które przekazały dokumenty w terminie, a nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, Operator prześle stosowną informację mailowo.CERTES OGŁASZA ZAKOŃCZENIE II RUNDY NABORU ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU

Szanowni Państwo,

W związku z dużą liczbą zgłoszeń do udziału w projekcie „Menadżer 4.0”, Operator – firma CERTES – zamyka II rundę naboru zgłoszeń.

 

Po zweryfikowaniu wszystkich przesłanych dokumentów, Operator skontaktuje się z firmami, które przeszły pierwszy etap rekrutacji. W przypadku niezakwalifikowania do udziału w projekcie, Operator prześle stosowną informację, na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu. Firmy, które nie zakwalifikowały się do wzięcia udziału w projekcie, w II rundzie naboru, mogą wziąć udział w kolejnych rundach naboru, które będą ogłaszane na stronie Operatora.II runda naboru zgłoszeń do projektu „Menadżer 4.0” – informacje o liczbie przedsiębiorstw, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie

Szanowni Państwo,

W związku z dużą ilością pytań dotyczących wysokości założonej alokacji, w II rundzie naboru, która rozpocznie się 20.06.2022 r., o godzinie 09:00, informujemy, że do projektu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 50 przedsiębiorstw MMŚP, w tym maksymalnie 39 jednoosobowych działalności gospodarczych.OGŁOSZENIE II RUNDY NABORU ZGŁOSZEŃ

Szanowni Państwo,

Certes Sp. z o.o. ogłasza II rundę naboru zgłoszeń do projektu (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej) w terminie: od 20.06.2022 r. od godz. 09:00 do 10.07.2022 r. do godz. 24:00.

 

Operator zastrzega, że nabór będzie trwał 21 dni lub do momentu wykorzystania 120% założonej alokacji. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” – zaktualizowany 31.05.2022 r.

Warunkiem wzięcia udziału w II rundzie naboru (I etap rekrutacji) jest rejestracja na Platformie rekrutacyjnej Operatora.

Informujemy, że po dokonaniu rejestracji na Platformie, będzie możliwe pobranie dokumentów zgłoszeniowych w wersji edytowalnej, aby ułatwić ich wypełnianie.

 

W przypadku przedsiębiorstw, które zgłosiły się do udziału w projekcie, w I rundzie naboru, lecz nie zakwalifikowały się do projektu, nie ma konieczności ponownej rejestracji na platformie. Operator zmieni status zgłoszenia z „Niezakwalifikowany” na „Oczekujący”, aby umożliwić pobranie dokumentów zgłoszeniowych obowiązujących w rundzie II.

 

Dokumenty można również pobrać pod poniższym linkiem:

Pakiet dokumentów – II runda naboru – czerwiec 2022 r. (29,7 kb, zip)

 

Przed rozpoczęciem naboru (w dniu 20.06.2022 r.), Operator zmieni statusy zgłoszeń z „Oczekujący” na „Beneficjent”, aby umożliwić Przedsiębiorcom przesłanie wypełnionych, podpisanych i ostemplowanych dokumentów zgłoszeniowych na Platformę.

 

Operator zastrzega, że pod uwagę, będą brane tylko dokumenty złożone, w trakcie trwania naboru.

 

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu wzoru umowy oraz pozostałych załączników. Dokumentacja niekompletna pozostanie bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej rundzie naboru.

Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.

Operator zastrzega, że o zakwalifikowaniu do projektu, decyduje kompletność i poprawność złożonych dokumentów, a także kolejność zgłoszeń w trakcie trwania naboru.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie na etapie rekrutacji:

 • profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
 • profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę/i.


PLANOWANE RUNDY NABORÓW W ROKU 2022

 

Szanowni Państwo,

Operator Certes sp. z o.o., planuje w roku 2022, ogłoszenie 4 rund naboru do projektu „Menadżer 4.0”:

II runda naboru – planowane rozpoczęcie naboru w trzecim tygodniu czerwca;

III runda naboru - planowane rozpoczęcie naboru w trzecim tygodniu sierpnia;

IV runda naboru - planowane rozpoczęcie naboru w trzecim tygodniu października;

V runda naboru - planowane rozpoczęcie naboru w trzecim tygodniu grudnia;

Konkretne terminy naborów, będą umieszczane na stronie internetowej projektu, na tydzień przed planowanym rozpoczęciem.

 

Operator zastrzega, że każdy nabór będzie trwał 21 dni lub do momentu wykorzystania 120% założonej alokacji. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”.


W związku ze zbliżającymi się świętami Wielkanocnymi, informujemy, że dnia 15.04.2022 r. Biuro Projektu czynne jest do godziny 14:00.

Życzymy Państwu Radosnych świąt Wielkiej Nocy, pełnych miłości i nadziei, a także wielu okazji do miłych spotkań w gronie najbliższych.I RUNDA NABORU ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU – OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 

Szanowni Państwo,

Certes Sp. z o.o. zakończył weryfikację dokumentów zgłoszeniowych przedsiębiorstw, przesłanych na platformę Operatora, chcących wziąć udział w projekcie „Menadżer 4.0.”,

O zakwalifikowaniu do projektu, decydowała kompletność i poprawność złożonych dokumentów, a także kolejność zgłoszeń w trakcie trwania naboru.

Operator, dzięki narzędziom dostępnym na platformie, weryfikował kolejność zgłoszeń, co pozwoliło na wytypowanie firm, które przesłały dokumenty jako pierwsze.

Tym samym, do projektu zostało zakwalifikowanych 68 przedsiębiorstw, w tym:

 • 41 mikro przedsiębiorstw;
 • 18 małych przedsiębiorstw;
 • 9 średnich przedsiębiorstw;

Dziękujemy wszystkim za udział w I rundzie naboru. Informujemy, że przedsiębiorstwa, które nie zakwalifikowały się do udziału w projekcie w I rundzie naboru, mogą zgłaszać się w kolejnych rundach.

Informacje o otwarciu kolejnych rund naboru, będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej projektu.


I RUNDA NABORU ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU – INFORMACJE

 

Szanowni Państwo,

 

Operator dokonał wstępnej weryfikacji wszystkich zgłoszeń do udziału w projekcie. Od momentu ogłoszenia daty I rundy naboru, na platformie Operatora, zarejestrowały się 502 przedsiębiorstwa:

 • 309 mikro przedsiębiorstw;
 • 119 małych przedsiębiorstw;
 • 74 średnie przedsiębiorstwa

333 przedsiębiorstwa - przesłały dokumenty w terminie, od chwili rozpoczęcia naboru (04.04.2022 r., godzina 09:00), do momentu zakończenia naboru (04.04.2022 r., godzina 13:30 – informacja zamieszczona na stronie internetowej projektu)

45 przedsiębiorstw - przesłało dokumenty po zakończeniu I rundy naboru, co powoduje brak zakwalifikowania do udziału w projekcie.

111 przedsiębiorstw - nie przesłało dokumentów w trakcie trwania naboru oraz po jego zakończeniu, w związku z czym, nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie.

13 przedsiębiorstw - zarejestrowało się na platformie Operatora już po ogłoszeniu zakończenia I rundy naboru, w związku z czym, od razu zostały poinformowane o braku zakwalifikowania do udziału w projekcie „Menadżer 4.0”.

Przedsiębiorstwa, które przesłały dokumenty po zakończeniu naboru oraz te, które pomimo zgłoszenia na platformie, nie przekazały skanów dokumentów wymaganych na etapie rekrutacji, otrzymają od Operatora informację o braku zakwalifikowania do udziału w projekcie.

W przypadku pozostałych firm, Operator dokona weryfikacji przesłanych dokumentów.

W najbliższym czasie, na stronie projektu, zostanie umieszczona informacja o ilości przedsiębiorstw, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie. W przypadku przedsiębiorstw, które przekazały dokumenty w terminie, a nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie, Operator prześle stosowną informację mailowo.


CERTES OGŁASZA ZAKOŃCZENIE I RUNDY NABORU ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU

 

Szanowni Państwo,

W związku z dużą ilością zgłoszeń do udziału w projekcie „Menadżer 4.0”, Operator, firma CERTES, zamyka I rundę naboru zgłoszeń.

Po zweryfikowaniu wszystkich przesłanych dokumentów, Operator skontaktuje się z firmami, które przeszły pierwszy etap rekrutacji. W przypadku niezakwalifikowania do udziału w projekcie, Operator prześle stosowną informację, na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu. Firmy, które nie zakwalifikowały się do wzięcia udziału w projekcie, w I rundzie naboru, mogą wziąć udział w kolejnych rundach naboru, które będą ogłaszane na stronie Operatora.


CERTES OGŁASZA I RUNDĘ NABORU ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU

 

Szanowni Państwo,

Certes Sp. z o.o. ogłasza I rundę naboru zgłoszeń do projektu (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej) w terminie: od 04.04.2022 r. od godz. 09:00 do 24.04.2022 r. do godz. 24:00.

Operator zastrzega, że nabór będzie trwał 21 dni lub do momentu wykorzystania 120% założonej alokacji. Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie”.

Warunkiem wzięcia udziału w rundzie naboru (I etap rekrutacji) jest rejestracja na Platformie rekrutacyjnej Operatora.

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników. Dokumentacja niekompletna pozostanie bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej rundzie naboru.

Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie na etapie rekrutacji:

 • profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
 • profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę/i.


OGŁOSZENIE I RUNDY NABORU ZGŁOSZEŃ DO PROJEKTU

 

Szanowni Państwo,

Certes Sp. z o.o. ogłasza I rundę naboru zgłoszeń do projektu, która rozpocznie się w pierwszym tygodniu kwietnia.

Zasady naboru określa „Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” (412 kb, pdf).

TERMIN I rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): zostanie ogłoszony 25.03.2022 r.

Warunkiem wzięcia udziału w rundzie naboru (I etap rekrutacji) jest rejestracja na Platformy rekrutacyjnej Operatora, która zostanie udostępniona na stronie Operatora.

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników. Dokumentacja niekompletna pozostanie bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ponownego składania dokumentów zgłoszeniowych w kolejnej rundzie naboru.

Przedsiębiorstwo w ramach jednej rundy naboru może złożyć Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa i dokumentację rekrutacyjną tylko raz. Kolejne wersje dokumentów rekrutacyjnych złożone w ramach tej samej rundy nie będą rozpatrywane.

Jednym z warunków skorzystania ze wsparcia w ramach projektu jest posiadanie na etapie rekrutacji:

 • profilu instytucjonalnego przez Przedsiębiorcę w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
 • profilu indywidualnego w BUR przez osobę/y delegowaną/e przez Przedsiębiorcę na usługę/i.