Rozwój osobisty i zespołu

Główne zagadnienia:

Intrapersonalne

CZŁOWIEK W&nbspDZIAŁANIU
EKWIPUNEK CZYLI OSOBISTE WYPOSAŻENIE - koło wartości/koło życia (autodiagnoza wartości, potrzeb i celów); jestem/nie jestem... - walizka zasobów; "łapka"/sukces - mapa sukcesów wg idei Steve de Schazer'a; komplikacja vs ułatwianie - zamiast komplikować najpierw uprość, zmiana schematów myślowych; paliwo automotywacji.

OSOBISTA APTECZKA czyli lekarstwa ratujące motywacje: cele osobiste vs cele organizacji - metody ustalania celów; motywować czy inspirować - pobudzanie do wyzwań i kreatywnego myślenia; planowanie działania - monolog wewnętrzny, "step by step", identyfikacja zasobów, wizji i korzyści; uzupełnienie paliwa; work-life balance.
WORK-LIFE BALANCE
Definicje work-life balance. Mechanizmy i objawy utracenia work-life balance oraz konsekwencja dla pracownika i organizacji. Czynniki zaburzające równowagę między życiem prywatnym a zawodowym. Obszary mające szczególne znaczenie zawodowe. Identyfikacja czynników, które dodają energii i chęć do działania. Diagnoza faz pracowniczych - model przemiany. Oblicza stresu - diagnoza indywidualnych źródeł stresu w życiu i w pracy. Skutki długotrwałego stresu i braku motywacji. Techniki redukcji stresu i napięcia. Odpoczynek - sztuka relaksu i panowania nad emocjami. Techniki automotywacji.
CHARYZMA W&nbspPREZENTACJACH
Talent - predyspozycje czy technika. Znaczenie pozawerbalnych komunikatów w kontekście budowania wspólnej płaszczyzny z odbiorcami. Prezentacja to show - elementarne zadania aktorskie. Jak utrzymać władzę, czyli szczególna relacja prezentującego i jego audytorium. Konstrukcja treści i sposób dostarczania prezentacji, budowanie koncepcji. Metoda rombu, czyli rzecz o proporcjach formy do treści, początku i końca do twardej merytoryki. Przygotowanie i prowadzenie prezentacji. Zasady postępowania z trudnym słuchaczem. Znaczenie głosu, metody wywierania wpływu. Sposoby radzenia sobie z tremą. Prezentacje tematyczne w wykonaniu uczestników.
AUTOPREZENTACJA I&nbspSZTUKA PREZENTACJI
Rola wizerunku w świecie biznesu. Sztuka autoprezentacji - zasady. Bariery spostrzegania społecznego. Komunikacja werbalna i niewerbalna podczas prezentacji. Struktura prezentacji. Przygotowanie merytoryczne i psychologiczne do prezentacji. Zasady tworzenia prezentacji multimedialnej. Videotrening. Rozmowy służbowe. Towarzyskie spotkania biznesowe. Kultura zachowań w sytuacjach trudnych.
DOSKONALENIE WIZERUNKU - WIZAŻ I&nbspSTYLIZACJA
Zasady kreowania profesjonalnego wizerunku (wygląd zewnętrzny, strój, przekaz werbalny itp.). Tajniki wizażu i stylizacji. Charakterystyka typów fizycznych. Rola analizy kolorystycznej czyli dobór indywidualnej palety barwnej ubiorów i dodatków Pań i Panów. Stylizacja - dobory ubrań do określonych sylwetek, psychologia kolorów. Rodzaje sylwetek, style osobowości a ubiór (klasyczny, sportowy, romantyczny). Dodatki, obuwie. Make-up. Indywidualna analiza Uczestników.
AUTOMOTYWACJA I&nbspRADZENIE SOBIE ZE STRESEM
Warunki powstawania motywacji. Automotywacja u źródła. 7 kryteriów wyznaczania celu. Orientacja na cel a nie na problem. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych. Sposoby na wzbudzanie swojej motywacji. Zmiany, kreatywność - wyjście z monotonnego działania. Szczegółowy plan działania. Relaksacja jako profilaktyka poddawania się stresom. Podtrzymanie wysokiej samooceny i budowania pewności siebie w automotywowaniu. Zarządzanie emocjami.
INTELIGENCJA EMOCJONALNA
Rozwój osobistych kompetencji w 5 obszarach Inteligencji Emocjonalnej: SAMOŚWIADOMOŚCI - świadomości własnych emocji; SAMOREGULACJI - umiejętności kierowania własnymi emocjami stosownie do kontekstu sytuacyjnego i relacyjnego; AUTOMOTYWACJI - poprzez zrozumienie mechanizmów regulujących własne zachowania, umożliwienie bardziej świadomego kierowania swoimi reakcjami i decyzjami; EMPATII - świadomości uczuć i postaw innych; BUDOWANIE RELACJI - ze szczególnym uwzględnieniem wielopoziomowego słuchania i tworzenia porozumienia ponad różnicami indywidualnymi w stylach komunikacyjnych.
PROFESJONALNY SEKRETARIAT
Funkcja informacyjna i reprezentacyjna sekretariatu - rola asystentki w firmie. Sztuka powitania - reguły obyczajowe w obsłudze recepcyjnej. Etykieta językowa - zasady stosowania zwrotów grzecznościowych. Komunikacja interpersonalna - techniki poprawiające porozumiewanie się. Precedencja - kwestia pierwszeństwa w sytuacjach biznesowych. Goście w firmie - zasady profesjonalnego przyjmowania kontrachentów. Wizerunek profesjonalistki, kwestia elegancji w pracy. Korespondencja tradycyjna i elektroniczna - zasady redakcji pism biznesowych. Rozmowy telefoniczne - zasady kontaktowania się przez telefon.
WYPALENIE ZAWODOWE I&nbspRADZENIE SOBIE ZE STRESEM
Autodiagnoza własnego stanu: zmęczenie, przemęczenie, stres, wypalenie zawodowe. Fizjologia stresu: etapy reakcji stresowej, zasoby organizmu, reakcje stresopochodne. Syndrom wypalenia zawodowego. Zasady planowania i ustalania celów, automotywacja. Eliminacja "złodziei czasu". Diagnoza sytuacji trudnych. Moje ciało w stresie - sesja treningu autogennego.
ZARZĄDZANIE SOBĄ W&nbspCZASIE
Własna skuteczność w zarządzaniu sobą w czasie - autodiagnoza swoich kompetencji i umiejętności w zakresie pracy własnej. Filozofia czasu. Eliminacja "złodziei czasu". Metody planowania, wyznaczania celów, priorytetyzowania (SMART, 3M, matryca Eisenhowera). Motywacja jako istotny czynnik wpływający na własną skuteczność. Wpływ "krytyka wewnętrznego" na poczucie własnej wartości i motywację do podejmowania działań. Umiejętność przewidywania niewyrobienia się w czasie. Stworzenie indywidualnego poradnika dotyczącego organizacji pracy własnej.
WYWIERANIE WPŁYWU
Zasady funkcjonowania ludzkiego umysłu. Siła przekonań, stereotyp jako "chwast" w mózgu - co nam ogranicza zdolność rozpoznawania ludzkich decyzji, postaw i zrozumienia komunikacji. "W co grają ludzie?" - analiza zachowań społecznych. Uleganie działaniom perswazyjnym. Komunikacja - język perswazji, stylistyka wypowiedzi, struktura komunikatów werbalnych i niewerbalnych. Zintegrowany system perswazji i wywierania wpływu wg ekspertów m.in. Robert Cialdini, Aron Son, Dan Ariely, Malcolm Gladwell, Dariusz Doliński, Daniel Kahneman, Amos Twersky.
RETORYKA NEGOCJACYJNA. SZTUKA ARGUMENTOWANIA I&nbspPRZEKONYWANIA
Budowanie autorytetu osoby przedstawiającej swoje racje. Zachowania niewerbalne i ich znaczenie podczas mówienia. Skuteczna komunikacja interpersonalna (określenie celu wypowiedzi, jasny i logiczny przekaz, fałszywa interpretacja usłyszanych komunikatów) jako podstawa eliminacji konfliktu na poziomie werbalnym podczas dyskusji, prezentacji własnego stanowiska w sprawie. Fundamentalne zasady i pojęcia retoryki. Trzy typy argumentacji: a priori, a posteriori i a contrario. Klasyfikacja argumentów: ad rem, ad hominem, ad personam. Użycie właściwego argumentu: z autorytetu, z rozsądku, konsekwencji, nagrody i groźby, nienawiści, namiętności itp. Język perswazji. Dialektyka, dyskusja, spór i temperament polemiczny.
WESPÓŁ W&nbspZESPÓŁ - WSPÓŁPRACA W&nbspZESPOLE
ZESPÓŁ BUDOWLANY CZY TYLKO GRUPA - różnice między zespołem a grupą. Fazy tworzenia się i pracy zespołu, definiowanie misji, celu i zasad zespołowych, przygotowania zespołu do zmian.
BOB BUDOWNICZY CZYLI ROLA MANAGERA - zadania i obowiązki lidera, budowanie przynależności jednostki do zespołu, prowadzenie efektywnych spotkań biznesowych.
MATERIAŁY BUDOWLANE CZYLI KOMUNIKACJA - modele komunikacji i współpracy w zespole, referencje poznawcze, struktura komunikatu.
BULDOŻERY CZYLI JAK RADZIĆ SOBIE Z SYTUACJAMI TRUDNYMI - 4 płaszczyzny porozumiewania się Von Thuna, inspirowanie i motywowanie zespołu, radzenie sobie z konfliktem.
KOMUNIKACJA I&nbspBUDOWANIE TRWAŁYCH RELACJI
Kompetencje komunikacyjne i interpersonalne. Analiza procesu komunikacyjnego. Struktura informacji. Preferencje poznawcze. Język - pułapki językowe, systemy reprezentacji, presupozycja. Główne czynniki w procesie komunikacyjnym - mowa ciała, proksemika, praca z głosem, pytanie. Nawiązanie kontaktu - pierwsze wrażenie, umiejętne budowanie relacji, dopasowanie i modelowanie. Wymiary komunikatów - 4 problemy z komunikacją wg Von Thuna, reakcje werbalne i niewerbalne na komunikaty, nadawca i odbiorca - preferencje i interpretacje, wymiar emocji i przekonań. Techniki aktywnego słuchania. Krytyka jako informacja zwrotna. Bariery w precesie komunikowania się.
METAPROGRAMY, CZYLI JAK WYWIERAĆ WPŁYW
Rodzaje metaprogramów: szczegółowy - ogólny, zewnętrzny - wewnętrzny, dążenia - unikanie, konieczność - możliwość, podobieństwa - różnice, ja - inni. "Eksperyment z programowaniem" - uświadomienie jak wiele treści kryje się w nieświadomości. System reprezentacji jako podstawowe metaprogramy. Podstawowe prawa komunikacji - "dlaczego mapa to nie teren?", co oznacza, że "najbardziej elastyczny podsystem kontroluje system" i dlaczego "w komunikacji nie ma porażek, są tylko informacje zwrotne".
RELACJE W&nbspZESPOLE WG MBTI®
Omówienie podstawowych założeń wskaźnika MBTI®, historii narzędzia jego zastosowania. Diagnoza 8 preferencji: ekstrawersja - introwersja (kierowanie i pozyskiwanie energii); poznanie - intuicja (postrzeganie, gromadzenie informacji, komunikacja); myślenie - odczuwanie (motywacja i podejmowanie decyzji); osądzanie - obserwacja (organizowanie rzeczywistości, zarządzanie pracą, czasem, projektem, stresem i zmianą). Ustalenie typów osobowości uczestników. Różnice osobowościowe i ich znaczenie w komunikacji zespołowej i budowaniu relacji. Diagnoza ról w zespole. Ścieżki rozwoju zawodowego w oparciu o typ osobowości.
ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW INTERPERSONALNYCH
Istota i mechanizmy rozwoju sytuacji konfliktowych. Rodzaje konfliktów. Źródła konfliktów: wartości, danych, relacji, struktury, interpersonalne. Postawy i zachowania w sytuacji konfliktu. Czynniki wpływające na eskalację konfliktu. Konflikt inspirujący do zmiany. Techniki radzenia sobie z konfliktem. Lider w roli negocjatora, mediatora, arbitra - sposoby zarządzania konfliktem.
PODEJMOWANIE DECYZJI
Indywidualne strategie podejmowania decyzji - autodiagnoza. Sytuacja przeddecyzyjna. Sytuacja standardowa i niestandardowa. Decyzje indywidualne - perferekcja i wybory, struktura problemu decyzji. Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka. Twórcze mnożenia alternatyw. Metody przewidywania konsekwencji podejmowanych decyzji. Komunikacja w procesie podejmowanych decyzji. Decyzje strategiczne, taktyczne i operacyjne w firmie na podstawie teorii gier. Metody podejmowania decyzji grupowych. Metoda drzewa decyzyjnego oraz tabeli decyzyjnej. Twórcze podejmowanie decyzji - linia najmniejszego oporu, rzut kostką, technika uzasadnień, OCL.
ETYKIETA W&nbspBIZNESIE
Znaczenie savoir-vivre'u w biznesie. Sztuka powitania - witanie, uścisk dłoni, powstanie, wizytówki. Etykieta językowa - tytułowanie, zwroty grzecznościowe, kultura języka, nawiązanie konwersacji, tematy dozwolone, rozmowa. Komunikacja interpersonalna - wyrażenia zakazane, bariery komunikacyjne, aktywne słuchanie, techniki asertywne. Kwestia pierwszeństwa w sytuacjach biznesowych. Zasady przyjmowania gości w firmie - powitanie i pożegnanie. Organizacja zebrań, konferencji, spotkań, wizyta w restauracji. Kwestia elegancji w pracy - ubiór biznesowy, rodzaje strojów i biżuterii, fryzura, makijaż. Korespondencja tradycyjna, elektroniczna i rozmowy telefoniczne.
TRENING ASERTYWNOŚCI
Istota i definicja asertywności. Różnice między asertywnością, agresją i uległością. Autodiagnoza - mapa asertywności. Asertywna komunikacja niewerbalna i autoprezentacja - otwarte wyrażanie swoich uczuć, opinii i potrzeb. Schemat asertywnej odmowy i technik zmiękczania w mówieniu "nie". Znaczenie komunikatu JA. Konstruktywna krytyka. Asertywne wyrażanie próśb i zobowiązań. Model zachowania wobec agresywnego rozmówcy. Trening technik asertywnych w praktyce.