Badanie kompetencji menedżerów metodą oceny 360 stopni

Lider 4.0
PRZYWÓDCA W CYFROWYCH CZASACH


Badanie z wykorzystaniem oceny 360 stopni
Macierz kompetencji wg Birgit Oberer i Alpetkin Erkollar z Sakarya University

W czasach czwartej rewolucji przemysłowej mamy do czynienia z coraz bardziej konkurencyjnym środowiskiem biznesowym, co wymaga rozszerzenia palety kompetencji i wyposażenia lidera w nowe narzędzia.
„Wielowymiarowość” lidera nie objawia się tylko w sferze motywowania kadry, ale także wskazywania wizji przyszłości i kreślenia kierunku technologicznych zmian.
Badane kompetencje z obszaru CONCERN FOR PEOPLE:
 • Budowanie zespołu
 • Budowanie zaufania
 • Budowanie relacji
 • Budowanie odpowiedzialności
Badane kompetencje z obszaru CONCERN FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY:
 • Orientacja na cele
 • Tworzenie wizji i strategii
 • Orientacja na zmianę/zwinność
 • Innowacyjność

Zobacz pełny opis badań i sesji informacji zwrotnej

Lider 4.0 - PRZYWÓDCA W CYFROWYCH CZASACH
Badanie z wykorzystaniem oceny 360 stopni
Macierz kompetencji wg Birgit Oberer i Alpetkin Erkollar z Sakarya University

W czasach czwartej rewolucji przemysłowej mamy do czynienia z coraz bardziej konkurencyjnym środowiskiem biznesowym, co wymaga rozszerzenia palety kompetencji i wyposażenia lidera w nowe narzędzia.
„Wielowymiarowość” lidera nie objawia się tylko w sferze motywowania kadry, ale także wskazywania wizji przyszłości i kreślenia kierunku technologicznych zmian.
Badane kompetencje z obszaru CONCERN FOR PEOPLE:
 • Budowanie zespołu
 • Budowanie zaufania
 • Budowanie relacji
 • Budowanie odpowiedzialności
Badane kompetencje z obszaru CONCERN FOR INNOVATION AND TECHNOLOGY:
 • Orientacja na cele
 • Tworzenie wizji i strategii
 • Orientacja na zmianę/zwinność
 • Innowacyjność

Zobacz pełny opis badań i sesji informacji zwrotnej

Szkolenia menedżerskie i biznesowe

Główne zagadnienia:

Organizacja

PLANOWANIE I&nbspZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
Zbudowanie świadomości biznesowej. Schemat planowania strategicznego. Analiza otoczenia organizacji. Formułowanie misji, wizji i celów strategicznych. Korelacje działań operacyjno-taktycznych z kierunkiem strategicznym.
BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI ORGANIZACJI
Diagnoza organizacji: badanie zaangażowania, wartości, kultury organizacyjnej i stylu przywództwa. Zdefiniowanie misji, wizji i wartości oraz ich komunikacja w organizacji. Skuteczność osobista w obszarze współpracy. Usprawnienie działań organizacji podnoszących jej efektywność.
ZARZĄDZANIE PROCESAMI
Definicja procesu. Narzędzia budowania, analizowania i monitorowania procesów (mapa procesu, wykres Paretto, analiza FMEA, SPC, metodologia 5WHY, cykl PDCA). Analiza i optymalizacja procesu.
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Zrozumienie logiki i metodologii zarządzania projektami. Określenie celu projektu, zakresu i korzyści z projektu. Poznanie roli kluczowych postaci w projekcie. Dobór członków, ocena kompetencji i poziomu zaangażowania. Planowanie projektu, budowanie harmonogramu i szacowanie kosztów. Diagnozowanie ryzyk, monitoring i zarządzanie informacjami w projekcie. Rozumienie projektu jako katalizatora zmiany.
ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE A WZROST ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ
Zrozumienie idei zarządzania przez cele. Kluczowe elementy procesu zarządzania przez cele. Cykl ZPC. Metody definiowania i delegowania celów i zadań. Powiązanie celów indywidualnych z nadrzędnymi celami strategicznymi. Monitorowanie stopnia realizacji celów. Proaktywność i zaangażowanie jako fundament efektywności.
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
Zasady, etapy i narzędzia wdrażania procesu zmian w organizacji. Fazy zmiany: zaprzeczenia, oporu, eksperymentowania i zaangażowania. Rola lidera w zmianie, wspieranie innych w zmianie. Zmiana - przejście od zagrożenia do szansy. Pogłębienie świadomości własnych reakcji na zmianę i wypracowanie konstruktywnych zachowań wspierających w sytuacji zmiany.
BUDOWANIE I&nbspZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Grupa a zespół - różnice. Czynniki wpływające na zespołowe osiąganie wyników: komunikacja, współdziałanie vs. rywalizacja, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów. Role zespołowe, cykl pracy zespołowej. Fazy rozwoju zespołu. Obszary odpowiedzialności managera i funkcje managerskie: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie.
ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE
Wyznaczanie celów, ustalanie priorytetów oraz określenie miary ich realizacji. Planowanie krótko- i długoterminowe. Delegowanie uprawnień i zadań indywidualnie do poziomu kompetencji i motywacji każdego pracownika. Rozmowa kontraktująca. Monitorowanie stopnia realizacji celów.
OCENA PRACOWNIKÓW, PROWADZENIE ROZMOWY OCENIAJĄCEJ
Funkcje i cele rozmów oceniających. Monitorowanie stopnia realizacji zadań i założeń rozwojowych. Modele udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. Zasady efektywnej komunikacji podczas oceny. Przygotowanie do rozmowy oceniającej: scenariusz spotkania, analiza wskaźników ilościowych i jakościowych, narzędzie wspierające ocenę. Przebieg rozmowy oceniającej. Trudne sytuacje i błędy w ocenie. Tworzenie planu rozwoju pracowników.
ORGANIZACJA PRACY I&nbspDELEGOWANIE ZADAŃ
Diagnoza własnych kompetencji w organizacji czasu pracy. Reguły planowania i dokonywania priorytetyzacji zadań. Praktyczne narzędzia usprawniające planowanie i organizację pracy własnej oraz zespołu. Eliminacja "złodziei czasu", rozpoznanie zagrożeń i planowania z rezerwą. Metody delegowania zadań i uprawnień. Lista kontrolna delegowania.
REKRUTACJA I&nbspSELEKCJA
Fazy procesu rekrutacji i selekcji. Typy wywiadów kwalifikacyjnych. Opis stanowiska pracy, tworzenie profilu kandydata. Selekcja kandydatów - umiejętność czytania i analizowania CV. Selekcja telefoniczna. Kwestionariusz do rozmowy rekrutacyjnej. Skuteczne narzędzia i techniki prowadzenia rekrutacji (pytania krzyżowe, metoda lejka, testy kompetencji, skale behawioralne, scenariusze ćwiczeń). Trening rozmowy rekrutacyjnej. Błędy w procesie selekcji i rekrutacji. Wdrażanie nowego pracownika do pracy..
COACHING MANAGERSKI
Definicje i metody coachingu. Etapy procesu coachingowego. Schemat GROW. Postawa coach'a - 6 filarów coachingowego podejścia. Model kompetencji coachingowych. Zasady formułowania celów coachingowych. Struktura informacji zwrotnych. Narzędzia do coachingu - formularze, wskaźniki, prace domowe. Manager w roli coach'a. Techniki kreatywnego myślenia w coachingu. Coaching indywidualny a coaching zespołowy.
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM
Metodyki zarządzania projektami. Logika myślenia projektowego i rozpoczęcie projektu. Kluczowe osoby w projekcie - rola lidera zespołu projektowego. Dobór członków zespołu. Kierowanie zespołem projektowym. Planowanie - struktura podziału pracy i harmonogram, zasoby. Techniki wspomagające pracę lidera projektu. Monitorowanie postępu prac i wdrożenia.
PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU
Autodiagnoza własnego stanu. Mechanizmy stresu. Stresopochodne procesy psychologiczne i fizjologiczne. Analiza stresujących sytuacji i metody ich niwelowania. Syndrom wypalenia zawodowego: przyczyny, objawy, techniki zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Sesja treningu autogennego - sztuka odpoczynku.
KREATYWNOŚĆ A EFEKTYWNOŚĆ
Kreatywność jako cecha osobowa. Kreatywność jako proces grupowy. Proces loopig'u. Marzyciel, krytyk, realizator - podstawowe typy w grupie kreatywnej. Stymulowanie kreatywności. "Jak pomóc niedźwiedziom w kanadyjskiej tundrze?" - gra. Droga od formułowania problemu do wyboru rozwiązania - kto jest właścicielem zebry? Cykl PDCA - od pomysłu do realizacji. Tworzenie innowacji poprzez myślenie kreatywne.

Główne zagadnienia:

Zespół

Główne zagadnienia:

Manager

OD ZARZĄDZANIA DO PRZYWÓDZTWA
Różnice między zarządzaniem a przywództwem. Obszary odpowiedzialności lidera - teoria Adaira. Atrybuty przywódcy, eksperyment Posnera. Kluczowe kompetencje, wartości i oczekiwania stojące przed liderem. Styl przywództwa a etapy rozwoju pracownika według kryteriów kompetencji i motywacji, zadania lidera na poszczególnych etapach. Przywództwo sytuacyjno-zadaniowe. Modelowanie postaw i zachowań wśród pracowników. Wzbudzanie proaktywności, kreatywności i odpowiedzialności w zespole. Rozwijanie potencjału w zespole.
AUTORYTET, ZAUFANIE I&nbspWPŁYWANIE
Rodzaje i metody budowania autorytetu. Osobowość, kompetencje, zadania lidera. Integracyjna gra menadżerska pt. "Kierownik". 7 metod wywierania wpływu w organizacji. Gra "Trafna Argumentacja". Język korzyści w kontakcie z partnerem biznesowym. Techniki 4P. Test "W co grają ludzie w organizacji". Konstruktywne metody demaskowania gier w sytuacjach biznesowych.
KOMUNIKACJA MANAGERSKA
Komunikacja interpersonalna a komunikacja w organizacji. Rodzaje komunikacji. Komunikacja a role grupowe w zespole. Analiza różnic w przepływie informacji. Mowa ciała. Udzielanie informacji zwrotnej. Sztuka aktywnego słuchania. Zakłócenie w systemie komunikacyjnym. Komunikacja jako klucz do skutecznego zarządzania. Asertywna komunikacja w trudnych sytuacjach managerskich.
PREZENTACJA DANYCH I&nbspWYSTĄPIENIA PUBLICZNE
Zasady kreowania profesjonalnego prezentera. Komunikacja werbalna i niewerbalna w toku prezentacji. Struktura prezentacji i prowadzenia zebrań. Przygotowanie merytoryczne i psychologiczne do wystąpień publicznych. Sesja pytań i odpowiedzi. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas prezentacji. Videotrening.
AUTOMOTYWACJA I&nbspMOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
Teorie, źródła i metody motywacji. Narzędzia motywowania w pracy. Motywatory finansowe i pozafinansowe. Etapy rozwoju pracownika, poziom motywacji a styl zarządzania. Wypracowanie katalogu motywacyjnego we własnym zespole. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych w kontekście motywacji. Budowanie motywacji w ramach systemu zarządzania: wyznaczanie celów, planowanie, delegowanie i kontrola.
SAVOIR VIVRE W&nbspBIZNESIE
Wizerunek profesjonalisty. Sztuka powitania - reguły obyczajowe. Etykieta językowa - zasady stosowania zwrotów grzecznościowych. Komunikacja interpersonalna - techniki poprawiające porozumiewanie się. Precedencja - kwestia pierwszeństwa w sytuacjach biznesowych. Zasady profesjonalnego przyjmowania kontrachentów. Korespondencja tradycyjna i elektroniczna. Zasady kontaktowania się przez telefon. Zachowania przy stole.
MIĘDZYKULTUROWOŚĆ W&nbspBIZNESIE
Definicje kultury i podstawowe dylematy kulturowe. Składniki materialne i niematerialne. Poziomy kultury. Poznanie swoich wartości i praktyczne wykorzystanie tej wiedzy w działaniu firmy. Porównanie kultur, wpływ kultury na biznes. Pokonywanie różnic międzykulturowych na codzień.
MAŁE ZMIANY Z&nbspZARZĄDZANIU, KTÓRE DAJĄ DUŻE EFEKTY
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się przykładowo, jakie małe zmiany w organizacji spotkań firmowych spowodują, że będą one bardziej produktywne? Jak sprawić by kluczowi pracownicy generowali więcej pomysłów i byli bardziej kreatywni?

Główne zagadnienia:

Organizacja

PLANOWANIE I&nbspZARZĄDZANIE STRATEGICZNE
Zbudowanie świadomości biznesowej. Schemat planowania strategicznego. Analiza otoczenia organizacji. Formułowanie misji, wizji i celów strategicznych. Korelacje działań operacyjno-taktycznych z kierunkiem strategicznym.
BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI ORGANIZACJI
Diagnoza organizacji: badanie zaangażowania, wartości, kultury organizacyjnej i stylu przywództwa. Zdefiniowanie misji, wizji i wartości oraz ich komunikacja w organizacji. Skuteczność osobista w obszarze współpracy. Usprawnienie działań organizacji podnoszących jej efektywność.
ZARZĄDZANIE PROCESAMI
Definicja procesu. Narzędzia budowania, analizowania i monitorowania procesów (mapa procesu, wykres Paretto, analiza FMEA, SPC, metodologia 5WHY, cykl PDCA). Analiza i optymalizacja procesu.
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Zrozumienie logiki i metodologii zarządzania projektami. Określenie celu projektu, zakresu i korzyści z projektu. Poznanie roli kluczowych postaci w projekcie. Dobór członków, ocena kompetencji i poziomu zaangażowania. Planowanie projektu, budowanie harmonogramu i szacowanie kosztów. Diagnozowanie ryzyk, monitoring i zarządzanie informacjami w projekcie. Rozumienie projektu jako katalizatora zmiany.
ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE A WZROST ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ
Zrozumienie idei zarządzania przez cele. Kluczowe elementy procesu zarządzania przez cele. Cykl ZPC. Metody definiowania i delegowania celów i zadań. Powiązanie celów indywidualnych z nadrzędnymi celami strategicznymi. Monitorowanie stopnia realizacji celów. Proaktywność i zaangażowanie jako fundament efektywności.
ZARZĄDZANIE ZMIANĄ
Zasady, etapy i narzędzia wdrażania procesu zmian w organizacji. Fazy zmiany: zaprzeczenia, oporu, eksperymentowania i zaangażowania. Rola lidera w zmianie, wspieranie innych w zmianie. Zmiana - przejście od zagrożenia do szansy. Pogłębienie świadomości własnych reakcji na zmianę i wypracowanie konstruktywnych zachowań wspierających w sytuacji zmiany.

Główne zagadnienia:

Zespół

BUDOWANIE I&nbspZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
Grupa a zespół - różnice. Czynniki wpływające na zespołowe osiąganie wyników: komunikacja, współdziałanie vs. rywalizacja, podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów. Role zespołowe, cykl pracy zespołowej. Fazy rozwoju zespołu. Obszary odpowiedzialności managera i funkcje managerskie: planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolowanie.
ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE
Wyznaczanie celów, ustalanie priorytetów oraz określenie miary ich realizacji. Planowanie krótko- i długoterminowe. Delegowanie uprawnień i zadań indywidualnie do poziomu kompetencji i motywacji każdego pracownika. Rozmowa kontraktująca. Monitorowanie stopnia realizacji celów.
OCENA PRACOWNIKÓW, PROWADZENIE ROZMOWY OCENIAJĄCEJ
Funkcje i cele rozmów oceniających. Monitorowanie stopnia realizacji zadań i założeń rozwojowych. Modele udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej. Zasady efektywnej komunikacji podczas oceny. Przygotowanie do rozmowy oceniającej: scenariusz spotkania, analiza wskaźników ilościowych i jakościowych, narzędzie wspierające ocenę. Przebieg rozmowy oceniającej. Trudne sytuacje i błędy w ocenie. Tworzenie planu rozwoju pracowników.
ORGANIZACJA PRACY I&nbspDELEGOWANIE ZADAŃ
Diagnoza własnych kompetencji w organizacji czasu pracy. Reguły planowania i dokonywania priorytetyzacji zadań. Praktyczne narzędzia usprawniające planowanie i organizację pracy własnej oraz zespołu. Eliminacja "złodziei czasu", rozpoznanie zagrożeń i planowania z rezerwą. Metody delegowania zadań i uprawnień. Lista kontrolna delegowania.
REKRUTACJA I&nbspSELEKCJA
Fazy procesu rekrutacji i selekcji. Typy wywiadów kwalifikacyjnych. Opis stanowiska pracy, tworzenie profilu kandydata. Selekcja kandydatów - umiejętność czytania i analizowania CV. Selekcja telefoniczna. Kwestionariusz do rozmowy rekrutacyjnej. Skuteczne narzędzia i techniki prowadzenia rekrutacji (pytania krzyżowe, metoda lejka, testy kompetencji, skale behawioralne, scenariusze ćwiczeń). Trening rozmowy rekrutacyjnej. Błędy w procesie selekcji i rekrutacji. Wdrażanie nowego pracownika do pracy..
COACHING MANAGERSKI
Definicje i metody coachingu. Etapy procesu coachingowego. Schemat GROW. Postawa coach'a - 6 filarów coachingowego podejścia. Model kompetencji coachingowych. Zasady formułowania celów coachingowych. Struktura informacji zwrotnych. Narzędzia do coachingu - formularze, wskaźniki, prace domowe. Manager w roli coach'a. Techniki kreatywnego myślenia w coachingu. Coaching indywidualny a coaching zespołowy.
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM PROJEKTOWYM
Metodyki zarządzania projektami. Logika myślenia projektowego i rozpoczęcie projektu. Kluczowe osoby w projekcie - rola lidera zespołu projektowego. Dobór członków zespołu. Kierowanie zespołem projektowym. Planowanie - struktura podziału pracy i harmonogram, zasoby. Techniki wspomagające pracę lidera projektu. Monitorowanie postępu prac i wdrożenia.
PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU
Autodiagnoza własnego stanu. Mechanizmy stresu. Stresopochodne procesy psychologiczne i fizjologiczne. Analiza stresujących sytuacji i metody ich niwelowania. Syndrom wypalenia zawodowego: przyczyny, objawy, techniki zapobiegania wypaleniu zawodowemu. Sesja treningu autogennego - sztuka odpoczynku.
KREATYWNOŚĆ A EFEKTYWNOŚĆ
Kreatywność jako cecha osobowa. Kreatywność jako proces grupowy. Proces loopig'u. Marzyciel, krytyk, realizator - podstawowe typy w grupie kreatywnej. Stymulowanie kreatywności. "Jak pomóc niedźwiedziom w kanadyjskiej tundrze?" - gra. Droga od formułowania problemu do wyboru rozwiązania - kto jest właścicielem zebry? Cykl PDCA - od pomysłu do realizacji. Tworzenie innowacji poprzez myślenie kreatywne.

Główne zagadnienia:

Manager

OD ZARZĄDZANIA DO PRZYWÓDZTWA
Różnice między zarządzaniem a przywództwem. Obszary odpowiedzialności lidera - teoria Adaira. Atrybuty przywódcy, eksperyment Posnera. Kluczowe kompetencje, wartości i oczekiwania stojące przed liderem. Styl przywództwa a etapy rozwoju pracownika według kryteriów kompetencji i motywacji, zadania lidera na poszczególnych etapach. Przywództwo sytuacyjno-zadaniowe. Modelowanie postaw i zachowań wśród pracowników. Wzbudzanie proaktywności, kreatywności i odpowiedzialności w zespole. Rozwijanie potencjału w zespole.
AUTORYTET, ZAUFANIE I&nbspWPŁYWANIE
Rodzaje i metody budowania autorytetu. Osobowość, kompetencje, zadania lidera. Integracyjna gra menadżerska pt. "Kierownik". 7 metod wywierania wpływu w organizacji. Gra "Trafna Argumentacja". Język korzyści w kontakcie z partnerem biznesowym. Techniki 4P. Test "W co grają ludzie w organizacji". Konstruktywne metody demaskowania gier w sytuacjach biznesowych.
KOMUNIKACJA MANAGERSKA
Komunikacja interpersonalna a komunikacja w organizacji. Rodzaje komunikacji. Komunikacja a role grupowe w zespole. Analiza różnic w przepływie informacji. Mowa ciała. Udzielanie informacji zwrotnej. Sztuka aktywnego słuchania. Zakłócenie w systemie komunikacyjnym. Komunikacja jako klucz do skutecznego zarządzania. Asertywna komunikacja w trudnych sytuacjach managerskich.
PREZENTACJA DANYCH I&nbspWYSTĄPIENIA PUBLICZNE
Zasady kreowania profesjonalnego prezentera. Komunikacja werbalna i niewerbalna w toku prezentacji. Struktura prezentacji i prowadzenia zebrań. Przygotowanie merytoryczne i psychologiczne do wystąpień publicznych. Sesja pytań i odpowiedzi. Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami podczas prezentacji. Videotrening.
AUTOMOTYWACJA I&nbspMOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW
Teorie, źródła i metody motywacji. Narzędzia motywowania w pracy. Motywatory finansowe i pozafinansowe. Etapy rozwoju pracownika, poziom motywacji a styl zarządzania. Wypracowanie katalogu motywacyjnego we własnym zespole. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych w kontekście motywacji. Budowanie motywacji w ramach systemu zarządzania: wyznaczanie celów, planowanie, delegowanie i kontrola.
SAVOIR VIVRE W&nbspBIZNESIE
Wizerunek profesjonalisty. Sztuka powitania - reguły obyczajowe. Etykieta językowa - zasady stosowania zwrotów grzecznościowych. Komunikacja interpersonalna - techniki poprawiające porozumiewanie się. Precedencja - kwestia pierwszeństwa w sytuacjach biznesowych. Zasady profesjonalnego przyjmowania kontrachentów. Korespondencja tradycyjna i elektroniczna. Zasady kontaktowania się przez telefon. Zachowania przy stole.
MIĘDZYKULTUROWOŚĆ W&nbspBIZNESIE
Definicje kultury i podstawowe dylematy kulturowe. Składniki materialne i niematerialne. Poziomy kultury. Poznanie swoich wartości i praktyczne wykorzystanie tej wiedzy w działaniu firmy. Porównanie kultur, wpływ kultury na biznes. Pokonywanie różnic międzykulturowych na codzień.
MAŁE ZMIANY Z&nbspZARZĄDZANIU, KTÓRE DAJĄ DUŻE EFEKTY
Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się przykładowo, jakie małe zmiany w organizacji spotkań firmowych spowodują, że będą one bardziej produktywne? Jak sprawić by kluczowi pracownicy generowali więcej pomysłów i byli bardziej kreatywni?