Szkolenia finansowe

Sprzedaż online

Cele szkolenia

Handel elektroniczny (e-commerce) jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się kanałem w Polsce. Obecnie bardzo wiele Organizacji podejmuje decyzje bądź o całkowitym przeniesieniu biznesu do rzeczywistości cyfrowej, bądź o prowadzeniu biznesu w dwóch wymiarach: zarówno w obszarze sprzedaży tradycyjnej jak i wykorzystując dodatkowo potęgę e-commerce. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest wariant hybrydowy, tj. wsparcie nowoczesnymi kanałami sprzedaży tego tradycyjnego modelu, który nadal pełni rolę wiodącego i z perspektywy specyfiki branży, prędko się to nie zmieni. Obecnie e-commerce jest kojarzone przede wszystkim z różnorodnymi platformami zakupowymi, serwisami aukcyjnymi. Warto wspomnieć, że takie inicjatywy to obecnie, z racji możliwości rynkowych, jedynie fragment działalności w sektorze e-commerce. Specjaliści są zgodni co do tego, że znaczącą dziś rolę odgrywają także programy partnerskie, social media, fora internetowe czy aplikacje telefoniczne.

Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom dobrych praktyk w zakresie wykorzystywania potęgi i możliwości rozwiązań sprzedażowych z wykorzystaniem najprężniej rozwijającego się sektora e-commerce. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób zwiększyć skuteczność działań sprzedażowych wykorzystując nowe rozwiązania, które wspierają takie procesy jak m.in. docieranie do nowych Klientów, lokalizacja obecnych, wykorzystanie rozwiązań cyfrowych.


Korzyści dla uczestnika

 • Przypomnienie wiedzy i metod związanych z analizami ekonomiczno-finansowymi przedsiębiorstw i możliwości ich wykorzystania do różnych celów
 • Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dokonywania sprawnej i efektywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej własnego przedsiębiorstwa lub jego kontrahentów i konkurentów
 • Podniesienie poziomu umiejętności oceny wyników przedstawianych przez przedsiębiorstwa oraz ocenę ich wiarygodności i kondycji ekonomiczno-finansowej
 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności związanych z przygotowaniem i oceną realności planów rocznych i wieloletnich przygotowywanych przez przedsiębiorstwa

Korzyści dla organizacji

 • Poprawa komunikacji między działem finansowym a pozostałymi pracownikami, którzy w sposób pośredni wpływają na obraz finansów przedsiębiorstwa
 • Budowanie świadomości biznesowej i wrażliwości na finanse
 • Lepsze wyniki finansowe
 • Zmniejszenie ilości błędnych decyzji handlowych

Program szkolenia

 1. Wprowadzenie – finanse w przedsiębiorstwie
 • Podstawowe formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • Wprowadzenie: spójność działania vs spójność finansowa, cele finansów i analiz ekonomiczno- finansowych
 • Ogólne informacje o przedsiębiorstwach, sektorach (MSP, korporacje, podmioty powiązane, grupy kapitałowe itp.), charakterystyka przedsiębiorstw, podobieństwa i różnice pomiędzy firmami branży leasingowej i pozostałych, model biznesowy a finanse
 • Ramowy schemat analiz ekonomiczno-finansowych dla różnych potrzeb, cechy dobrej analizy finansowej i prezentacji jej wyników: spójność, prawidłowe wnioskowanie, wiarygodność, typowe błędy popełniane podczas wykonywania analiz i zarządzaniu finansami
 1. Analiza jakościowa i ilościowa przedsiębiorstwa w oparciu o dane finansowe
 • Budowa i analiza podstawowych sprawozdań finansowych, czytanie, interpretacja i zrozumienie powiązań między poszczególnymi pozycjami sprawozdań finansowych i działaniami w przedsiębiorstwie, w szczególności w firmach branży leasingowej:
  • Bilans
  • Rachunek zysków i strat
  • Rachunek przepływów pieniądza
  • Zmiany w kapitale
  • Informacje dodatkowe
  • Pozostałe sprawozdania np. sprawozdanie z działalności, sprawozdanie Zarządu
 • Podobieństwa i różnice pomiędzy analizą sprawozdań firm leasingowych i pozostałych branż
 • Interpretacja ważnych kategorii ekonomicznych związanych z działalnością zawartych w dokumentacji i sprawozdaniach firmy, układ analityczny sprawozdań finansowych

 1. Analiza wskaźnikowa
 • Analiza wskaźnikowa, interpretacja i wykorzystanie jej wyników w układzie historycznym i prognozowanym. Zrozumienie i interpretacja wskaźników:
  • Rentowności
  • Zadłużenia
  • Płynności
  • Sprawności działania
 • Analiza pozostałych wskaźników i pojęć finansowych spotykanych w codziennej praktyce (np. zdolność kredytowa, dźwignia operacyjna, kapitał obrotowy netto, kryteria odrzucenia itp.)
 • Omówienie i interpretacja pojęć finansowych tj.: wynik a cash flow, nadwyżka finansowa, luka finansowa, zdolność kredytowa, FCF, stopa procentowa, dźwignia operacyjna i finansowa, nadwyżka finansowa, płynność finansowa bieżąca i długoterminowa
 • Interpretacja wskaźników finansowych na tle branży i uwarunkowań gospodarczych
 • Interpretacja wskaźników finansowych z uwzględnieniem: dopuszczalnego sposobu rozliczeń finansowych, struktury finansowania, przeszacowań majątku, zmian kapitałowych, przekształceń, dotacji, polityki rezerw, leasingu i innych
 1. Praktyczne aspekty finansowe
 • Istota analizy inwestycyjnej i wycena wartości firmy – wykorzystanie w kontekście leasingu
 • Metody finansowania w szczególności poprzez leasing, decyzje inwestycyjne i analiza inwestycyjna, wybór finansowania, kryteria decyzyjne, podstawy planowania i budżetowania
 • Tworzenie finansowego harmonogramu spłat (leasing, kredyt itp.
 • „Kreatywna” księgowość
 • Ryzyko w działalności firmy, redukcja ryzyka, sygnały wczesnego ostrzegania

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  rogram przeznaczony jest dla praktyków biznesu, koncentruje się na efektywnych modelach, technikach i dobrych wzorcach sprawdzonych w różnych organizacjach i popartych przykładami. Szkolenie pomyślane jest jako interaktywny warsztat, gdzie udział uczestników w ćwiczeniach i case study sięga 70% czasu. Program przebiega według następującej dynamiki: mini wykłady o zasadach, technikach i narzędziach (wiedza), oraz praktykowanie tej wiedzy przy pomocy zestawu ćwiczeń indywidualnych lub case study do wykonania w mniejszych zespołach (umiejętności). Każdy uczestnik kończy szkolenie posiadając zestaw narzędzi przydatny na jego indywidualnym stanowisku pracy.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia