Szkolenia Prawo

Prawo zamówień publicznych

Cele szkolenia

Celem szkolenia „Prawo zamówień publicznych” jest zdobycie przez Uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych uregulowanych w Prawie zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1893 z późn. zm.), a w szczególności zmian jakie w zamówieniach publicznych wprowadzane są tą Ustawą. Słuchacze poznają podstawowe zagadnienia dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz prowadzenia postępowań po stronie zamawiającego oraz uczestniczenie w postępowaniu po stronie wykonawcy.

Program przeznaczony jest dla osób, które przygotowują i przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego, którzy odpowiadają za wykonanie udzielonych zamówień publicznych lub pracownicy działów zamówień, komisji oraz osoby zainteresowane z perspektywy zamawiającego lub wykonawcy.


Korzyści dla uczestnika

 • Zdobycie przez Uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu zamówień publicznych
 • Zapoznanie z bieżącymi i planowanymi zmianami zamówień publicznych
 • Nabycie umiejętności prawidłowego tworzenia dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 • Poznanie praw i obowiązków Uczestników postępowania o udzielenie zamówienie publicznego
 • Przedyskutowanie indywidualnych problemów
 • Zweryfikowanie dotychczasowych praktyk udzielania zamówień publicznych
 • Rozwiązanie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie prawa zamówień publicznych

Korzyści dla organizacji

 • Zrozumienie istoty zamówień publicznych
 • Budowanie marki profesjonalnego pracodawcy
 • Postępowania etyczne w postępowaniach o udzielaniu zamówień publicznych

Program szkolenia

 1. Dzień 1
 • Pre-test sprawdzający aktualną wiedzę uczestników
 • Nowa ustawa PZP – założenia i cel wprowadzenia ustawy
 • Tryby udzielania zamówień publicznych
 • Procedura zamówieniowa poniżej i powyżej progów unijnych
 • Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
 • Wstępne konsultacje rynkowe
 • Zasady przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia
 • Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego
 • Szacowanie wartości zamówienia
 • Warunki udziału w postępowaniu. Przesłanki wykluczenia wykonawcy
 • Obowiązki ogłoszeniowe w nowym Pzp
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe
 • Ocena wykonawców
 • Komisja przetargowa w nowym Pzp. Definicja. Zakres obowiązków Zasady powoływania. Wyłączenia. Regulamin
 • Kryteria oceny ofert
 • Składanie i otwarcie ofert
 • Badanie i ocena ofert
 • Weryfikacja składanych dokumentów (1)
 • Zasady uzupełniania dokumentów (1)
 • Q&A – pytania i odpowiedzi
 1. Dzień 2
 • Weryfikacja składanych dokumentów (2)
 • Zasady uzupełniania dokumentów (2)
 • Wybór oferty najkorzystniejszej
 • Odrzucenie oferty
 • Unieważnienie postępowania
 • Negocjacje
 • Komunikacja pomiędzy zamawiającym a uczestnikami postępowania. Udzielanie wyjaśnień. Zmiana treści dokumentów w trakcie postepowania
 • Umowy w sprawach zamówień publicznych
 • Postanowienia umów o zamówienie
 • Klauzule abuzywne
 • Waloryzacja wynagrodzenia
 • Wynagrodzenie częściowe
 • Zmiana umowy
 • Ochrona podwykonawców
 • Odstąpienie od umowy
 • Zabezpieczenie
 • Obligatoryjne kary umowne
 • Aneksowanie umów
 • Raport z realizacji zamówienia
 • Odstąpienie od umowy
 • Unieważnienie umowy
 • Środki ochrony prawnej na gruncie nowej ustawy Pzp
 • Pozasądowe rozwiązywanie sporów
 • Nowe regulacje w zakresie kontroli

Chcesz wiedzieć więcej?
Zostaw numer telefonu, a skontaktujemy się z Tobą!


  Metodyka szkolenia

  Koncentruje się na efektywnych wzorcach sprawdzonych w różnych organizacjach i popartych przykładami. Rozwiązywane przykłady praktyczne i dyskusja z trenerem przeprowadzą uczestnika przez najważniejsze zagadnienia i zawiłe aspekty związane z zamówieniami publicznymi. Wszyscy uczestnicy przed szkoleniem otrzymają opisowy materiał szkoleniowy, zawierający szczegółowe informacje przygotowane w oparciu o program szkolenia. Materiał opisowy będzie także zawierał zestawienie najważniejszych regulacji związanych z Prawem zamówień publicznych. Poza materiałem opisowym i prezentacją, uczestnicy dodatkowo otrzymają w formie pdf aktualne treści aktów prawnych.  Praktyczne informacje o szkoleniu stacjonarnym

  • Wspieramy naszych klientów zarówno w opracowaniu ramy narracyjnej i brandingu projektu jak i komunikacji, rekrutacji uczestników i logistyce szkoleń (wysyłanie zaproszeń, potwierdzenia, negocjacje i rezerwacje hoteli)
  • Szkolenia stacjonarne realizujemy w grupach od 12-14 osób. Warsztaty organizujemy zarówno w salach w ośrodkach szkoleniowych i hotelach w całej Polsce, także w siedzibie i oddziałach klientów oraz w siedzibie naszej firmy
  • Podczas spotkań stacjonarnych wykorzystujemy różnorodne metody i narzędzia rozwojowe tj. gry zespołowe, odgrywanie ról, scenki treningowe, case study, symulacje zjawisk/ zachowań, analizy doświadczeń, burze mózgów, miniwykłady, DT, czy facylitacje
  • Pomiędzy szkoleniami realizujemy działania wdrożeniowe/wzmacniające zdobycie wiedzy, treningi umiejętności, zastosowanie poznanych narzędzi w praktyce, zmianę postaw i zachowań w miejscu pracy
  • Podczas warsztatów uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu online/webinarze

  Praktyczne informacje o szkoleniu online/webinarze

  • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
  • Podczas spotkań online korzystamy z takich narzędzi jak: Mentimeter, Miro, Mural, Padlet, Jambord
  • Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń online - pierwsze działania rozpoczęliśmy w 2019 roku
  • Podczas szkoleń online uczestnicy otrzymują materiały w wersji pdf, oraz certyfikat online
  • W trakcie realizacji spotkania online do dyspozycji uczestników jest konsultant, który dba o jakość szkolenia
  • Optymalna liczba Uczestników w interaktywnym szkoleniu online to 12 osób, w webinarze do 300

   Praktyczne informacje
  o szkoleniu stacjonarnym